Koninklijk Besluit van 28 september 2006
gepubliceerd op 06 oktober 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters, afgevaardigd bestuurder en leden van de raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij bedoeld in artikel 3bis, § 4 van de wet van 2 april 1962 bet

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2006003472
pub.
06/10/2006
prom.
28/09/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBER 2006. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters, afgevaardigd bestuurder en leden van de raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij bedoeld in artikel 3bis, § 4 van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 augustus 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/08/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006003408 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole federale overheidsdienst financien Wet houdende fusie van de Federale Investeringsmaatschappij en de Federale Participatiemaatschappij sluiten houdende fusie van de Federale Investeringsmaatschappij en de Federale Participatiemaatschappij, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen, inzonderheid op artikel 3bis ingevoegd bij het koninklijk besluit van 28 september 2006 genomen in uitvoering van artikel 8 van de wet van 26 augustus 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/08/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006003408 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole federale overheidsdienst financien Wet houdende fusie van de Federale Investeringsmaatschappij en de Federale Participatiemaatschappij sluiten houdende fusie van de Federale Investeringsmaatschappij en de Federale Participatiemaatschappij;

Overwegende dat ingevolge deze bepaling, de raad van bestuur is samengesteld uit ten minste twaalf leden;

Overwegende dat de Koning de andere bestuurders dan de onafhankelijke bestuurders benoemt;

Overwegende dat op de datum van dit besluit, enkel de Staat aandeelhouder is van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij;

Overwegende dat de Koning dus ten minste tien leden moet benoemen, gekozen in functie van de complementariteit van hun bijzondere bevoegdheden inzake financiële en boekhoudkundige analyse, inzake rechtszaken of inzake economische zaken of naar gelang van hun expertise inzake internationale investeringen, en rekening houdend met de beperkingen voor de cumulatie van mandaten;

Overwegende dat bij de eerste benoeming van de raad van bestuur, de helft van de door de Koning benoemde leden voor een periode van zes jaar worden benoemd, en de andere helft voor een periode van drie jaar;

Overwegende dat ten minste één derde van de leden van de raad van bestuur van het andere geslacht moeten zijn;

Overwegende dat de raad van bestuur uit evenveel Franstalige als Nederlandstalige leden bestaat;

Overwegende dat de Koning een voorzitter, twee ondervoorzitters en een afgevaardigd bestuurder onder de leden van de raad van bestuur benoemt;

Overwegende dat de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder tot een verschillende taalrol behoren en dat beide ondervoorzitters tot een verschillende taalrol behoren;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en van Consumentenzaken, van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en van Onze Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd tot lid van de raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij voor een hernieuwbare termijn van zes jaar : De heer Olivier Henin;

De heer Robert Tollet;

De heer Koenraad Van Loo;

Mevr. Ilse Van de Mierop;

De heer Jan Verschooten.

Art. 2.Worden benoemd tot lid van de raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij voor een hernieuwbare termijn van drie jaar : De heer Jean Courtin;

De heer Hans D'Hondt;

De heer Philippe Lallemand;

De heer Rudi Vander Vennet;

Mevr. Isabelle Vienne.

Art. 3.De heer Robert Tollet wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.

Art. 4.Worden benoemd tot ondervoorzitters van de raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij voor een hernieuwbare termijn van zes jaar : De heer Olivier Henin;

De heer Jan Verschooten.

Art. 5.De heer Koenraad Van Loo wordt benoemd tot afgevaardigd bestuurder van de raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 november 2006.

Art. 7.Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Onze Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven zijn belast, ieder wat hem betreft, met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 september 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en van Consumentenzaken, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS De Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, B. TUYBENS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^