Koninklijk Besluit van 29 juli 2011
gepubliceerd op 09 augustus 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende de spreiding van de perequatie in schijven van 5 pct. ingevolge de herwaarding van de wedden door het koninklijk besluit van 15 september 2006 houdende de integratie in het niveau A van de titularissen van een bijzondere graad

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022275
pub.
09/08/2011
prom.
29/07/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

29 JULI 2011. - Koninklijk besluit houdende de spreiding van de perequatie in schijven van 5 pct. ingevolge de herwaarding van de wedden door het koninklijk besluit van 15 september 2006 houdende de integratie in het niveau A van de titularissen van een bijzondere graad van het niveau 1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën en de Pensioendienst voor de OverheidssectorGelet op de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioenen van het personeel van de openbare sector, inzonderheid op artikel 12, § 3, zoals het luidde voor zijn wijziging door de wet van 25 april 2007,


Gelet op het koninklijk besluit van 15 september 2006 houdende de integratie in het niveau A van de titularissen van een bijzondere graad van het niveau 1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën en de Pensioendienst voor de Overheidssector;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 april 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting van 22 juli 2009;

Gelet op het protocol nr. 172/1 van 27 april 2011van het Gemeenschappelijk comité vooralle overheidsdiensten;

Gelet op het advies nr 49.691/2 van de Raad van State, gegeven op 6 juni 2011 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen en Grote Steden en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De verhoging van de lopende pensioenen die voortvloeit uit de herziening op 1 december 2004 van de maximumwedde van de graden van niveau A van de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Pensioendienst voor de Overheidssector met toepassing van het koninklijk besluit van 15 september 2006 houdende de integratie in het niveau A van de titularissen van een bijzondere graad van het niveau 1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën en de Pensioendienst voor de Overheidssector, wordt, gedurende een jaar te rekenen vanaf 1 december 2004, beperkt tot 5 pct. Voor elk van de volgende jaren, beginnend op 1 december van elk jaar, wordt de verhoging beperkt tot jaarlijkse opeenvolgende schijven die maximum gelijk zijn aan die welke bepaald is voor het eerste jaar.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2004 en is alleen van toepassing op de pensioenachterstallen verschuldigd voor de periode van 1 december 2004 tot 30 november 2006.

Art. 3.Onze Minister van Pensioenen en Grote Steden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 juli 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Pensioenen en Grote Steden, M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^