Koninklijk Besluit van 28 september 2006
gepubliceerd op 06 oktober 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende samenstelling van de jury voor de selectie van onafhankelijke bestuurders voor de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2006003473
pub.
06/10/2006
prom.
28/09/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBER 2006. - Koninklijk besluit houdende samenstelling van de jury voor de selectie van onafhankelijke bestuurders voor de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 augustus 2006 houdende fusie van de Federale Investeringsmaatschappij en de Federale Participatiemaatschappij, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen, inzonderheid artikel 3bis ingevoegd bij het koninklijk besluit van 28 september 2006 genomen in uitvoering van artikel 7 van de wet van 26 augustus 2006 houdende fusie van de Federale Investeringsmaatschappij en de Federale Participatiemaatschappij;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en van Consumentenzaken, Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Onze Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De jury voor de selectie van onafhankelijke bestuurders voor de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij is samengesteld uit : De heer R. Carpentier;

De heer B. Jurion;

Mevr. F. Lepoivre-Massai;

De heer E. Wymeersch.

De taalpariteit wordt gewaarborgd binnen de jury.

Art. 2.Enkel een voltallige jury kan op geldige wijze overgaan tot het horen van kandidaat-onafhankelijke bestuurders.

De jury stelt bij consensus een gemotiveerde voordracht op.

De jury maakt de gemotiveerde voordracht over aan de algemene vergadering van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 september 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en van Consumentenzaken, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS De Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, B. TUYBENS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^