Koninklijk Besluit van 28 september 2005
gepubliceerd op 26 oktober 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de bestaanszekerheid

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005202601
pub.
26/10/2005
prom.
28/09/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBER 2005. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de bestaanszekerheid (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheidParitair Comité voor de scheikundige nijverheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de bestaanszekerheid tot vaststelling van aanvullende werkloosheidsuitkeringen en vergoedingen bij ontslag om economische of technische redenen.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 september 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005 Bestaanszekerheid (Overeenkomst geregistreerd op 23 juni 2005 onder het nummer 75314/CO/116)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is toepasselijk op de werkgevers en op de arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid.

Met "arbeiders" wordt verstaan" : de arbeiders en de arbeidsters.

Aanvullende werkloosheidsuitkeringen bij gedeeltelijke werkloosheid

Art. 2.De arbeiders die ten minste zes maanden anciënniteit in de onderneming hebben en die gedeeltelijk werkloos worden gesteld ingevolge economische of technische redenen of ingevolge overmacht in hoofde van de onderneming hebben recht, ten laste van hun werkgever en gedurende een periode van maximum vijftig dagen per jaar, op een aanvullende werkloosheidsuitkering vastgelegd vanaf 1 april 2005 op 7,45 EUR per dag gedeeltelijke werkloosheid en vanaf 1 januari 2006 op 7,70 EUR per dag gedeeltelijke werkloosheid.

Voor de arbeiders, jonger dan 19 jaar, wordt deze uitkering vastgelegd, eveneens gedurende een periode van maximum vijftig dagen per jaar, op 6,70 EUR per dag gedeeltelijke werkloosheid vanaf 1 april 2005 en op 6,93 EUR per dag gedeeltelijke werkloosheid vanaf 1 januari 2006.

Vergoedingen bij ontslag om economische of technische redenen of redenen van structurele aard

Art. 3.De arbeiders die door hun werkgever worden ontslagen om economische of technische redenen, of redenen van structurele aard hebben recht, ten laste van hun werkgever, op een vergoeding waarvan het bedrag als volgt wordt vastgelegd : - 54,5366 EUR na 1 jaar dienst - 111,5521 EUR na 2 jaar dienst - 163,6097 EUR na 5 jaar dienst verhoogd met een bedrag van 14,8736 EUR per jaar dienst boven de 5 jaar, evenwel beperkt tot een maximumbedrag van 461,0820 EUR na 25 jaar dienst.

Aanvullende werkloosheidsuitkeringen bij ontslag om economische of technische redenen of redenen van structurele aard.

Art. 4.Onverminderd de vergoeding bij ontslag om economische of technische redenen of redenen van structurele aard, zoals bepaald in artikel 3 hierboven, wordt volgende bijzondere regeling van aanvullende werkloosheidsuitkering voorzien volgens onderstaand schema voor arbeiders, die om economische of technische redenen of redenen van structurele aard worden ontslagen.

Arbeiders met een anciënniteit in de onderneming van 10 tot minder dan 15 jaar in de onderneming ontvangen het in artikel 2 voorziene dagbedrag van aanvullende werkloosheidsuitkering voor de eerste 52 bewezen dagen effectieve werkloosheid, die aanvangen vanaf het verstrijken van de opzeggingstermijn of vanaf het verstrijken van de door de opzeggingsvergoeding gedekte periode.

Voor arbeiders met een anciënniteit in de onderneming van 15 tot minder dan 20 jaar in de onderneming wordt dit gebracht op de eerste 78 bewezen dagen effectieve werkloosheid.

Voor arbeiders met een anciënniteit in de onderneming van 20 jaar en meer wordt dit gebracht op de eerste 104 bewezen dagen effectieve werkloosheid.

Het recht op deze aanvullende werkloosheidsuitkering vervalt vanaf de eerste dag van werkhervatting.

Bestaande gunstigere regelingen op bedrijfsvlak blijven behouden.

Art. 5.De in de ondernemingen bestaande voor de arbeiders gunstiger stelsels blijven behouden.

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten, in uitvoering van het nationaal akkoord voor arbeiders 2005-2006 van 22 maart 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, voor een onbepaalde duur en treedt in werking op 1 april 2005, met uitzondering van artikel 4, dat vanaf 1 januari 2005 in werking treedt. Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2003 betreffende de bestaanszekerheid, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 1 oktober 2003 (Belgisch Staatsblad van 19 november 2003).

Zij kan door elk der partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid. De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum waarop de aangetekende brief aan de voorzitter wordt toegezonden. De poststempel geldt als bewijs.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 28 september 2005.

De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^