Koninklijk Besluit van 29 augustus 2019
gepubliceerd op 13 september 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot aanpassing van sommige federale fiscale bepalingen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende di

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019014460
pub.
13/09/2019
prom.
29/08/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019014460

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


29 AUGUSTUS 2019. - Koninklijk besluit tot aanpassing van sommige federale fiscale bepalingen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan het koninklijk besluit van 29 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008003316 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten type wet prom. 16/07/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008000978 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten2 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Dit ontwerp van besluit beoogt de noodzakelijke aanpassingen van de federale fiscale bepalingen die in verschillende koninklijke besluiten voorkomen ingevolge de goedkeuring van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van het koninklijk besluit van 29 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008003316 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten type wet prom. 16/07/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008000978 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten2 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zoals dat het geval was met de wet van 17 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/03/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019012297 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen sluiten tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen is dit ontwerp van besluit principieel bedoeld om de neutraliteit van dit nieuwe Wetboek op fiscaal vlak te waarborgen, en niet om substantiële wijzigingen door te voeren aan deze fiscale bepalingen.

De wet van 23 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen sluiten tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen schenkt echter bijzondere aandacht aan de op 1 januari 2019 bestaande vennootschappen, waarvoor gedetailleerde overgangsbepalingen zijn voorzien. Voor deze bestaande vennootschappen zal het oude Wetboek van vennootschappen voor een bepaalde periode van toepassing blijven. De inwerkingtreding van dit ontwerp en zijn toepassing houden hiermee rekening door ervoor te zorgen dat de verwijzingen in de uitvoeringsbesluiten naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen behouden blijven voor vennootschappen die hieraan onderworpen blijven, zoals voor ondernemingen die tijdelijk een opgeheven rechtsvorm kunnen behouden (bv. de landbouwvennootschap of het economisch samenwerkingsverband), door ook tijdelijk de verwijzingen naar deze opgeheven vennootschapsvormen te handhaven in de uitvoeringsbesluiten.

Er wordt verwezen naar de memorie van toelichting van deze wet van 17 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/03/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019012297 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen sluiten voor meer commentaar over deze inwerkingtreding (Parlementaire werkzaamheden 54-3367-001). HOOFDSTUK I. - Wijzigingen betreffende de inkomstenbelastingen Afdeling I. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit tot uitvoering

van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (KB/WIB 92) Art. 1 tot 22 De artikelen 1 tot 22 passen het KB/WIB 92 aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan.

Art. 23 en 24 De artikelen 23 en 24 passen respectievelijk de bijlagen III en IIIter van hetzelfde besluit aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan. Afdeling II. - Wijzigingen aan diverse autonome reglementaire

bepalingen inzake inkomstenbelastingen Art. 25 en 26 Artikel 25 past artikel 1, 5°, c, van het koninklijk besluit van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013003233 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt bedoeld in artikel 322, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt bedoeld in artikel 322, § 3, WIB 92 aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 29 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008003316 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten type wet prom. 16/07/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008000978 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten2 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan.

Artikel 26 past artikel 1, vijfde lid, eerste streepje, van het koninklijk besluit van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003508 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd bij het artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 november 2018, aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan. HOOFDSTUK II. - Wijziging betreffende de belasting over de toegevoegde waarde Art. 27 De wijziging die door artikel 27 van dit ontwerp wordt aangebracht aan het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven (hierna: koninklijk besluit nr. 20) is een rechtstreeks gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Paragraaf 1, 1°, c) en 3°, van de rubriek XXXII van tabel A van de bijlage bij het voormelde koninklijk besluit nr. 20 verwezen tot op heden naar "vennootschappen met sociaal oogmerk". Dit begrip verdwijnt in het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen. Voortaan gaat het om een erkenning binnen de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap, waarbij een overheidsinstantie nagaat of een bepaalde vennootschap het label "sociale onderneming" verdient.

De coöperatieve vennootschap die voldoet aan de voorwaarden om als sociale onderneming door het leven te gaan en die als dusdanig is erkend, wordt aldus "coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming" genoemd, of, in het kort "CV erkend als SO".

Artikel 27 van dit ontwerp past paragraaf 1, 1°, c) en 3°, van de rubriek XXXII van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 aldus aan door de woorden "vennootschap met sociaal oogmerk" te vervangen door "coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming overeenkomstig artikel 8:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

HOOFDSTUKken III tot V. - Diverse rechten en taksen - registratie-, hypotheek- en griffierechten Hoofdstukken III tot V passen aan: 1° het koninklijk besluit van 3 maart 1927 houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen;2° het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;3° het koninklijk besluit van 7 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008003316 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten type wet prom. 16/07/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008000978 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten0 houdende regeling van de aanbieding op gedematerialiseerde wijze van onderhandse huurcontracten tot de formaliteit van de registratie;4° het koninklijk besluit van 17 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008003316 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten type wet prom. 16/07/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008000978 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten1 tot uitvoering van diverse wetten en tot aanpassing van diverse koninklijke besluiten met het oog op onder meer de harmonisatie van de betalingsmodaliteiten binnen de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen. Artikel 31 heft een bepaling op die betrekking heeft op een taks die zelf al werd opgeheven bij de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie type wet prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid type wet prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen sluiten (de uitzonderlijke taks op de stortingen bestemd voor het lange termijnsparen). HOOFDSTUK VI. - Overgangsbepaling, inwerkingtreding en uitvoeringsbepaling De artikelen 38 en 39 bevatten de overgangsbepaling en de inwerkingtreding van de bepalingen van dit ontwerp.

Er werd rekening gehouden met de opmerkingen van de Raad van State in zijn advies 6 6.408/1/V van 31 juli 2019.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën A. DE CROO

ADVIES 66.408/1/V VAN 31 JULI 2019 OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT `TOT AANPASSING VAN SOMMIGE FEDERALE FISCALE BEPALINGEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN AAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 29 APRIL 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008003316 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten type wet prom. 16/07/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008000978 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten2 TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN Op 2 juli 2019 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Financiën verzocht binnen een termijn van dertig dagen van rechtswege (*) verlengd tot 16 augustus 2019, een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot aanpassing van sommige federale fiscale bepalingen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan het koninklijk besluit van 29 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008003316 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten type wet prom. 16/07/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008000978 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten2 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen' Het ontwerp is door de eerste vakantiekamer onderzocht op 23 juli 2019 . De kamer was samengesteld uit Jo Baert, kamervoorzitter, Chantal Bamps en Peter Sourbron, staatsraden, Bruno Peeters, assessor, en Astrid Truyens, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Frédéric Vanneste, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Wilfried Van Vaerenbergh, staatsraad Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 31 juli 2019 . 1. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan. Voorafgaande opmerkingen 2. Rekening houdend met het tijdstip waarop dit advies gegeven wordt, vestigt de Raad van State de aandacht op het feit dat, wegens het ontslag van de regering, de bevoegdheid van deze laatste beperkt is tot het afhandelen van de lopende zaken.Dit advies wordt evenwel gegeven zonder dat wordt nagegaan of dit ontwerp in die beperkte bevoegdheid kan worden ingepast, aangezien de afdeling Wetgeving geen kennis heeft van het geheel van de feitelijke gegevens welke de regering in aanmerking kan nemen als ze te oordelen heeft of het vaststellen of het wijzigen van een verordening noodzakelijk is. 3. Er zijn een aantal taalkundige en wetgevingstechnische opmerkingen bij het ontwerp te maken.Sedert de hervorming van de afdeling Wetgeving bij de wet van 2 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State type wet prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot regeling van type wet prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, en van het Kieswetboek sluiten (1) is het de Raad van State, gelet op de strikte termijnen die hem voor het geven van de meeste van zijn adviezen worden gelaten en de grote hoeveelheid adviesaanvragen die hij te behandelen krijgt, niet meer mogelijk ontwerpen op dit vlak aan een grondig en gedetailleerd onderzoek te onderwerpen. Dergelijke opmerkingen komen sedert de hervorming van 2003 dan ook minder aan bod in de adviezen die de afdeling Wetgeving verleent, die zich veelal noodgedwongen moet beperken tot het geven van voorbeelden (zoals ook hier gebeurt; zie verderop in dit advies).(2) Het komt echter aan de adviesaanvragers toe een grondig taalkundig en wetgevingstechnisch nazicht van hun normatieve teksten door te voeren.

Beperking van het onderzoek 4. De gemachtigde heeft laten weten dat de artikelen 34 tot 38 en 42 van het ontwerp ingetrokken worden.Het onderzoek van de afdeling Wetgeving wordt dan ook beperkt tot de overige artikelen van het ontwerp.

Strekking van het ontwerp 5. Het opschrift van het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit geeft de inhoud ervan precies weer: het koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 27/07/2015 numac 2015000371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel I type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 19/11/2015 numac 2015000628 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel II type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 04/03/2016 numac 2016000121 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel III sluiten `tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992' en een reeks andere koninklijk besluiten worden aangepast ingevolge de invoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019. Rechtsgrond 6. In de aanhef wordt als rechtsgrond voor het ontworpen besluit alleen verwezen naar het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, wat duidelijk niet volstaat.Aan de gemachtigde is daarom gevraagd om voor elk van de bepalingen van het ontworpen besluit de rechtsgrond te preciseren. Daartoe heeft de gemachtigde een overzicht met diverse rechtsgronden bezorgd. Eens te meer moet de afdeling Wetgeving vaststellen dat er belangrijke verschillen bestaan tussen het door de gemachtigde bezorgde overzicht en de aanhef van het ontworpen besluit, wat erop wijst dat de stellers de rechtsgrond niet zorgvuldig hebben onderzocht vooraleer het ontwerp aan de afdeling Wetgeving voor te leggen. Dat is te betreuren.

Het identificeren van de correcte rechtsgrond is immers een intrinsiek onderdeel van het totstandkomingsproces van nieuwe regelgeving, zodat dergelijke discrepanties niet zouden mogen voorkomen. Het wordt de Raad van State daardoor bovendien moeilijk gemaakt om een van zijn kerntaken, namelijk het toezicht op de rechtsgrond - en dus de wettigheid - van ontwerpbesluiten, naar behoren te vervullen, in het bijzonder wanneer het gaat om een ontwerp zoals dit.

De Raad van State wijst er in dit verband op dat het onderzoek van de rechtsgrond niet toevallig een van de drie punten is die hij volgens de wet steeds moet onderzoeken, zelfs voor spoedadviesaanvragen, in het belang van de adviesaanvrager zelf. De adviesaanvrager moet zelf ook meewerken aan die belangrijke controle door ontwerpbesluiten voor te leggen waarbij alle noodzakelijke rechtsgrondbepalingen, maar ook niet meer, in de aanhef worden vermeld. In complexe gevallen is het bovendien raadzaam om spontaan een rechtsgrondtabel in het dossier op te nemen. (3) De adviesaanvrager wordt dan ook met aandrang verzocht om in de toekomst toe te zien op de correcte vermelding van de rechtsgronden in de aanhef van het besluit en om samen met de adviesaanvraag een eveneens correcte en gedetailleerde rechtsgrondtabel te bezorgen die het belangrijke onderzoek van de rechtsgrond van het te nemen besluit vergemakkelijkt. 7.1. Vermits met de bepalingen van het ontwerp, zoals ook in het verslag aan de Koning wordt bevestigd, geen substantiële wijzigingen worden doorgevoerd en het louter gaat om aanpassingen die zich opdringen ingevolge de invoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de rechtsgrondvermelding in hoofdzaak worden beperkt tot verwijzingen naar de algemene uitvoeringsbevoegdheid van de Koning (artikel 108 van de Grondwet), het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de artikelen 32 en 119, § 2, van de wet van 23 (4) maart 2019 `tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen'. (5) 7.2. Voor artikel 32, 3°, van het ontworpen besluit - waarbij een nieuwe dienst wordt aangewezen bij wie de aangifte inzake de aan de plakbrief toegebrachte wijzigingen moet gebeuren, namelijk "de dienst diverse taksen van de [lees: het] inningscentrum" - dient de rechtsgrond te worden gezocht in artikel 199, derde lid, van het Wetboek Diverse Rechten en Taksen. Ook die bepaling is derhalve te vermelden in de aanhef.

Onderzoek van de tekst Artikel 42 8. Artikel 42 van het ontwerp strekt tot de vervanging van artikel 18 van het koninklijk besluit van 17 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008003316 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten type wet prom. 16/07/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008000978 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten1 `tot uitvoering van diverse wetten en tot aanpassing van diverse koninklijke besluiten met het oog op onder meer de harmonisatie van de betalingsmodaliteiten binnen de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen'.Dat artikel 18 bevat een aantal wijzigingen van artikel 2407octies van het koninklijk besluit van 3 maart 1927 `houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen'. In plaats van het betrokken artikel te wijzigen, zal het nu volledig vervangen worden Vermits artikel 18 van het koninklijk besluit van 17 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008003316 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten type wet prom. 16/07/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008000978 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten1 nog niet in werking is, (6) kan het nog worden vervangen. Er dient echter over te worden gewaakt dat het te nemen besluit in werking treedt voor de datum waarop de oorspronkelijke wijzigende bepaling in werking treedt, dat wil zeggen voor 1 december 2019. Aangezien het ontwerp geen specifieke inwerkingtredingsbepaling voor artikel 42 bevat, zal dat artikel in werking treden tien dagen na de bekendmaking van het besluit in het Belgisch Staatsblad. Dat betekent dat het te nemen besluit uiterlijk op 20 november 2019 bekendgemaakt zal moeten worden.

Artikel 44 9. Gelet op de intrekking van een aantal artikelen (opmerking 4), zal ook artikel 44 van het ontwerp bijgesteld moeten worden. 10. De overgangsbepaling (artikel 44, vierde lid, van het ontwerp) dient in een apart artikel te worden opgenomen, in te voegen voor de regeling van de inwerkingtreding.(7) De griffier, A. Truyens De voorzitter, J. Baert _______ Nota's (*) Deze verlenging vloeit voort uit artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, in fine, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, waarin wordt bepaald dat deze termijn van rechtswege verlengd wordt met vijftien dagen wanneer hij begint te lopen tussen 15 juli en 31 juli of wanneer hij verstrijkt tussen 15 juli en 15 augustus. (1) Wet van 2 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State type wet prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot regeling van type wet prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, en van het Kieswetboek sluiten `tot wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State'.(2) Zie ook: M.Van Damme en B. De Sutter, Raad van State. II. Afdeling Wetgeving, Brugge, die Keure, 2013, nrs. 260 en 261.

(3) Zie Vademecum adviesprocedure voor de afdeling Wetgeving, 2017, I.E.2.a, blz. 17 (raadpleegbaar op www.raadvanstate.be > Procedure > Wetgeving). (4) Niet "22 maart 2019" zoals verkeerdelijk wordt vermeld in artikel 44, vierde lid, van het ontwerp.(5) De algemene uitvoeringsbevoegdheid gelezen in samenhang met die laatste bepaling biedt rechtsgrond voor de overgangsbepaling opgenomen in artikel 44, vierde lid, van het ontwerp.(6) Krachtens artikel 48, tweede lid, van het koninklijk besluit van 17 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008003316 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten type wet prom. 16/07/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008000978 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten1, treedt artikel 18 van dat besluit in werking op 1 december 2019.(7) Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, Raad van State, 2008, nr.45, te raadplegen op de internetsite van de Raad van State (www.raadvanstate).

29 AUGUSTUS 2019. - Koninklijk besluit tot aanpassing van sommige federale fiscale bepalingen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan het koninklijk besluit van 29 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008003316 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten type wet prom. 16/07/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008000978 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten2 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

Gelet op de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie type wet prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid type wet prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen sluiten tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen, artikel 86;

Gelet op de wet van 17 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/03/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019012297 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen sluiten tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 119, § 2;

Gelet op de wet van 23 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen sluiten tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, artikel 32;

Gelet op het Wetboek diverse rechten en taksen, artikel 199, derde lid;

Gelet op het KB/WIB 92;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013003233 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt bedoeld in artikel 322, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt bedoeld in artikel 322, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003508 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 maart 1927 houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008003316 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten type wet prom. 16/07/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008000978 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten0 houdende regeling van de aanbieding op gedematerialiseerde wijze van onderhandse huurcontracten tot de formaliteit van de registratie;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008003316 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten type wet prom. 16/07/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008000978 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten1 tot uitvoering van diverse wetten en tot aanpassing van diverse koninklijke besluiten met het oog op onder meer de harmonisatie van de betalingsmodaliteiten binnen de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen;

Gelet op het advies 66.408/1/V van de Raad van State gegeven op 31 juli 2019 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Wijzigingen betreffende de inkomstenbelastingen Afdeling I. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit tot uitvoering

van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (KB/WIB 92)

Artikel 1.In artikel 3, 1°, van het KB/WIB 92, gewijzigd bij de wet van 16 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008003316 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten type wet prom. 16/07/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008000978 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten, worden de woorden "haar maatschappelijke zetel," opgeheven.

Art. 2.In de titel van hoofdstuk I, afdeling V, van hetzelfde besluit wordt het woord "landbouwvennootschappen" vervangen door de woorden "vennootschappen erkend als landbouwonderneming als bedoeld in artikel 8:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die de rechtsvorm hebben van een vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap".

Art. 3.In artikel 12 van hetzelfde besluit gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie type wet prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid type wet prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen sluiten2 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "landbouwvennootschappen" wordt vervangen door de woorden "vennootschappen erkend als landbouwonderneming als bedoeld in artikel 8:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die de rechtsvorm hebben van een vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap";2° de woorden "maatschappelijk kapitaal" worden vervangen door het woord "kapitaal".

Art. 4.In artikel 15, 2°, van hetzelfde besluit worden de woorden "maatschappelijk kapitaal," vervangen door het woord "kapitaal,".

Art. 5.Artikel 16 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "Ingeval de vennootschap niet langer erkend wordt als landbouwonderneming als bedoeld in artikel 8:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de rechtsvorm van een besloten vennootschap of een coöperatieve vennootschap heeft aangenomen, neemt het optiestelsel ambtshalve een einde met ingang van het belastbaar tijdperk waarin de erkenning ophoudt of de nieuwe rechtsvorm is aangenomen. De vennootschap blijft aan de vennootschapsbelasting onderworpen.".

Art. 6.In artikel 35, § 1, 1°, van hetzelfde besluit vervangen bij het koninklijk besluit van 7 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie type wet prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid type wet prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen sluiten7, worden de woorden "maatschappelijke zetel," opgeheven en worden de woorden "maatschappelijke zetel of" eveneens opgeheven.

Art. 7.In artikel 53/1, § 1, 2°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 12 januari 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008003316 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten type wet prom. 16/07/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008000978 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten6, worden de woorden "maatschappelijke zetel," opgeheven.

Art. 8.In artikel 636, § 1, 3°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 1 september 1995, worden de woorden "maatschappelijk kapitaal;" vervangen door het woord "kapitaal;".

Art. 9.In artikel 734/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014014836 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de vermindering van het zwavelgehalte van sommige scheepsbrandstoffen die worden gebruikt door binnenschepen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 januari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de inleidende zin worden de woorden "maatschappelijk doel" vervangen door het woord "voorwerp";b) in het tweede streepje worden de woorden "artikelen 11 en 12 van het Wetboek van Vennootschappen" vervangen door de woorden "artikelen 1:20 en 1:21 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen";2° in paragraaf 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de inleidende zin worden de woorden "sociaal doel" vervangen door het woord "voorwerp"; b) in het eerste streepje worden de woorden "artikelen 11 en 12 van het Wetboek van Vennootschappen;" vervangen door de woorden "artikelen 1:20 en 1:21 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;".

Art. 10.In artikel 734septies, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 17 september 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie type wet prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid type wet prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen sluiten0 worden de woorden "artikel 92, § 2, van het Wetboek van vennootschappen," vervangen door de woorden "artikel 3:1, § 2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,".

Art. 11.In artikel 737 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 29 november 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie type wet prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid type wet prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen sluiten3 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 juli 2010 en 5 december 2011, worden de woorden "noch zijn maatschappelijke zetel," opgeheven.

Art. 12.In artikel 74, tweede lid, 1°, vierde streepje, van hetzelfde besluit, worden de woorden "een regelmatige beslissing tot vermindering van het maatschappelijke kapitaal, getroffen overeenkomstig de bepalingen van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen;" vervangen door de woorden "een regelmatige beslissing van de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of, indien de vennootschap niet onder dit Wetboek ressorteert, overeenkomstig het recht dat de vennootschap beheerst;".

Art. 13.In artikel 87 van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008003316 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten type wet prom. 16/07/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008000978 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten5 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 5°, b, worden de woorden "maatschappelijk, statutair of conventioneel doel," vervangen door het woord "voorwerp,";2° in de bepaling onder 7°, worden de woorden "burgerlijke vennootschappen" vervangen door het woord "vennootschappen".

Art. 14.In artikel 952 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 augustus 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008003316 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten type wet prom. 16/07/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008000978 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten7 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008003316 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten type wet prom. 16/07/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008000978 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten3 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, derde lid, 3°, g, worden de woorden "artikel 15, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen";2° in paragraaf 3, c, 5°, worden de woorden "artikel 15, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 15.In artikel 101bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie type wet prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid type wet prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen sluiten1, worden de woorden "maatschappelijke zetel" vervangen door de woorden "statutaire zetel".

Art. 16.In artikel 105, eerste lid, van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie type wet prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid type wet prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 1°, c, tweede streepje, worden de woorden "artikelen 11 en 12 van het Wetboek van vennootschappen;" vervangen door de woorden "artikelen 1:20 en 1:21 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;"; 2° in de bepaling onder 1°, h, worden de woorden "handelsvennootschappen" vervangen door het woord "vennootschappen"; 3° de bepaling onder 6°, a, wordt aangevuld met de volgende woorden ", met dien verstande dat, voor wat de vennootschappen naar Belgisch recht betreft, de verwijzing naar "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" moet worden begrepen als een verwijzing naar de "besloten vennootschap".".

Art. 17.In artikel 106 van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 mei 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008003316 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten type wet prom. 16/07/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008000978 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2 worden de woorden "haar maatschappelijke zetel," opgeheven en worden de woorden "maatschappelijk doel" vervangen door het woord "voorwerp"; 2° paragraaf 5, derde lid, a, wordt aangevuld met de volgende woorden ", met dien verstande dat, voor wat de vennootschappen naar Belgisch recht betreft, de verwijzing naar "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", naar "coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid", en naar "gewone commanditaire vennootschap" moet worden begrepen als een verwijzing naar respectievelijk de "besloten vennootschap", de "coöperatieve vennootschap" en de "commanditaire vennootschap";".

Art. 18.In artikel 107, § 2, van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 juli 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie type wet prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid type wet prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 1°, tweede streepje, worden de woorden "Belgische vennootschappen, verenigingen, inrichtingen of instellingen van privaat recht" vervangen door de woorden "binnenlandse vennootschappen, Belgische verenigingen, inrichtingen of instellingen van privaat recht";2° in de bepaling onder 6°, worden de woorden "Belgische vennootschappen, verenigingen, inrichtingen of instellingen van privaat recht," vervangen door de woorden "binnenlandse vennootschappen, Belgische verenigingen, inrichtingen of instellingen van privaat recht,".

Art. 19.In artikel 111bis, § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 20 januari 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008003316 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten type wet prom. 16/07/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008000978 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten9 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008003316 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten type wet prom. 16/07/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008000978 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten5, worden de woorden "maatschappelijke zetel," opgeheven.

Art. 20.In artikel 117, § 2, b, van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008003316 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten type wet prom. 16/07/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008000978 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten5, worden de woorden "maatschappelijk doel" vervangen door het woord "voorwerp".

Art. 21.In artikel 180, § 1, van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie type wet prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid type wet prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen sluiten4, worden de woorden "maatschappelijke zetel" vervangen door de woorden "statutaire zetel".

Art. 22.In artikel 220, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 1° worden de woorden ", zijn maatschappelijke zetel" opgeheven;2° in de bepaling onder 2° worden de woorden ", zijn maatschappelijke zetel" opgeheven.

Art. 23.In de bijlage III, hoofdstuk V, van hetzelfde besluit, wordt het opschrift van afdeling 7 vervangen als volgt: "Afdeling 7 - Winst en baten van niet-inwonende vennoten of leden van vennootschappen of van verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid als bedoeld in artikel 29 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vermeld in artikel 229, § 3, van hetzelfde Wetboek".

Art. 24.In de bijlage IIIter, III, a/1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008003316 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten type wet prom. 16/07/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008000978 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten3, worden de woorden "artikel 15, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen". Afdeling II. - Wijzigingen aan diverse autonome reglementaire

bepalingen inzake inkomstenbelastingen

Art. 25.In artikel 1, 5°, c, van het koninklijk besluit van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013003233 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt bedoeld in artikel 322, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt bedoeld in artikel 322, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, worden de woorden "aan de criteria vastgesteld in artikel 95, § 1 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "aan de criteria vastgesteld in artikel 3:89, § 1, van het koninklijk besluit van 29 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008003316 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten type wet prom. 16/07/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008000978 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten2 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 26.In artikel 1, vijfde lid, eerste streepje, van het koninklijk besluit van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003508 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 november 2018, worden de woorden "als bedoeld in artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen," vervangen door de woorden "als bedoeld in artikel 1:14. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,". HOOFDSTUK II. - Wijziging betreffende de belasting over de toegevoegde waarde

Art. 27.In paragraaf 1, 1°, c en 3°, van rubriek XXXII van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven worden de woorden "vennootschap met sociaal oogmerk" telkens vervangen door de woorden "coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming overeenkomstig artikel 8:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen". HOOFDSTUK III. - - Uitvoering van het wetboek diverse rechten en taksen

Art. 28.In artikel 5, enig lid, van het koninklijk besluit van 3 maart 1927 houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen, opgeheven bij het koninklijk besluit van 1 juni 1993 en hersteld bij het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008003316 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten type wet prom. 16/07/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008000978 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten8, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin worden de woorden "De bankiers of de ermee gelijkgestelde personen, de wisselagenten of de wisselagent-correspondenten" vervangen door de woorden "De banken en de beursvennootschappen";2° in de bepaling onder 4° worden de woorden "maatschappelijke naam van de bankier of de ermee gelijkgestelde persoon, wisselagent of wisselagent-correspondent " vervangen door de woorden "naam van de bank of van de beursvennootschap".

Art. 29.In de Franse tekst van artikel 2241 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 30 juli 1994, vervangen bij het koninklijk besluit van 15 februari 2006 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008003316 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten type wet prom. 16/07/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008000978 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten8 wordt het woord "social" telkens vervangen door het woord "principal".

Art. 30.In de Franse tekst van artikel 2242ter, § 2, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 30 juli 1994 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit 21 december 2006, wordt het woord "social" vervangen door het woord "principal".

Art. 31.Artikel 2246 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008003316 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten type wet prom. 16/07/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008000978 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten8, wordt opgeheven.

Art. 32.In artikel 238, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "of van de maatschappelijke firma" worden opgeheven;2° de woorden ", de maatschappelijke firma" worden opgeheven;3° de woorden "ten kantore der registratie in wiens gebied de plakbrief aangeplakt of aangebracht is" worden vervangen door de worden "bij de dienst diverse taksen van het inningscentrum".

Art. 33.In artikel 2407octies, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012021109 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselket type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 16/10/2012 numac 2012203504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerh type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 25/10/2012 numac 2012200834 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de wijziging en de coördinatie van d type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012012021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 25/10/2012 numac 2012012025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende het sectoraal akkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 23/10/2012 numac 2012012034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duit type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 06/11/2012 numac 2012203847 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 06/11/2012 numac 2012200279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende sluiten, wordt het woord "maatschappelijke" vervangen door het woord "statutaire". HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen betreffende registratie, hypotheek- en griffierechten

Art. 34.In artikel 10 van het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden " den directeur der registratie en domeinen" vervangen door de woorden: "de directeur van het centrum rechtszekerheid";2° in het tweede lid worden de woorden "benaming of firma en maatschappelijken zetel" vervangen door de woorden "naam en statutaire zetel".

Art. 35.In artikel 4 van het koninklijk besluit van 7 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008003316 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten type wet prom. 16/07/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008000978 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten0 houdende regeling van de aanbieding op gedematerialiseerde wijze van onderhandse huurcontracten tot de formaliteit van de registratie worden de woorden "artikel 1, § 4, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens" vervangen door de woorden "artikel 4, 7), van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG".

Art. 36.In artikel 8, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de bepaling onder 1°, b), 1), wordt het woord "maatschappelijke" opgeheven;b) in de bepaling onder 1°, b), 2), wordt het woord "maatschappelijke" vervangen door het woord "statutaire". HOOFDSTUK V. - Koninklijk besluit van 17 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008003316 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten type wet prom. 16/07/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008000978 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten1 tot uitvoering van diverse wetten en tot aanpassing van diverse koninklijke besluiten met het oog op onder meer de harmonisatie van de betalingsmodaliteiten binnen de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen

Art. 37.Artikel 18 van het koninklijk besluit van 17 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008003316 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten type wet prom. 16/07/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008000978 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten1 tot uitvoering van diverse wetten en tot aanpassing van diverse koninklijke besluiten met het oog op onder meer de harmonisatie van de betalingsmodaliteiten binnen de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, wordt vervangen als volgt: "

Art. 18.Artikel 2407octies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012021109 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselket type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 16/10/2012 numac 2012203504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerh type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 25/10/2012 numac 2012200834 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de wijziging en de coördinatie van d type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012012021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 25/10/2012 numac 2012012025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende het sectoraal akkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 23/10/2012 numac 2012012034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duit type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 06/11/2012 numac 2012203847 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 06/11/2012 numac 2012200279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 2407octies.De jaarlijkse taks op de kredietinstellingen en in voorkomend geval, de interesten en de boeten, worden betaald, voor de betekening van het dwangschrift voorzien in artikel 2025 van het Wetboek diverse rechten en taksen, door storting of overschrijving op de financiële rekening van het kantoor aangeduid door de Minister van Financiën of zijn gemachtigde.

Op het stortings- of overschrijvingsformulier worden de naam, het ondernemingsnummer en de statutaire zetel van de kredietinstelling op het tijdstip van de betaling alsmede het aanslagjaar waarvoor de betaling geschiedt, vermeld"." HOOFDSTUK VI. - Overgangsbepaling, inwerkingtreding en uitvoeringsbepaling.

Art. 38.Zolang het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overeenkomstig hoofdstuk IV, afdeling II van de wet van 23 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen sluiten tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, niet van toepassing is op een vennootschap, vereniging of stichting, moet elke verwijzing naar een bepaling van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of van het koninklijk besluit van 29 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008003316 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten type wet prom. 16/07/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008000978 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten2 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die voorkomt in een van de besluiten genomen voor de uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, het Wetboek diverse rechten en taksen, het Wetboek van Successierechten, het Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, en de bijzondere wetgeving van toepassing op deze belastingen, worden gelezen, voor wat deze vennootschap, vereniging of stichting betreft, als een verwijzing naar de bepaling van het Wetboek van vennootschappen of andere bijzondere wetgeving die in zulke fiscale wetgeving voorkwam voor de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 39.De artikelen 1, 3, 2°, 4, 6 tot 26, 28, 2°, 29, 30, 32, 1° en 2°, 33, 34, 2° en 36 hebben uitwerking met ingang van 1 mei 2019.

De artikelen 2, 3, 1°, 5 en 27 hebben uitwerking met ingang van 1 mei 2019 en zijn van toepassing op de erin vermelde vennootschappen vanaf de dag waarop de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die betrekking hebben op deze vennootschappen op hen van toepassing worden.

Art. 40.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 augustus 2019.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO


begin


Publicatie : 2019-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^