Koninklijk Besluit van 29 december 2004
gepubliceerd op 12 januari 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de bijdrage voor vorming en opleiding voor d

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2004012391
pub.
12/01/2005
prom.
29/12/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 DECEMBER 2004. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de bijdrage voor vorming en opleiding voor de bedienden van de metaalnijverheid van de provincie Antwerpen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de bijdrage voor vorming en opleiding voor de bedienden van de metaalnijverheid van de provincie Antwerpen.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 27 december 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2004 Bijdrage voor vorming en opleiding voor de bedienden van de metaalnijverheid van de provincie Antwerpen (Overeenkomst geregistreerd op 5 augustus 2004 onder het nummer 72135/CO/209)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid in de provincie Antwerpen.

Art. 2.De provinciale bijdrage ten bedrage van 0,40 pct. zoals bedoeld bij artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 11 mei 1987, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid, betreffende het nationaal akkoord, geregistreerd onder het nummer 17979/CO/209 en van 19 oktober 1987, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid betreffende de aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1987 betreffende het nationaal akkoord, geregistreerd onder het nummer 19329/CO/209, voor onbepaalde duur verlengd door de bepalingen van artikel 3, § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 1989, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de tewerkstelling en de opleiding in de provincie Antwerpen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 13 augustus 1990, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 september 1990, wordt voor de periode gaande van 1 januari 2001 tot 31 december 2002 verminderd met 0,25 pct.

De nominale inning van de provinciale bijdrage wordt als volgt geprogrammeerd : - voor het werkingsjaar 2003 wordt de bijdrage bepaald op 46,48 EUR per bediende; - voor het werkingsjaar 2004 wordt de bijdrage aangepast aan de evolutie van de levensduurte zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomsten van het Paritair Comité voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid. Hiervoor wordt de evolutie van het indexcijfer van juli 2004 tegenover het indexcijfer van juli 2002 in aanmerking genomen; - vanaf het werkingsjaar 2005 wordt de bijdrage aangepast aan de evolutie van de levensduurte zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomsten van het Paritair Comité voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid en aan de evolutie van de weddenverhogingen van toepassing in de gewestelijke paritaire sectie voor de bedienden van de metaalnijverheid van de provincie Antwerpen voor het betrokken jaar. Bij gebrek aan overeenkomst zal de bijdrage aangepast worden aan de evolutie van de index zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomsten van het Paritair Comité voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid en aan deze der conventionele lonen.

De ondertekenende partijen geven opdracht aan het "Vormingsinitiatief voor Bedienden van de Antwerpse Metaalnijverheid" - VIBAM deze bedragen te innen vanaf de maand september van het werkingsjaar.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een onbepaalde duur en heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2004. Zij kan door de meest gerede partij opgezegd worden, met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden, die ten vroegste kan ingaan op 1 januari 2006.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 27 december 2004.

De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^