Koninklijk Besluit van 29 februari 2008
gepubliceerd op 28 maart 2008

Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van ambtenaren belast met de uitvoering van en de controle op de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2008014076
pub.
28/03/2008
prom.
29/02/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

29 FEBRUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van ambtenaren belast met de uitvoering van en de controle op de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 10 augustus 1960 houdende goedkeuring van het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (A.D.R.) en van de bijlagen, ondertekend op 30 september 1957, te Genève;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1985, 5 augustus 2003 en 20 juli 2005, en op artikel 62, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 16 maart 1999;

Gelet op de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1985, 28 juli 1987 en 15 mei 2006 en op artikel 3, gewijzigd bij de wet van 3 mei 1999;

Gelet op de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1990, 5 april 1995, 4 augustus 1996 en 27 november 1996 en op artikel 3, § 1;

Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, inzonderheid op artikel 80;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 maart 1997 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen, inzonderheid artikel 2, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 maart 2002 betreffende vervoerbare drukapparatuur, inzonderheid op artikel 16;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 oktober 2003 betreffende de aanduiding van de met controle en inspectie belaste agenten die waken over de toepassing van bepaalde voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 juli 2004 betreffende de aanduiding van de met controle en inspectie belaste agenten die waken over de toepassing van bepaalde voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg;

Overwegende dat de in dit besluit aangeduide ambtenaren van het Directoraat-generaal Vervoer te Land van de FOD Mobiliteit en Vervoer belast worden met de uitvoering van en de controle op de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg;

Overwegende dat het noodzakelijk is dat de controles met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen niet alleen dienen door te gaan op de weg, maar ook op locaties zoals ondernemingen waar laad- en losactiviteiten plaatsvinden of instellingen die erkend zijn een specifieke opleiding inzake het vervoer van gevaarlijke goederen te verstrekken;

Overwegende dat deze ambtenaren tijdens deze controleopdrachten in staat moeten zijn de inbreuken op de desbetreffende reglementering op te sporen en bij proces-verbaal vast te stellen;

Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Met het opsporen en vaststellen bij processen-verbaal van de inbreuken op : -het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (A.D.R.) en de bijlagen ervan; - de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968; - de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen; - het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het verkeer; - het koninklijk besluit van 11 september 1984 betreffende de constructievereisten voor de ruimwagens die gevaarlijke afvalstoffen over de weg vervoeren; - het koninklijk besluit van 19 oktober 1998 ter uitvoering van de Richtlijn 95/50/EG van de Raad van 6 oktober 1995 betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg; - het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen; - het koninklijk besluit van 11 juli 2001 tot omzetting van artikel 5 van de Richtlijn 94/63/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende de beheersing van de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) als gevolg van de opslag van benzine en de distributie van benzine vanaf terminals naar benzinestations; - het koninklijk besluit van 14 maart 2002 betreffende vervoerbare drukapparatuur; - het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen; - het koninklijk besluit van 29 juni 2003 betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen over de weg vervoeren; - het koninklijk besluit van 5 juli 2006 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren; - het ministerieel besluit van 23 december 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002014341 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot bepaling van de gevaarlijke goederen, bedoeld in artikel 48 bis 2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer sluiten tot bepaling van de gevaarlijke goederen, bedoeld in artikel 48bis, 2°, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; - het ministerieel besluit van 4 juli 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/07/2003 pub. 18/07/2003 numac 2003014190 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan die van klasse 1 en 7 over de weg vervoeren sluiten betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan die van klasse 1 en 7 over de weg vervoeren; worden bij het Directoraat-generaal Vervoer te Land van de FOD Mobiliteit en Vervoer belast: - Mevr. Caroline Bailleux, ingenieur; - de heer Marc De Hertogh, technisch assistent; - de heer Georges Dufrasne, industrieel ingenieur; - de heer Laurent Moermans, technisch assistent; - de heer Johan Premereur, bestuursassistent; - de heer Claude Renard, ingenieur; - de heer Marc Van Durmen, bestuursassistent; - Mevr. Sabine Vercruysse, industrieel ingenieur; - de heer René Waerzeggers, ingenieur.

Art. 2.Opgeheven worden : 1° het koninklijk besluit van 20 oktober 2003 betreffende de aanduiding van de met controle en inspectie belaste agenten die waken over de toepassing van bepaalde voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg;2° het koninklijk besluit van 4 juli 2004 betreffende de aanduiding van de met controle en inspectie belaste agenten die waken over de toepassing van bepaalde voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

Art. 3.Onze Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 februari 2008.

ALBERT Van Koningswege : Voor de Minister van Mobiliteit, afwezig : Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, I. VERVOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^