Koninklijk Besluit van 28 september 2008
gepubliceerd op 09 januari 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszeker

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2008013378
pub.
09/01/2009
prom.
28/09/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBER 2008. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 7 april 2008Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 07/04/2008 pub. 02/06/2008 numac 2008022266 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 331 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" en vaststelling van zijn statuten (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 7 april 2008Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 07/04/2008 pub. 02/06/2008 numac 2008022266 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 331 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" en vaststelling van zijn statuten.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 september 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Collectieve arbeids overeenkomst van 7 april 2008Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 07/04/2008 pub. 02/06/2008 numac 2008022266 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten Oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 331 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" en vaststelling van zijn statuten (Overeenkomst geregistreerd op 22 april 2008 onder het nummer 87959/CO/331) A. Oprichting

Artikel 1.Bij deze collectieve arbeidsovereenkomst en bij toepassing van de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, richt het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector een fonds voor bestaanszekerheid op, waarvan de statuten hierna zijn vastgesteld.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van punt 2.1 van het Vlaams akkoord van de non profit/social profit van 6 juni 2005.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de inrichtingen en diensten die ressorteren onder het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2008 en is gesloten voor onbepaalde tijd. Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd voor 30 juni van ieder jaar, met uitwerking op 1 januari van het daaropvolgend jaar. De opzegging dient betekend te worden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, die een kopie van de opzegging aan elk der ondertekenende partijen laat geworden.

B. Statuten HOOFDSTUK I. - Benaming en maatschappelijke en administratieve zetel

Art. 4.Met ingang van 1 januari 2008 wordt een fonds voor bestaanszekerheid opgericht, genaamd "Sociaal Fonds 331 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler", hierna genoemd sociaal fonds, waarvan de maatschappelijke en administratieve zetel gevestigd is : Handelskaai 48, te 1000 Brussel. Deze zetel kan bij unanieme beslissing van het beheerscomité, voorzien bij artikel 11, naar elders overgeplaatst worden. HOOFDSTUK II. Doel

Art. 5.Het fonds voor bestaanszekerheid opgericht door deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft als doel het beheer van de gemutualiseerde som van de bijdragen zoals omschreven in hoofdstuk III. Het fonds is derhalve belast met : - het ontvangen, beheren en toewijzen voor zijn doelstelling, van de som van de daartoe door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid geïnde bijdragen, zoals omschreven in hoofdstuk III; - de toewijzing van de financiële middelen en hun opbrengsten, zoals bepaald in artikel 6 en artikel 7, rekening houdend met artikel 10 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, ten behoeve van een additionele financiering van de intersectorale tweede pensioenpijler van de Vlaamse non-profit/social profitsector; - de organisatie en voorbereiding van een aanvullend pensioen dat effectief in werking dient te treden in 2010. HOOFDSTUK III. - Financiering

Art. 6.De financiële middelen van het fonds bestaan uit bijdragen van de werkgevers die onder de bevoegdheid van hogergenoemd paritair comité ressorteren, met inbegrip van de renten in het beheer door het fonds.

Art. 7.De berekening van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2008 bedraagt op jaarbasis : per kwartaal 0,185 pct. van het brutobedrag van de bezoldigingen, voor inhouding van de persoonlijke sociale zekerheidbijdragen.

De inning van deze bijdragen geschiedt voor het jaar 2008 als volgt : - 0,74 pct. van het brutobedrag van de bezoldigingen van het vierde kwartaal, voor inhouding van de persoonlijke sociale-zekerheidsbijdragen; - geen inning in het eerste, het tweede en het derde kwartaal; - een eventuele bijzondere bijdrage op alle voor het fonds bestemde middelen, wordt beschouwd als zijnde geintegreerd in het percentage van 0,74 pct., zoals geïnd door de RSZ en moet niet afzonderlijk worden aangegeven.

Het percentage van de bijdragen vanaf het jaar 2009 zal, in uitvoering van deze collectieve arbeidsovereenkomst, jaarlijks worden vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 8.§ 1. De ondernemingen waar een ondernemingspensioen bestaat, kunnen vrijgesteld worden van de bijdragen voorzien in deze collectieve arbeidsovereenkomst, voor de periode waarin tegelijkertijd voldaan is aan elk van de volgende voorwaarden : 1. Er bestaat een collectieve arbeidsovereenkomst op het niveau van de onderneming waarin bewezen wordt dat het pensioenplan op ondernemingsniveau minstens gelijkwaardig is met het aanvullend sectorpensioen 2de pijler.Het werkgeversaandeel, uitgedrukt in percentage van de brutoloonmassa, in de stortingen in het ondernemingspensioen, hetzij in een vastebijdrageregeling, hetzij in een vasteprestatieregeling, moet minstens even hoog zijn als de bijdrage, uitgedrukt in een percentage van de brutoloonmassa, in het sectorstelsel. Enkel de bijdragen voor een aanvullend pensioen komen bij die vergelijking in aanmerking. 2. Alle werknemers van de onderneming ressorteren in gelijke mate onder de pensioenregeling van de onderneming.3. De pensioenregeling van de onderneming is ontstaan vóór 6 juni 2005 (datum van het Vlaams intersectoraal akkoord).4. De pensioenregeling van de onderneming blijft gehandhaafd zonder waardevermindering. § 2. De ondernemingen die beroep wensen te doen op de procedure bepaald in § 1, richten hiertoe jaarlijks en aangetekend, vóór 28 februari van het betrokken jaar, hun aanvraag tot het sociaal fonds aan de hand van het model in bijlage, waaruit blijkt dat aan elk van de voorwaarden van § 1 is voldaan en voegen de ondertekende collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau bij deze aanvraag.

Voor het jaar 2008 is hogergenoemde datum van aanvraag 31 mei in plaats van 28 februari. Het sociaal fonds stelt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid jaarlijks op de hoogte van de ondernemingen die overeenkomstig deze collectieve arbeidsovereenkomst vrijgesteld zijn van de bijdragen.

Art. 9.De bijdragen worden geïnd en ingevorderd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid bij toepassing van artikel 7 van de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid.

Art. 10.De administratiekosten van het fonds, inclusief de kosten met betrekking tot de tussenkomst van de bedrijfsrevisor en de desgevallende personeels- en/of inningskosten, worden elk jaar vastgesteld door het beheerscomité voorzien bij artikel 11 en gedekt door de financiële middelen van het fonds, in eerste instantie van de renten van deze middelen. HOOFDSTUK IV. - Beheer

Art. 11.Het fonds wordt beheerd door een paritair beheerscomité bestaande uit 14 effectieve leden-beheerders.

Deze leden worden aangeduid door en onder de leden van het betrokken paritair comité, voor de helft op voordracht van de werkgeversorganisaties, en voor de andere helft op voordracht van de werknemersorganisaties.

De leden van het beheerscomité worden aangesteld voor dezelfde periode als deze van hun mandaat van lid van het betrokken paritair comité.

Het mandaat van lid in het beheerscomité vervalt door ontslag, overlijden of wanneer zijn mandaat als lid van het betrokken paritair comité een einde neemt of wegens ontslag gegeven door de organisatie die hem voorgedragen heeft. Het nieuw lid voltooit desgevallend het mandaat van zijn voorganger.

De mandaten van de leden van het beheerscomité zijn hernieuwbaar.

Art. 12.De beheerders van het fonds gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan in verband met verbintenissen van het fonds. Hun verantwoordelijkheid beperkt zich tot de uitvoering van het mandaat van beheer dat zij ontvangen hebben.

Art. 13.Het beheerscomité kiest elke twee jaar een voorzitter en een ondervoorzitter onder zijn leden, beurtelings uit de werknemers- en de werkgeversdelegatie. Het duidt eveneens de persoon aan die met het secretariaat wordt belast.

Art. 14.Het beheerscomité beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor het beheer en de administratie van het fonds, binnen de limieten gesteld door de wet of deze statuten.

Tenzij andersluidende beslissing van het beheerscomité treedt dit laatste in al zijn handelingen op en handelt het in rechte via de voorzitter en de ondervoorzitter gezamenlijk, elk desgevallend vervangen door een lid van het beheerscomité, door het beheerscomité daartoe aangesteld.

Het beheerscomité heeft onder meer als opdracht : - over te gaan tot de eventuele aanwerving en afdanking van het personeel van het fonds; - controle te doen en alle nodige maatregelen te treffen voor de uitvoering van deze statuten; - de administratiekosten alsmede het aandeel van de jaarlijkse inkomsten die deze dekken, vast te stellen; - tijdens de maand juni van elk jaar schriftelijk verslag over te maken aan het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector over de vervulling van zijn opdrachten.

Art. 15.Het beheerscomité vergadert minstens éénmaal per semester ter zetel van het fonds, hetzij op uitnodiging van de voorzitter ambtshalve handelend, hetzij op vraag van ten minste de helft der leden van het beheerscomité, evenals op vraag van één der vertegenwoordigde organisaties.

De uitnodigingen moeten de agenda bevatten. De notulen worden opgemaakt door de secretaris, aangewezen door het beheerscomité, en ondertekend door degene die de vergadering heeft voorgezeten.

Art. 16.Het beheerscomité kan slechts geldig vergaderen en beslissen indien minstens de helft zowel van de leden van de werknemersafvaardiging als van de leden van de werkgeversafvaardiging aanwezig is of bij schriftelijke volmacht vertegenwoordigd is.

Elk aanwezig lid kan slechts drager zijn van maximaal twee volmachten.

De beslissingen van het beheerscomité worden getroffen bij eenparigheid van stemmen van de aanwezige en door volmacht vertegenwoordigde leden. HOOFDSTUK V. - Controle

Art. 17.Overeenkomstig artikel 12 van de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid duidt het betrokken paritair comité in hoedanigheid van revisor een bedrijfsrevisor aan ter controle van het beheer van het fonds.

Deze moet minstens éénmaal per jaar verslag uitbrengen bij het betrokken paritair comité.

Bovendien licht hij/zij het beheerscomité van het fonds regelmatig in over de resultaten van zijn onderzoeken en doet de aanbevelingen die hij/zij nodig acht. HOOFDSTUK VI. - Balans en rekeningen

Art. 18.Elk jaar wordt op 31 december de "balans en rekeningen" van het verlopen dienstjaar afgesloten. HOOFDSTUK VII. Ontbinding en vereffening

Art. 19.Het fonds is opgericht voor een onbepaalde tijd. Het wordt ontbonden door het paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector ingevolge een gebeurlijke vooropzeg, zoals voorzien door artikel 3. Voornoemd paritair comité duidt de vereffenaars aan onder de leden van het beheerscomité en beslist over de bestemming van de goederen en waarden van het fonds na betaling van het passief.

Deze bestemming moet in overeenstemming zijn met het doel waartoe het fonds werd opgericht.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 28 september 2008.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET

Bijlage bij de collectieve arbeids overeenkomst van 7 april 2008Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 07/04/2008 pub. 02/06/2008 numac 2008022266 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 331 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" en vaststelling van zijn statuten Aanvraag tot vrijstelling van de bijdrage voorzien in toepassing van de collectieve arbeids overeenkomst van 7 april 2008Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 07/04/2008 pub. 02/06/2008 numac 2008022266 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 331 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" en vaststelling van zijn statuten Aangetekend .................. (plaats, datum) Aan het Sociaal Fonds 331 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler Handelskaai 48 1000 Brussel Betreft : aanvraag tot vrijstelling van de bijdrage voorzien in toepassing van de collectieve arbeids overeenkomst van 7 april 2008Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 07/04/2008 pub. 02/06/2008 numac 2008022266 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 331 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" en vaststelling van zijn statuten Geachte, In toepassing van artikel 8, § 2, van de collectieve arbeidsovereenkomst tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 331 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" en vaststelling van zijn statuten, afgesloten op 7 april 2008 in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, vragen wij hierbij vrijstelling van betaling van de bijdrage voorzien in genoemde collectieve arbeidsovereenkomst, en dit voor de onderneming volledige naam van de onderneming : ........................ . . . . . ...........................................................

Adres van de onderneming : .......................................... . . . . . ....................................................

Ondernemingsnummer : ................................................... . . . . . ................................................

RSZ-nummer van de onderneming : .......................................... . . . . . ............................................

En voor de periode van 1 januari tot en met 31 december van het jaar .............................. . . . . . ................

Hierbij verklaren wij dat : - er een collectieve arbeidsovereenkomst op het niveau van de onderneming bestaat waarin bewezen wordt dat het pensioenplan op ondernemingsniveau minstens gelijkwaardig is met het aanvullend sectorpensioen tweede pijler. Het werkgeversaandeel, uitgedrukt in percentage van de brutoloonmassa, in de stortingen in het ondernemingspensioen, hetzij in een vastebijdrageregeling, hetzij in een vasteprestatieregeling, is minstens zo hoog als de bijdrage, uitgedrukt in een percentage van de brutoloonmassa, in het sectorstelsel. Enkel de bijdragen voor een aanvullend pensioen komen bij die vergelijking in aanmerking. - alle werknemers van de onderneming in gelijke mate onder de pensioenregeling van de onderneming ressorteren - de pensioenregeling van de onderneming is ontstaan vóór 6 juni 2005 (datum van het Vlaams intersectoraal akkoord) - de pensioenregeling van de onderneming gehandhaafd blijft zonder waardevermindering.

In bijlage bij deze aanvraag voegen wij de ondertekende collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten op het niveau van onze onderneming in toepassing van artikel 8 van hogergenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, afgesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector.

Hoogachtend, (handtekening, naam en functie van de persoon die de onderneming rechtsgeldig kan vertegenwoordigen) Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 28 september 2008.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^