Koninklijk Besluit van 29 juli 2011
gepubliceerd op 05 september 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de schadevergoedingen en de gerechtskosten van het derde trimester van 2011, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegrot

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2011003314
pub.
05/09/2011
prom.
29/07/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

29 JULI 2011. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de schadevergoedingen en de gerechtskosten van het derde trimester van 2011, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 30 mei 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011003204 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011, inzonderheid op artikel 2.03.2;

Overwegende dat op het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 een provisioneel vastleggingskrediet van 512.445.000,00 euro en een provisioneel vereffeningskrediet van 509.027.000,00 euro zijn ingeschreven, dat onder meer bestemd is tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse;

Overwegende dat op de secties 12 - FOD Justitie, 16 - Ministerie van Landsverdediging, 18 - FOD Financiën, 19 - Regie der Gebouwen, 23 - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg en 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met schadevergoedingen en gerechtskosten voor het derde trimester;

Overwegende dat de bovenvermelde FOD's in het derde trimester van 2011 schadevergoedingen en/of gerechtskosten moeten betalen en dat een laattijdige betaling nalatigheidsinteresten kan veroorzaken;

Op de voordracht van Onze Staatssecretaris voor Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een vastleggings- en een vereffeningskrediet van 2.413.000,00 euro wordt afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 03-41-1 (basisallocatie 41.10.01.00.01) van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011, en wordt verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2011.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 juli 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Begroting, M. WATHELET

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 29 juli 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Begroting, M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^