Koninklijk Besluit van 29 januari 2014
gepubliceerd op 19 februari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren in de deelsector havens

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2014014066
pub.
19/02/2014
prom.
29/01/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 JANUARI 2014. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren in de deelsector havens


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren, de artikelen 13, § 6, en 24;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 februari 2013;

Gelet op de betrokkenheid van de Gewestregeringen;

Op de voordracht van de Minister van Noordzee;

Gelet op advies 54.024/2/V van de Raad van State, gegeven op 3 september 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit verstaat men onder : 1° "de wet" : de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren; 2° "B.P.E." : het beveiligingsplan van de exploitant bedoeld in artikel 13 van de wet. HOOFDSTUK 2. - Toepassingsgebied

Art. 2.Dit besluit is van toepassing op de bescherming en de beveiliging van nationale en Europese kritieke infrastructuren in de deelsector havens. HOOFDSTUK 3. - Interne beveiligingsmaatregelen van kritieke infrastructuren

Art. 3.De oefeningen bedoeld in artikel 13, § 6, van de wet worden gelijkgesteld aan de oefeningen bedoeld in artikel 22 van de wet van 5 februari 2007 betreffende de maritieme beveiliging. HOOFDSTUK 4. - Controle

Art. 4.Worden aangewezen als inspectiedienst bedoeld in artikel 24, §§ 1 en 2, van de wet : de ambtenaren bedoeld in artikel 25, § 1, 2°, van de wet van 5 februari 2007 betreffende de maritieme beveiliging.

Art. 5.De legitimatiekaart bedoeld in artikel 24, § 3, van de wet wordt gelijkgesteld aan het model voorkomend in de bijlage bij het koninklijk besluit van 4 juni 2003 tot vaststelling van het model van legitimatiekaart waaruit de hoedanigheid van de ambtenaren belast met de scheepvaartcontrole blijkt.

Art. 6.De minister bevoegd voor marien milieu en maritieme mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 januari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van de Noordzee, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^