Koninklijk Besluit van 29 april 2021
gepubliceerd op 04 mei 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Cash 15 euro", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2021030934
pub.
04/05/2021
prom.
29/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021030934

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


29 APRIL 2021. - Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Cash 15 euro", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002 en de wet van 10 januari 2010, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Overwegende het koninklijk besluit van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011735 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten sluiten tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten;

Overwegende dat het Comité Verantwoord Spel, bedoeld in artikel 7 van het beheerscontract gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij op 26 juli 2016 en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016003279 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht sluiten, een gunstig advies heeft gegeven op 28 februari 2021;

Gelet op het advies 69.025/4 van de Raad van State, gegeven op 1 april 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, en van de Staatssecretaris van Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De loterij met biljetten "Cash 15 euro" is een loterij georganiseerd door de Nationale Loterij. Ze wordt georganiseerd overeenkomstig het koninklijk besluit van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011735 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten sluiten tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten.

Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld op 1.250.000 of op veelvouden van 1.250.000.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 15 euro.

Art. 2.Voor iedere hoeveelheid van 1.250.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten bepaald op 423.043, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel:

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euros) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euros) Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

555.555

555.555

1.250.000

2

50.000

100.000

625.000

5

15.000

75.000

250.000

10

5.000

50.000

125.000

25

1.000

25.000

50.000

7.500

500

3.750.000

166,67

4.500

100

450.000

277,78

5.500

75

412.500

227,27

8.000

60

480.000

156,25

10.000

50

500.000

125

12.500

40

500.000

100

25.000

30

750.000

50

50.000

25

1.250.000

25

75.000

20

1.500.000

16,67

210.000

15

3.150.000

5,95

7.500

10

75.000

166,67

7.500

5

37.500

166,67

TOTAL TOTAAL . . . . . 423.043

TOTAL TOTAAL . . . . . 13.660.555

TOTAL TOTAAL . . . . . 2,95


Art. 3.§ 1. Op de voorkant van de biljetten staan twee duidelijk onderscheiden speelzones.

Op of bij de ondoorzichtige deklaag van de eerste speelzone worden de vermeldingen "UW NUMMERS - VOS NUMEROS - IHRE ZAHLEN" weergegeven. Dit wordt de "uw nummers-speelzone" genoemd. Op of bij de ondoorzichtige deklaag van de tweede speelzone worden de vermeldingen " WINNENDE NUMMERS - NUMEROS GAGNANTS - GEWINNZAHLEN " weergegeven. Dit wordt de "winnende nummers-speelzone" genoemd. De "uw nummers-speelzone" en de "winnende nummers-speelzone" worden samen de "nummers-speelzones" genoemd. § 2. Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de "uw nummers-speelzone" bedekt, verschijnt de vermelding " UW NUMMERS - VOS NUMEROS - IHRE ZAHLEN " en vijf nummers, die werden gekozen uit een reeks nummers tussen 01 en 99.

Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de "winnende nummers-speelzone" bedekt, verschijnen de vermelding "WINNENDE NUMMERS - NUMEROS GAGNANTS - GEWINNZAHLEN" en in principe vijfentwintig verschillende nummers, die werden gekozen uit een reeks nummers tussen 01 en 99. Onder ieder van die nummers staat er telkens een in Arabische cijfers uitgedrukt lotenbedrag, voorafgegaan door het euroteken " € ", dat van nummer tot nummer kan verschillen en dat werd gekozen uit de in artikel 2 bedoelde loten.

Art. 4.§ 1. Het biljet is winnend wanneer één van de vijf nummers vermeld in de "uw nummers-speelzone " ook voorkomt in de "winnende nummers-speelzone". Die twee overeenstemmende nummers worden "winnend paar" genoemd. In een dergelijk geval kent het biljet het lotenbedrag toe dat wordt vermeld onder het in de "winnende nummers-speelzone" voorkomende nummer waarop de overeenstemming betrekking heeft.

Wanneer het biljet winnend is, dan kan het één, twee, of drie winnende paren bevatten. In een dergelijk geval geven twee of drie winnende paren recht op een lotenbedrag dat overeenstemt met de gecumuleerde lotenbedragen die worden vermeld onder de twee of drie in de "winnende nummers-speelzone" voorkomende nummers waarop de overeenstemming betrekking heeft.

De "nummers-speelzone" die geen enkel van de drie in het tweede lid bedoelde gevallen van overeenstemming te zien geeft, is altijd verliezend. § 2. In afwijking van artikel 3, § 2, tweede lid, kan in de "winnende nummers-speelzone" het spelsymbool "5 met laurierkrans" verschijnen in de plaats van een nummer. In dat geval wordt het lotenbedrag, toegekend in geval van een winnend paar, vermenigvuldigd met 5.

Het spelsymbool "5 met laurierkrans" kent op zich geen lotenbedrag toe en kan nooit deel uitmaken van een winnend paar. Indien het biljet geen winnend paar inhoudt, heeft het spelsymbool "5 met laurierkrans" geen gevolgen. § 3. Elk nummer vermeld in de "nummers-speelzone" bestaat uit twee cijfers tussen 0 en 9. Dit nummer vormt een ondeelbaar geheel, waarvan de cijfers niet afzonderlijk mogen worden beschouwd. § 4. Een biljet dat recht geeft op een lot van: 1° 5 euro, 10 euro, 1.000 euro, 5.000 euro, 15.000 euro, 50.000 of 555.555 euro, bevat slechts één winnend paar; 2° 15 euro, bevat één of twee winnende paren.De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 15 euro en in het tweede geval 10 euro en 5 euro; 3° 20 euro, bevat één of drie winnende paren.De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 20 euro en in het tweede geval 10 euro, 5 euro en 5 euro; 4° 25 euro, bevat één winnend paar of één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 5 wordt toegepast.De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 25 euro en in het tweede geval 5 euro vermenigvuldigd met 5; 5° 30 euro, bevat één winnend paar of drie winnende paren.De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 30 euro, en in het tweede geval 15 euro, 10 euro en 5 euro; 6° 40 euro, bevat één winnend paar of drie winnende paren.De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 40 euro, en in het tweede geval 20 euro, 15 euro en 5 euro; 7° 50 euro, bevat één winnend paar of één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 5 wordt toegepast.De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 50 euro en in het tweede geval 10 euro vermenigvuldigd met 5; 8° 60 euro, bevat één winnend paar of drie winnende paren.De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 60 euro, en in het tweede geval 25 euro, 20 euro en 15 euro; 9° 75 euro, bevat één winnend paar of één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 5 wordt toegepast.De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 75 euro en in het tweede geval 15 euro vermenigvuldigd met 5; 10° 100 euro, bevat één winnend paar of één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 5 wordt toegepast.De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 100 euro en in het tweede geval 20 euro vermenigvuldigd met 5; 11° 500 euro, bevat één winnend paar of één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 5 wordt toegepast.De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 500 euro en in het tweede geval 100 euro vermenigvuldigd met 5.

Art. 5.Voor de toepassing van het procedé dat garandeert dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten, worden de kleine lotenbedragen vastgesteld op een bedrag per lot dat niet hoger is dan 60 euro. De som van de kleine lotenbedragen die toegekend worden aan de biljetten die tot eenzelfde in cellofaan verpakt pakje behoren, stemt overeen met een door de Nationale Loterij vastgesteld bedrag dat niet minder mag bedragen dan 40 euro.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 7.De minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 april 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, A. VERLINDEN De Staatssecre van Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterijk, S. MAHDI


begin


Publicatie : 2021-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^