Koninklijk Besluit van 29 januari 2014
gepubliceerd op 13 februari 2014
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van het koninklijk besluit v

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2014014058
pub.
13/02/2014
prom.
29/01/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

29 JANUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1990, 5 april 1995, 4 augustus 1996, 27 november 1996, en bij koninklijk besluit van 20 juli 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs;

Gelet op het advies van de raadgevende commissie "administratie - nijverheid" gegeven op 4 november 2013;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Gelet op advies 53.976/4 van de Raad van State, gegeven op 21 oktober 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 28, § 2, 1°, c), punt 5, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 mei 1988, wordt aangevuld met een lid, luidende : "De voertuigen, andere dan deze die vermeld zijn in het eerste, tweede of derde lid van dit punt, en die overeenkomstig artikel 9.7.2° van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, op de pechstrook rijden, mogen alleen in dat geval één of twee oranjegele knipperlichten voeren die zo geplaatst zijn dat zij in alle richtingen zichtbaar zijn.".

Art. 2.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 maart 1987, 20 juli 1990, 18 september 1991, 16 juli 1997, 9 oktober 1998, 14 mei 2002, 4 april 2003, 26 april 2004, 9 januari 2007, 13 februari 2007, 27 april 2007 en aangevuld bij de wet van 10 januari 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 2.12 worden de woorden "de verkeersborden F1" vervangen door de woorden "de verkeersborden F1, F1a of F1b" en worden de woorden "de verkeersborden F3" vervangen door de woorden "de verkeersborden F3, F3a of F3b"; 2° artikel 2.47 wordt vervangen als volgt : "2.47. "Plaatselijk verkeer" of "plaatselijke bediening" : de voertuigen van de bewoners en hun bezoekers, de voertuigen voor levering inbegrepen, de voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer, de voertuigen voor onderhoud en toezicht, wanneer de aard van hun opdracht dit rechtvaardigt, de prioritaire voertuigen bedoeld in artikel 37 en fietsers en ruiters."; 3° een artikel 2.62 wordt ingevoegd, luidende : "2.62. "Pechstrook" : de strook gelegen rechts van de rijbaan van de autosnelweg of de autoweg.".

Art. 3.In artikel 8.2, 1°, tweede lid, b), van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 16 juli 2009 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 april 2011, worden de woorden "artikel 1, 17° " vervangen door de woorden "artikel 2, 17° ".

Art. 4.Artikel 9.7 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 en opgeheven bij het koninklijk besluit van 13 februari 2007, wordt hersteld als volgt : "9.7. Het is verboden op de pechstrook te rijden behalve : 1° voor de prioritaire voertuigen die een dringende opdracht uitvoeren;2° voor personen of diensten opgeroepen door het openbaar ministerie of door de federale of lokale politie, om zich bij sterk vertraagd of stilstaand verkeer naar de plaats van een incident langs of op de autosnelweg of autoweg te begeven; 3° voor takelwagens, om zich bij sterk vertraagd of stilstaand verkeer, naar de plaats van een incident langs of op de autosnelweg of autoweg te begeven.".

Art. 5.In artikel 12.4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 mei 2002, 4 april 2003 en 29 januari 2007, wordt het derde lid aangevuld met de woorden "of van rijstrook of van file veranderen bij het ritsen bedoeld in artikel 12bis".

Art. 6.In artikel 12.4bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 29 januari 2007, worden de woorden "gerechtigd zijn om" vervangen door de woorden "gebruik maken van" en worden de woorden "te volgen" opgeheven.

Art. 7.In hetzelfde besluit wordt een artikel 12bis ingevoegd, luidende : "

Art. 12bis.- Ritsen.

De bestuurders die, bij sterk vertraagd verkeer, rijden op een rijstrook die ophoudt of waarop het verder rijden wordt verhinderd, mogen slechts vlak voor de versmalling invoegen in de aangrenzende vrije rijstrook.

De bestuurders die rijden op die vrije rijstrook moeten vlak voor de versmalling beurtelings voorrang verlenen aan één invoegende bestuurder; in geval het rijden in zowel de linker als in de rechter rijstrook wordt verhinderd, moet eerst voorrang worden verleend aan één bestuurder op de rechter rijstrook en daarna aan één bestuurder op de linker rijstrook.".

Art. 8.Artikel 21.4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 april 2003, wordt aangevuld met de bepaling onder 5°, luidende : "5° de voertuigen die met een nood- of hulpkoppeling gesleept worden.".

Art. 9.Artikel 21.5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 april 1976, wordt opgeheven.

Art. 10.In artikel 27.1.1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 september 1991 en 14 mei 2002, worden de woorden ", een vierwielige bromfiets, een driewieler met motor of een vierwieler met motor" ingevoegd tussen de woorden "een auto" en de woorden "parkeert in".

Art. 11.In hetzelfde besluit wordt een artikel 32.3 ingevoegd, luidende : "32.3. In afwijking van artikel 32.2 moeten de takelvoertuigen en de voertuigen van de door het openbaar ministerie of door de federale of lokale politie opgeroepen personen of diensten, wanneer zij op de pechstrook rijden om zich naar de plaats van een incident op of langs de autosnelweg of autoweg te begeven, één of twee oranjegele knipperlichten gebruiken.".

Art. 12.In artikel 35.2.1 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 22 augustus 2006 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 juni 2007, wordt de bepaling onder 3° vervangen als volgt : "3° De bestuurder van een prioritair voertuig, bedoeld in artikel 37, wanneer hij personen vervoert die een potentiële bedreiging vormen of in de onmiddellijke omgeving van de plaats van de interventie.

De passagiers van een prioritair voertuig, bedoeld in artikel 37, wanneer een persoon die een potentiële bedreiging vormt, wordt vervoerd of in de onmiddellijke omgeving van de plaats van de interventie of wanneer ze de persoon verzorgen die wordt vervoerd.".

Art. 13.In artikel 49.1, tweede lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 11 juni 2011, wordt de bepaling onder het eerste streepje opgeheven.

Art. 14.Artikel 62ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit 16 juli 1997, wordt aangevuld met de bepaling onder 6°, luidende : "6° een knipperende cirkel heeft dezelfde betekenis als een oranjegeel knipperlicht.".

Art. 15.In artikel 65.5, punt 3, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 18 september 1991 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 januari 2007, worden de verkeersborden die het begin en het einde van een zone met beperkte parkeertijd aanduiden, vervangen als volgt :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Begin van een zone met beperkte parkeertijd.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Einde van een zone met beperkte parkeertijd.".

Art. 16.In artikel 68 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 juli 1990, 18 september 1991, 18 december 2002, 4 april 2003, 26 april 2004, 10 september 2009 en 11 juni 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de legende van het verkeersbord C23 wordt het woord "gebruikt" vervangen door de woorden "bestemd of gebruikt";2° in de legende van het verkeersbord C33 worden de woorden "en met" ingevoegd tussen de woorden "tot" en "het";3° in de legende van het verkeersbord C35 worden de woorden "en met" ingevoegd tussen de woorden "tot" en "het";4° in de legende van het verkeersbord C39 worden de woorden "en met" ingevoegd tussen de woorden "tot" en "het";5° in de legende van het verkeersbord C43 worden de woorden "en met" ingevoegd tussen de woorden "tot" en "het", worden de woorden "of tot elk verkeersbord C43 met of zonder zonale geldigheid, of tot het verkeersbord dat het begin of het einde van een bebouwde kom, van een woonerf of erf, of van een voetgangerszone aanduidt," ingevoegd tussen de woorden "kruispunt" en ",verbod", en wordt het woord "F1" vervangen door de woorden "F1, F1a of F1b";6° in de legende van het verkeersbord C45 wordt het woord "F1" vervangen door de woorden "F1, F1a of F1b" en wordt het woord "F3" vervangen door de woorden "F3, F3a of F3b".

Art. 17.Artikel 70.2.1, 1° van hetzelfde besluit, wordt aangevuld met een lid, luidende : "Een opschrift of een symbool voorzien in artikel 70.2.1, 3° en 72.6, mag de categorie van voertuigen aanduiden waarvoor het verbod geldt.".

Art. 18.Artikel 70.2.1, 3° van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 juni 1978, 1 juni 1984, 20 juli 1990, 18 september 1991, 9 oktober 1998, 28 december 2006 en 9 januari 2007, wordt aangevuld met de bepaling onder h), luidende : "h) een onderbord waarop het hiernavolgend symbool is afgebeeld, duidt aan dat het parkeren voorbehouden is voor elektrische voertuigen.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Elektrische voertuigen.

De categorie van voertuigen mag worden afgebeeld op dit onderbord.

Voorbeeld :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Meerdere categorieën van voertuigen mogen op dit onderbord worden vermeld.".

Art. 19.In artikel 70.3, a), van hetzelfde besluit wordt het woord "F1" vervangen door de woorden "F1, F1a of F1b".

Art. 20.In artikel 71.2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 juni 1978, 8 april 1983, 17 september 1988, 20 juli 1990, 1 februari 1991, 18 september 1991, 16 juli 1997, 9 oktober 1998, 17 oktober 2001, 4 april 2003, 20 juni 2006, 26 april 2007 en 4 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de legende van de verkeersborden F1a en F1b wordt aangevuld met twee leden, luidende : "Wanneer binnen een bebouwde kom een verkeersbord C43 een andere snelheid aanduidt, dan geldt vanaf het volgend kruispunt opnieuw de maximumsnelheid van 50 km/u; Wanneer binnen een bebouwde kom een snelheidszone, een erf of een schoolomgeving wordt afgebakend, dan geldt vanaf het einde van de snelheidszone, het erf of de schoolomgeving opnieuw de maximumsnelheid van 50 km/u."; 2° in de legende van het verkeersbord F9 worden de woorden "tot het volgend kruispunt" opgeheven;3° het verkeerbord F63 wordt vervangen als volgt :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Tankstation. Respectievelijk, van links naar rechts, benzine en diesel, LPG, CNG, LNG, H2, elektriciteit.".

Art. 21.Artikel 85.4 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "85.4. De verkeersborden die overeenstemmen met de hierna afgebeelde modellen, mogen behouden worden tot 31 december 2018.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Begin van een zone met beperkte parkeertijd.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Einde van een zone met beperkte parkeertijd.".

Art. 22.In artikel 2, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, vervangen bij het koninklijk besluit van 28 april 2011, worden de woorden ", behalve als het gaat om een bromfiets met drie wielen of een lichte vierwieler" opgeheven.

Art. 23.In bijlage 7 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 5 september 2002 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 24 april 2006, 1 september 2006, 4 mei 2007, 16 juli 2009, 26 november 2010, 3 juli 2012 en 15 november 2013, worden in de Nederlandse tekst van punt 96 de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "toegestane maximummassa" worden vervangen door de woorden "maximale toegelaten massa";2° de woorden "ten hoogste 750 kg" worden vervangen door de woorden "meer dan 750 kg".

Art. 24.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 25.De minister bevoegd voor het Wegverkeer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 januari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET De Staatssecretaris voor Mobiliteit, M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^