Koninklijk Besluit van 29 april 2013
gepubliceerd op 20 juni 2013
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen met het oog op de omzetting van Richtlijn 2010/78/EU

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011261
pub.
20/06/2013
prom.
29/04/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

29 APRIL 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 27 oktober 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen sluiten betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen met het oog op de omzetting van Richtlijn 2010/78/EU


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het bijgevoegd ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb ter ondertekening aan Uwe Majesteit voor te leggen, strekt ertoe Richtlijn 2010/78/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging van de Richtlijnen 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft, in Belgisch recht om te zetten.

Deze Richtlijn, soms ook « Omnibus I » genoemd, regelt de werking van de drie Europese toezichthoudende autoriteiten voor de financiële sector, i.e. de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Europese Autoriteit voor effecten en markten.

De oprichting van die toezichthoudende autoriteiten en de uitbreiding van de toezichtsarchitectuur met een Europese Raad voor Systeemrisico's kaderen in de totstandbrenging van een Europees Systeem voor Financieel Toezicht (ESFT), waartoe de aanzet werd gegeven in de nasleep van de financiële crisis van 2007-2008.

Die toezichthoudende autoriteiten zijn ingesteld bij Europese verordeningen van 24 november 2010.

Het Europees Systeem voor Financieel Toezicht is gericht op de verbetering van de kwaliteit en de consistentie van het nationale toezicht, de versterking van het toezicht op grensoverschrijdende groepen en de opstelling van één Europees « rulebook » dat van toepassing is op alle financiële instellingen.

De drie nieuwe Europese toezichthoudende autoriteiten hebben tot taak toe te zien op de registratie van alle financiële actoren, de opstelling van ontwerpen van technische normen die moeten bijdragen tot de invoering van één Europees « rulebook », en de regeling van geschillen tussen de bevoegde nationale autoriteiten.

Die taak vereist dat de nationale autoriteiten die bevoegd zijn voor het toezicht op de financiële sector nauw samenwerken met de desbetreffende toezichthoudende autoriteiten op Europees vlak.

Daartoe moesten diverse wettelijke obstakels worden weggewerkt in de prudentiële richtlijnen en bijgevolg ook in de nationale wetgevingen.

Dat is de precies de doelstelling van voornoemde Richtlijn 2010/78/EU. Wat de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening betreft (die doorgaans « pensioenfondsen » worden genoemd), wijzigt Richtlijn 2010/78/EU Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 juni 2003 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening. Laatstgenoemde Richtlijn is in Belgisch recht omgezet bij de wet van 27 oktober 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen sluiten betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen (hierna « de WIBP » genoemd).

De WIBP kan, zoals bepaald bij artikel 231 van die wet, bij een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit worden gewijzigd wanneer de Belgische wetgeving moet worden aangepast aan de verplichtingen die voor België voortvloeien uit internationale verdragen. In deze context is dit zeker aangewezen omdat Richtlijn 2010/78/EU de nationale wetgever geen andere keuze biedt met betrekking tot de te nemen omzettingsmaatregelen.

De voorgestelde wijzigingen houden verband met : a) de invoering in de WIBP van verwijzingen naar Richtlijn 2010/78/EU en naar de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (verkort : EIOPA) (art.2 en 3 van de ontwerptekst), b) de informatieverstrekking aan de EIOPA, bijvoorbeeld over de verlening en de intrekking van een toelating, de overlegging van prudentiële wetgevingen en reglementeringen, of de informatieverstrekking over problemen bij de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2003/41/EG (artikelen 4 tot 9 van de ontwerptekst). In het ontwerp werd rekening gehouden met het advies 52.858/1 van de Raad van State, gegeven op 7 maart 2013.

Commentaar bij de artikelen Artikelen 1, 2 en 3 Conform de regel dient de tekst die de Richtlijn in Belgisch recht omzet, een referentie naar die Richtlijn te bevatten, in dit geval dus een verwijzing naar Richtlijn 2010/78/EU (zie artikel 13 (1), lid 2, van die Richtlijn).

Artikel 3 van de ontwerptekst past, in artikel 1, tweede lid, van de WIBP, de verwijzing naar Richtlijn 2003/41/EG aan, om rekening te houden met de daarin door Richtlijn 2010/78/EU aangebrachte wijzigingen.

Artikel 2 van de ontwerptekst beoogt enkel een vergissing in het Nederlandstalig opschrift van de WIBP te verbeteren, meer bepaald « instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen » te vervangen door « instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening », in lijn met de Nederlandstalige versie van de Richtlijn 2003/41/EG. Artikel 4 De nieuwe bepaling onder 19° van artikel 2, eerste lid, van de WIBP definieert de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen. Ter zake is geopteerd voor de courantere Engelse afkorting EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) die bovendien dezelfde is in de verschillende landstalen.

Artikel 5 Het bij artikel 4 (1) van Richtlijn 2010/78/EU gewijzigde artikel 9 (1), a), van Richtlijn 2003/41/EG bepaalt dat de lijst van de toegelaten IBP's en van de lidstaten waar zij een activiteit uitoefenen, voortaan wordt meegedeeld aan de EIOPA, die de betrokken lijst, met toepassing van voornoemd artikel 9 (1), a), op haar website publiceert.

Daartoe is een wijziging van artikel 59 van de WIBP vereist.

Het bij artikel 4 (1), b), van Richtlijn 2010/78/EU gewijzigde artikel 9 (5) van Richtlijn 2003/41/EG vereist geen andere dan de in dit artikel vermelde omzettingsmaatregel.

Deze situatie betreft uitsluitend de weinige IBP's die nog zijn ingeschreven volgens de regeling van het koninklijk besluit van 14 mei 1985 tot toepassing op de voorzorgsinstellingen van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. Die ingeschreven IBP's worden niet als « toegelaten » gekwalificeerd. Met toepassing van artikel 62 van de WIBP moet zo'n IBP die een grensoverschrijdende activiteit wil gaan uitoefenen, op voorhand haar toelating aanvragen op de voorwaarden bepaald door de artikelen 52 tot 59 van de WIBP. Die informatieverstrekking aan de EIOPA zal dus in het kader van die toelating gebeuren op basis van het bij dit artikel gewijzigde artikel 59 van de WIBP. Artikel 6 Het nieuwe artikel 14, § 4, alinea 2, van Richtlijn 2003/41/EG, vervangen bij artikel 4, lid 3, van Richtlijn 2010/78/EU, verplicht de lidstaten om de EIOPA in kennis te stellen van het verbod om een activiteit uit te oefenen. Dit is de reden waarom artikel 132, eerste lid, van de WIBP wordt aangepast.

Volledigheidshalve slaat de bepaling zowel op de in artikel 130, § 1, van de WIBP bedoelde intrekking van de toelating als op de andere, in artikel 123, tweede lid, van de WIBP bedoelde maatregelen om de uitoefening van een activiteit te beperken of te verbieden.

In tegenstelling tot het bepaalde bij artikel 4 (3) van Richtlijn 2010/78/EU vermeldt de Belgische wet niet dat de beslissingen van de FSMA gemotiveerd moeten zijn. Net als bij de omzetting van Richtlijn 2003/41/EG in Belgisch recht (zie Parl. St., 51-2534/1, p. 30) hebben de auteurs van de ontwerptekst geoordeeld dat de wet van 29 juli 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen van toepassing is op alle beslissingen van de prudentiële toezichthouder en als dusdanig toereikend is als juridische grondslag.

Artikel 7 In lijn met de Nederlandstalige versie van de Richtlijn 2003/41/EG beoogt artikel 7 van de ontwerptekst in de Nederlandse tekst van artikel 133, § 3, eerste lid van de WIBP enkel een vergissing in de terminologie recht te zetten door de woorden « instelling voor bedrijfspensioenvoorzieningen » twee maal te vervangen door de woorden « instelling voor bedrijfspensioenvoorziening ».

Artikel 8 De voorgestelde wijziging in artikel 158, § 2, eerste lid, van de WIBP betreft de mededeling van de lijst van ingeschreven IBP's aan de EIOPA. Die wijziging wordt op dezelfde wijze gemotiveerd als de wijziging die artikel 4 van dit ontwerp aanbrengt in artikel 59 van de WIBP. Terloops wordt eraan herinnerd dat de ingeschreven IBP's een gesloten groep vormen die een overblijfsel is van de vroegere IBP-reglementering.

Artikel 9 Bij artikel 4, § 5, van Richtlijn 2010/78/EU wordt een nieuwe § 11 ingevoerd in artikel 20 van Richtlijn 2003/41/EG in het vooruitzicht van de overlegging aan de EIOPA van de wetten en reglementen over het prudentieel toezicht op de IBP's.

Hoewel deze verplichting aan de lidstaten wordt opgelegd, wordt voorgesteld ze aan de prudentiële toezichthouders te delegeren, wat de invoering van een nieuw artikel 232/1 in de WIBP verklaart.

Artikel 10 De nieuwe § 2bis van artikel 21 van Richtlijn 2003/41/EG, ingevoegd bij artikel 4, § 6, b), van Richtlijn 2010/78/EU, legt de EIOPA en de bevoegde autoriteiten van de lidstaten de verplichting op om samen te werken.

Deze bepaling verklaart waarom in de WIBP een nieuw artikel 232/2 wordt ingevoerd.

Artikel 11 Artikel 4, § 6, c), van Richtlijn 2010/78/EU vervangt de derde § van artikel 21 van Richtlijn 2003/41/EG. Volgens de nieuwe tekst moeten de lidstaten voortaan niet alleen de Europese Commissie maar ook de EIOPA op de hoogte brengen van de eventuele belangrijke moeilijkheden die bij de toepassing van Richtlijn 2003/41/EG worden ondervonden.

Dit verklaart waarom artikel 233 van de WIBP wordt aangepast.

Artikel 12 De datum van inwerkingtreding van dit koninklijk besluit wordt vastgesteld met verwijzing naar artikel 13, § 1, eerste lid, van Richtlijn 2010/78/EU. Bovendien creëert dit besluit geen nieuwe verplichting in hoofde van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

Dit is, Sire, de draagwijdte van het besluit dat U wordt voorgelegd.

De Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE

ADVIES 52.858/1 VAN 7 MAART 2013 VAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING WETGEVING, OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 27 OKTOBER 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen sluiten 'BETREFFENDE HET TOEZICHT OP DE INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING MET HET OOG OP DE OMZETTING VAN RICHTLIJN 2010/78/EU' Op 8 februari 2013 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Economie verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 27 oktober 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen sluiten 'betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening met het oog op de omzetting van Richtlijn 2010/78/EU'.

Het ontwerp is door de eerste kamer onderzocht op 28 februari 2013.

De kamer was samengesteld uit Marnix Van Damme, kamervoorzitter, Wilfried Van Vaerenbergh en Jeroen Van Nieuwenhove, staatsraden, Marc Rigaux en Michel Tison, assessoren, en Wim Geurts, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Paul Depuydt, eerste auditeur-afdelingshoofd.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Marnix Van Damme, kamervoorzitter.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 7 maart 2013. 1. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan. Strekking en rechtsgrond van het ontwerp 2. Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe, wat de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening betreft, het bepaalde in artikel 4 van Richtlijn 2010/78/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 (1) in het interne recht om te zetten (2). Rechtsgrond daarvoor wordt geboden door artikel 231 van de wet van 27 oktober 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen sluiten 'betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen', dat luidt : « Op voorstel van de minister bevoegd voor Economie kan de Koning bij een in de Ministerraad overlegd besluit de bepalingen van Titels I tot V, alsook artikel 227 [van de wet] aanpassen aan de verplichtingen die voor België voortvloeien uit internationale overeenkomsten en verdragen. » Algemene opmerkingen 3. In de Nederlandse tekst van zowel het opschrift van het ontwerp, als in de aanhef en in het dispositief ervan dient van het correcte opschrift van de wet van 27 oktober 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen sluiten melding te worden gemaakt. Men schrijve derhalve telkens « op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen » in plaats van « op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening ». 4. De artikelen van het ontwerp worden gegroepeerd in twee hoofdstukken.Hoofdstuk I bevat een algemene bepaling waarin melding wordt gemaakt van de omzetting van Richtlijn 2010/78/EU. In hoofdstuk II zijn een aantal bepalingen tot wijziging van de wet van 27 oktober 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen sluiten opgenomen. Het groeperen van artikelen valt evenwel enkel aan te bevelen wanneer een tekst veel artikelen bevat en het nodig wordt geacht de verschillende aspecten van een tekst duidelijk herkenbaar te maken (3). In casu is dat niet het geval. De indeling in hoofdstukken wordt derhalve best weggelaten.

Bijzondere opmerkingen Aanhef 5. Aangezien in artikel 1 van het ontwerp wordt vermeld dat de ontworpen regeling strekt tot omzetting in het interne recht van Richtlijn 2010/78/EU, hoeft in de aanhef niet te worden gerefereerd aan die Richtlijn (4).Het eerste lid van de aanhef dient bijgevolg te vervallen. 6. In de aanhef dient tevens melding te worden gemaakt van het advies van de inspecteur van Financiën van 23 januari 2013 en van de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 30 januari 2013. Dispositief Artikel 1 7. Ter wille van de leesbaarheid late men artikel 1 van het ontwerp in de Nederlandse tekst aanvangen als volgt : « Dit besluit zet, wat de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen betreft, Richtlijn 2010/78/EU van het... ». Aan het einde van het artikel dient dan de zinsnede « voor de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening » te worden geschrapt.

Artikel 3 8. In een wijzigingsbepaling wordt melding gemaakt van alle teksten die in het verleden nog van kracht zijnde wijzigingen hebben aangebracht in de te wijzigen bepaling.Het is daarbij niet gebruikelijk om tevens melding te maken van de specifieke artikelen die in het verleden dergelijke wijzigingen hebben aangebracht (5). Er kan derhalve in de inleidende zin van artikel 3 van het ontwerp mee worden volstaan te schrijven : « Artikel 2, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011014090 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet en gelegen op het grondgebied van de gemeente Rixensart en de stad Waver van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011003096 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector sluiten, wordt aangevuld... ».

Eenzelfde opmerking kan worden gemaakt bij de artikelen 4 tot 6 en 9 van het ontwerp.

Artikel 6 9. Aan het einde van de Nederlandse tekst van artikel 6 van het ontwerp wordt geschreven « met de woorden en aan de EIOPA meegedeeld' ».Deze terminologie stemt overeen met die van de vergelijkbare aanvulling van artikel 59 van de wet van 27 oktober 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen sluiten in artikel 4 van het ontwerp. In de Franse tekst van artikel 6 van het ontwerp wordt evenwel geschreven « par les mots et transmises à l'EIOPA' », terwijl aan het einde van artikel 4 van het ontwerp wordt vermeld « par les mots et communiquée à l'EIOPA' ». Ook in de Franse tekst zou voor een eenvormige terminologie moeten worden geopteerd.

Artikel 7 10. In het ontworpen artikel 232/1 van de wet van 27 oktober 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen sluiten, dat strekt tot omzetting van artikel 4, 5), van Richtlijn 2010/78/EU, wordt melding gemaakt van « deze wet en haar uitvoeringsbesluiten ». De gemachtigde verstrekte in dat verband de volgende toelichting : « Het is inderdaad zo dat de Richtlijn de term nationale voorzieningen van prudentiële aard' gebruikt. In het ontwerp van KB is er sprake van de wet en haar uitvoeringsbesluiten'. Het is inderdaad juist dat er hiernaast ook nog bijkomende mededelingen kunnen gebeuren, maar deze zouden moeten kaderen binnen de wet en haar uitvoeringsbesluiten. Om die reden is er gekozen voor bovenstaande formulering. » De door de gemachtigde verstrekte toelichting ten spijt moet worden vastgesteld dat in het ontworpen artikel 232/1 uitsluitend melding wordt gemaakt van « deze wet », zijnde de wet van 27 oktober 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen sluiten, en « haar uitvoeringsbesluiten ». Reglementen die de FSMA kan tot stand brengen met toepassing van artikel 64 van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten' vallen daar derhalve niet onder. De steller van het ontwerp dient er zich bijgevolg over te beraden of hij zich bij de redactie van de ontworpen bepaling kan beperken tot louter een verwijzing naar de wet van 27 oktober 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen sluiten en de uitvoeringsbesluiten ervan.

Artikel 8 11. Het ontworpen artikel 232/2 van de wet van 27 oktober 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen sluiten strekt tot het omzetten van het bepaalde in artikel 4, 6), b), van Richtlijn 2010/78/EU.Het eerste lid van de ontworpen bepaling komt evenwel niet voor in de betrokken richtlijnbepaling. Zoals dat lid is geformuleerd, kan ermee de indruk worden gewekt dat aan de EIOPA een verplichting tot samenwerking met de FSMA wordt opgelegd, wat bezwaarlijk de bedoeling kan zijn (6). Die indruk kan worden voorkomen door het ontworpen artikel 232/1, eerste lid, van de wet van 27 oktober 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen sluiten te laten aanvangen als volgt : « De FSMA werkt nauw samen met de EIOPA (7) met als doel... ».

De griffier, W. Geurts.

De voorzitter, M. Van Damme. _______ Nota's (1) Richtlijn 2010/78/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging van de Richtlijnen 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft.' (2) De omzetting betreft de onderdelen 1), 3), 5), en 6), van artikel 4 van de richtlijn.De overige onderdelen van de richtlijnbepaling behoeven niet in het interne recht te worden omgezet. (3) Beginselen van de wetgevingstechniek.Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, Raad van State, 2008, aanbeveling nr. 61, te raadplegen op de internetsite van de Raad van State (www.raadvst-consetat.be). (4) In verband met de wijze van vermelding dat een Europese richtlijn wordt omgezet, zie de voornoemde Beginselen van de wetgevingstechniek., aanbevelingen nrs. 94, 94.1 en 94.2. (5) Ibid., aanbeveling nr. 115 en formule F 4-2-1-9. (6) Wellicht beoogt de steller van het ontwerp om een bepaling in de zin van artikel 21, lid 2, van Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 juni 2003 'betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening' in het ontwerp in te schrijven.(7) In artikel 21, lid 2, van Richtlijn 2003/41/EG wordt geen melding gemaakt van de « EIOPA », doch wel van de « Commissie ». 29 APRIL 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 27 oktober 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen sluiten betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen met het oog op de omzetting van Richtlijn 2010/78/EU ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 oktober 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen sluiten betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen, het artikel 231;

Gelet op het advies van inspecteur van Financiën, gegeven op 23 januari 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting d.d. 30 januari 2013;

Gelet op advies 52.858/1 van de Raad van State, gegeven op 7 maart 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit zet, wat de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening betreft, Richtlijn 2010/78/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging van de Richtlijnen 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft, in Belgisch recht om.

Art. 2.In het Nederlandse opschrift van de wet van 27 oktober 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen sluiten betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen wordt het woord « bedrijfspensioenvoorzieningen » vervangen door het woord « bedrijfspensioenvoorziening ».

Art. 3.In artikel 1 van dezelfde wet wordt het tweede lid aangevuld met de woorden : « gewijzigd bij Richtlijn 2010/78/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging van de Richtlijnen 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft. ».

Art. 4.Artikel 2, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011014090 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet en gelegen op het grondgebied van de gemeente Rixensart en de stad Waver van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011003096 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector sluiten, wordt aangevuld met een bepaling onder 19°, luidende : « 19° « de EIOPA » : de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (European Insurance and Occupational Pensions Authority), zoals opgericht bij Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010. ».

Art. 5.Artikel 59 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 6 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011014090 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet en gelegen op het grondgebied van de gemeente Rixensart en de stad Waver van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011003096 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector sluiten, wordt aangevuld met de woorden « en aan de EIOPA meegedeeld. ».

Art. 6.Artikel 132, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011014090 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet en gelegen op het grondgebied van de gemeente Rixensart en de stad Waver van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011003096 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector sluiten, wordt vervangen als volgt : « De FSMA stelt de bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening een grensoverschrijdende activiteit uitoefent, en de EIOPA, in kennis van de beperking van of het verbod op bepaalde verrichtingen bedoeld in artikel 123, tweede lid, en van de intrekking van de toelating bedoeld in artikel 130, § 1. ».

Art. 7.In de Nederlandse tekst van artikel 133, § 3, eerste lid, van dezelfde wet worden de woorden « instelling voor bedrijfspensioenvoorzieningen » telkens vervangen door de woorden « instelling voor bedrijfspensioenvoorziening ».

Art. 8.Artikel 158, § 2, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 6 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten en bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011014090 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet en gelegen op het grondgebied van de gemeente Rixensart en de stad Waver van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011003096 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector sluiten, wordt aangevuld met de woorden « en aan de EIOPA meegedeeld. ».

Art. 9.In dezelfde wet wordt een als volgt luidend artikel 232/1 ingevoegd : « De FSMA stelt de EIOPA regelmatig en minstens om de twee jaar in kennis van elke regelgeving betreffende het prudentieel toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, zoals de bepalingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, alsook van de daarin aangebrachte wijzigingen. ».

Art. 10.In dezelfde wet wordt een als volgt luidend artikel 232/2 ingevoegd : « De FSMA werkt, voor de toepassing van Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 juni 2003 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, samen met de EIOPA, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1094/2010.

De FSMA verstrekt de EIOPA onverwijld alle informatie die zij nodig heeft voor de uitoefening van haar taken uit hoofde van voornoemde Richtlijn en voornoemde Verordening, overeenkomstig artikel 35 van die Verordening. ».

Art. 11.In artikel 233 van dezelfde wet, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011014090 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet en gelegen op het grondgebied van de gemeente Rixensart en de stad Waver van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011003096 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector sluiten, worden de woorden « en de EIOPA » ingevoegd tussen de woorden « de Europese Commissie » en de woorden « op de hoogte ». HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 12.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 december 2011.

Art. 13.De Minister van Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^