Koninklijk Besluit van 28 september 2005
gepubliceerd op 26 oktober 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de ploegenpremies

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005202534
pub.
26/10/2005
prom.
28/09/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBER 2005. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de ploegenpremies (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de ploegenpremies.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 september 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 2003 Ploegenpremies (Overeenkomst geregistreerd op 26 september 2003 onder het nummer 67766/CO/150)

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werk-lieden en werksters van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde ressorteren.

Onder "werklieden" wordt verstaan : de werklieden en de werksters.

Art. 4.Wanneer het werk in opeenvolgende ploegen wordt uitgevoerd, worden de volgende premies toegekend : - 6 pct. van het loon voor de morgen- en namiddagploegen; - 16 pct. van het loon voor de nachtploegen; - 9,33 pct. van het loon voor de ploegen welke in continudienst werken.

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003 en treedt buiten werking op 31 december 2004.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 28 september 2005.

De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^