Koninklijk Besluit van 29 augustus 1997
gepubliceerd op 27 november 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1997022768
pub.
27/11/1997
prom.
29/08/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 AUGUSTUS 1997. Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, § 1, vervangen bij de wet van 22 juli 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 3, § 1, 1, 3°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 mei 1976, en 4°, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 april 1995, en op artikel 7, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 mei 1976;

Gelet op het advies van het Algemeen beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 14 augustus 1996;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 14 augustus 1996;

Gelet op het protocol van 30 april 1997 van het sectorcomité XII - Sociale Zaken;

Op voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Organieke regeling

Artikel 1.De weddeschaal van de graad van administrateur-generaal (rang 16) wordt vastgesteld als volgt : a) vanaf 1 juni 1991 : 1 831 438 - 2 431 444 112 X 54 546 (Kl.24 j. - N.1 - G.B) b) vanaf 1 november 1991 : 1 849 752 - 2 455 764 112 X 55 092 (Kl.24 j. - N.1 - G.B.) c) vanaf 1 november 1992 : 1 905 244 - 2 529 439 112 X 56 745 (Kl.24 j. - N.1 - G.B.) d) vanaf 1 november 1993 : 1 943 348 - 2 580 028 112 X 57 880 (Kl.24 j. - N.1 - G.B.)

Art. 2.De weddeschalen van de hierna vermelde graden worden vastgesteld als volgt : - geneesheer-directeur-generaal . . . . . 16/1 - geneesheer-inspecteur-generaal . . . . . rang 15 1 646 531 - 2 283 211 112 X 57 880 (Kl. 24 j. - N.1 - G.B.) - hoofdapotheker-directeur . . . . . 13/4 - hoofdinspecteur-directeur . . . . . 13/3 - actuaris . . . . . 13/3 - medisch adviseur . . . . . (rang 13) 1 571 740 - 2 200 093 112 X 57 123 (Kl. 24 j. - N.1 - G.B.) - eerstaanwezend geneesheer-inspecteur-hoofd van dienst 1 538041 - 2 158 375 112 X 56 394 (Kl. 24 j. - N.1 - G.B.) - adjunct-adviseur-hoofd van dienst . . . . . 12/1 - eerstaanwezend inspecteur-hoofd van dienst . . . . . 12/1 - eerstaanwezend geneesheer-inspecteur . . . . . (rang 11) 1 512 966 - 2 116 998 112 X 54 912 (Kl. 24 j. - N.1 - G.B.) - eerstaanwezend actuariaatsinspecteur . . . . . 11/6 - eerstaanwezend apotheker . . . . . 11/6 - eerstaanwezend inspecteur . . . . . 11/3 - geneesheer-inspecteur . . . . . (rang 10) 1 380 887 - 1 952 260 112 X 51 943 (Kl. 24 j. - N.1 - G.B.) - actuariaatsinspecteur . . . . . 10/3 - eerste verificateur-boekhouding . . . . . 28/1 - adjunct-controleur . . . . . 20/2 De adjunct-controleur die vier jaar graadanciënniteit heeft, geniet de volgende weddeschaal : 570 098 - 904 567 31 X 10 676 22 X 14 232 112 X 24 907 (Kl. 20 j. - N.2 - G.A.) De adjunct-controleur die negen jaar graadanciënniteit heeft, geniet de weddeschaal 22/3. HOOFDSTUK II. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 3.Voor de ambtenaren die krachtens artikel 1 van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering die behoren tot de niveaus 2, 3 en 4, benoemd worden in een nieuwe graad, wordt de wedde vastgesteld in de schaal die volgens de bij dit besluit gevoegde tabel overeenstemt met de schaal van de opgerichte graad.

Art. 4.De ambtenaar benoemd in de graad van geschoold arbeider, voorheen bekleed met de geschrapte graad van keukenmeester 1e klasse en in dienst op de datum van inwerkingtreding van dit besluit, behoudt het voordeel van de weddeschaal 44/4.

Art. 5.De ambtenaar benoemd in de graad van vakman, voorheen bekleed met de geschrapte graad van eerstaanwezend linotypist en in dienst op de datum van inwerkingtreding van dit besluit, behoudt het voordeel van de weddeschaal 32/5.

Art. 6.In afwijking van artikel 2 behouden de titularissen van de graad van eerstaanwezend geneesheer-inspecteur-hoofd van dienst die op de datum van bekendmaking van dit besluit op rust zijn gesteld of bij het Instituut in functie zijn, ten persoonlijke titel de volgende weddeschaal : 1 579 752 - 2 200 097 112 X 56 395 (Kl. 24 j. - N.1 - G.B.)

Art. 7.Het koninklijk besluit van 1 februari 1982 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- invaliditeitsverzekering, vanaf 1 augustus 1973, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 juli 1971, 3 juni 1992 en 31 januari 1997, wordt opgeheven.

Art. 8.In afwijking van artikel 7 van het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van de ministeries, toepasselijk verklaard bij het koninklijk besluit van 8 januari 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, komen de diensten bepaald in artikel 14 van hetzelfde besluit, voor de ambtenaren in dienst op 31 december 1993 en voor alle vóór 1 januari 1994 gepresteerde diensten, in aanmerking vanaf de leeftijd van 20 jaar, voor de ambtenaar die gerechtigd was op een schaal behorend én tot niveau 2 én tot de klasse « 20 jaar » en die op 1 januari 1994 gerechtigd is op een schaal behorende tot niveau 2+.

Art. 9.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1994, met uitzondering van artikel 1, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 1991.

Art. 10.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 29 augustus 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN Conversietabel van de geschrapte graden en de eraan verbonden weddeschalen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 29 augustus 1997.

De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^