Koninklijk Besluit van 29 juli 2019
gepubliceerd op 29 augustus 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2007 tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de federale politie teneinde deze bij te staan in de strijd

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019041438
pub.
29/08/2019
prom.
29/07/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019041438

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


29 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/01/2007 pub. 07/02/2007 numac 2007003058 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de federale politie teneinde deze bij te staan in de strijd tegen de georganiseerde economische en financiële criminalit sluiten tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de federale politie teneinde deze bij te staan in de strijd tegen de georganiseerde economische en financiële criminaliteit


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat wij ter ondertekening aan Uwe Majesteit voorleggen, beoogt een aanpassing van het koninklijk besluit van 23 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/01/2007 pub. 07/02/2007 numac 2007003058 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de federale politie teneinde deze bij te staan in de strijd tegen de georganiseerde economische en financiële criminalit sluiten tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de federale politie teneinde deze bij te staan in de strijd tegen de georganiseerde economische en financiële criminaliteit.

Het heeft als doel voormeld koninklijk besluit van 23 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/01/2007 pub. 07/02/2007 numac 2007003058 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de federale politie teneinde deze bij te staan in de strijd tegen de georganiseerde economische en financiële criminalit sluiten aan te passen aan de veranderde actualiteit binnen de FOD Financiën, met name ingevolge de invoering van de nieuwe loopbanen en de nieuwe structuur van het departement.

De belangrijkste wijzigingen kunnen als volgt worden samengevat: - de invoering van de nieuwe loopbanen en de nieuwe structuur van de FOD Financiën maken dat bovenvermeld koninklijk besluit dient te worden aangepast aan deze nieuwe situatie; - om dezelfde reden worden de rangschikkingsregels herschreven die worden gehanteerd om de orde van voorrang te bepalen van de kandidaten voor een terbeschikkingstelling en die door het Directiecomité als gelijkwaardig worden beschouwd; - omwille van bovenvermelde nieuwe structuur worden de bepalingen die betrekking hebben op o.a. het behoud van de rechten van de ter beschikking gestelde ambtenaar binnen de FOD Financiën, zijn rechten bij terugkeer na zijn terbeschikkingstelling, ... geherformuleerd in die zin dat er telkens sprake is van de algemene administratie van oorsprong i.p.v. de administratie van oorsprong; - er wordt voorzien dat, om in aanmerking te komen voor een terbeschikkingstelling, de ambtenaren moeten vast benoemd zijn in het niveau B of in de klasse A1 tot A3 (dus niet meer A4 en hoger) in het niveau A en dat de terbeschikkingstelling vervroegd kan worden beëindigd bij benoeming in de klasse A4 behoudens andersluidende beslissing van de bevoegde ministers; - op verzoek van de Minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken werd een bepaling opgenomen i.v.m. het verstrekken van een legitimatiekaart aan de bij de federale politie ter beschikking gestelde ambtenaren die hun de hoedanigheid "Officier van Gerechtelijke Politie - Hulpofficier van de Procureur des Konings en van de Arbeidsauditeur" bewijst. Deze legitimatiekaart zal hen worden verstrekt door de federale politie.

Door de opheffing van artikel 12 in het bovenvermeld koninklijk besluit van 23 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/01/2007 pub. 07/02/2007 numac 2007003058 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de federale politie teneinde deze bij te staan in de strijd tegen de georganiseerde economische en financiële criminalit sluiten, wordt inzake de evaluatie van de ter beschikking gestelde fiscale ambtenaren, artikel 6 van het koninklijk besluit van 24 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002046 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt sluiten betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt van toepassing, wat inhoudt dat ambtshalve de vermelding "voldoet aan de verwachtingen" wordt toegekend.

Inderdaad en ter herinnering, bij gebrek aan een uitdrukkelijke regeling inzake de evaluatie van de federale ambtenaren hetzij in het reglementaire dispositief betreffende de regeling van het principe van een terbeschikkingstelling of een detachering, hetzij elders, is het koninklijk besluit van 24 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002046 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt sluiten betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt van toepassing.

Er wordt opgemerkt dat er geen wijzigingen worden aangebracht aan de bepalingen betreffende de tuchtregeling waaraan de ter beschikking gestelde ambtenaren zijn onderworpen, zoals deze zijn opgenomen in de artikelen 13 en 14 van het basisbesluit van 23 januari 2007. De ter beschikking gestelde ambtenaren blijven immers onderworpen aan de tuchtregeling vervat in het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel. Wat betreft de hiërarchische meerdere die bevoegd is om de tuchtprocedure op te starten, is ook voor hen het ministerieel besluit van 30 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016003366 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanwijzing, bij de Federale Overheidsdienst Financiën, van de bevoegde hiërarchische meerderen voor de toepassing van artikel 78 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel sluiten tot aanwijzing, bij de Federale Overheidsdienst Financiën, van de bevoegde hiërarchische meerderen voor de toepassing van artikel 78 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, van toepassing.

Er werd rekening gehouden met de opmerkingen van de Raad van State. Er werd evenwel geen nieuw advies gevraagd aan de Inspectie van Financiën, vermits de situatie, noch in de feiten, noch in rechte is veranderd sedert het advies dat werd gegeven door de heer Inspecteur-generaal van Financiën op 23 september 2015.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM

Raad van State afdeling Wetgeving Advies 66.299/4 van 1 juli 2019 over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/01/2007 pub. 07/02/2007 numac 2007003058 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de federale politie teneinde deze bij te staan in de strijd tegen de georganiseerde economische en financiële criminalit sluiten tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de federale politie teneinde deze bij te staan in de strijd tegen de georganiseerde economische en financiële criminaliteit' Op 29 mei 2019 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude en Minister van Ontwikkelingssamenwerking verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/01/2007 pub. 07/02/2007 numac 2007003058 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de federale politie teneinde deze bij te staan in de strijd tegen de georganiseerde economische en financiële criminalit sluiten tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de federale politie teneinde deze bij te staan in de strijd tegen de georganiseerde economische en financiële criminaliteit'.

Het ontwerp is door de vierde kamer onderzocht op 1 juli 2019 . De kamer was samengesteld uit Jacques Jaumotte, voorzitter van de Raad van State, Martine Baguet, kamervoorzitter, Bernard Blero, staatsraad, Sébastien Van Drooghenbroeck en Jacques Englebert, assessoren, en Charles-Henri Van Hove, toegevoegd griffier.

Het verslag is uitgebracht door Stéphane Tellier, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Martine Baguet .

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 1 juli 2019.

Rekening houdend met het tijdstip waarop dit advies gegeven wordt, vestigt de Raad van State de aandacht op het feit dat, wegens het ontslag van de regering, de bevoegdheid van deze laatste beperkt is tot het afhandelen van de lopende zaken. Dit advies wordt evenwel gegeven zonder dat wordt nagegaan of het ontwerp onder die beperkte bevoegdheid valt, aangezien de afdeling Wetgeving geen kennis heeft van alle feitelijke gegevens die de regering in aanmerking kan nemen als zij moet beoordelen of het nodig is een verordening vast te stellen of te wijzigen.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Onderzoek van het ontwerp Aanhef 1. De inspecteur-generaal van Financiën heeft op 23 september 2015 een advies gegeven. Gelet op de aard en de strekking van de administratieve en begrotingscontrole valt het te betwijfelen of een advies dat van vier jaar geleden dateert, beschouwd kan worden als een op geldige wijze vervuld vormvereiste, tenzij aangetoond kan worden dat de feitelijke en juridische omstandigheden van het te onderzoeken ontwerp niet veranderd zijn.

Zo niet moet de steller van het ontwerp een nieuw advies aanvragen. 2. Het lid betreffende het protocol van onderhandelingen, welk protocol bij het dossier gevoegd is, moet aangevuld worden.3. Het lid betreffende het advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State moet verplaatst worden naar het einde van de aanhef, als laatste aanhefverwijzing. Dispositief Artikelen 2, 9 en 10 Wanneer van een begrip een definitie gegeven wordt, dient dat begrip in het vervolg van het dispositief in die vorm gebezigd te worden.

Gelet op de definitie die in het ontworpen artikel 1, 1° (artikel 2 van het ontwerp), gegeven wordt van het begrip "centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit", namelijk "de centrale directie van de algemene directie gerechtelijke politie van de federale politie bedoeld in artikel 11, 4°, van het koninklijk besluit van 14 november 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000888 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie sluiten (...)", - dienen in het ontworpen artikel 1, 4° (artikel 2 van het ontwerp), de woorden "van de algemene directie gerechtelijke politie" weggelaten te worden; - dienen in het ontworpen artikel 1, 5° (artikel 2 van het ontwerp), de woorden "van de algemene directie gerechtelijke politie van de federale politie" weggelaten te worden; - dient in ontworpen artikel 10, tweede lid (artikel 9, 2°, tweede streepje van het ontwerp) geschreven te worden dat de te vervangen woorden "de directie van de bestrijding van de economische en financiële criminaliteit van de algemene directie gerechtelijke politie van de federale politie" zijn, terwijl het derde streepje weggelaten moet worden, aangezien het dientengevolge nutteloos geworden is; - dient in ontworpen artikel 11 (artikel 10 van het ontwerp) geschreven te worden dat de woorden die in het eerste lid vervangen moeten worden "de directie van de bestrijding van de economische en financiële criminaliteit van de algemene directie gerechtelijke politie van de federale politie" zijn.

Artikel 2 1. Wat het ontworpen artikel 1, 1°, betreft, is het niet nodig te preciseren "en waarvan de centrale dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiële criminaliteit deel uitmaakt", aangezien in artikel 11, 4°, a), van het koninklijk besluit van 14 november 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000888 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie sluiten `betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie', waarnaar die bepaling verwijst, reeds staat dat "de centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit [onder andere bestaat uit] a) centrale diensten [waaronder die] voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiële criminaliteit".2. In het ontworpen artikel 1, 2°, wordt de directeur-generaal gedefinieerd als "de directeur-generaal van de algemene directie gerechtelijke politie van de federale politie", waarbij vermeld wordt dat die "directeur-generaal van de algemene directie gerechtelijke politie" de directeur-generaal is die "belast [is] met de algemene leiding van de algemene directie die bedoeld wordt in de artikelen 10 en 11 van hetzelfde besluit", welke artikelen betrekking hebben op "de algemene directie gerechtelijke politie".Voorgesteld wordt om de directeur-generaal te definiëren als "de directeur-generaal van de algemene directie gerechtelijke politie bedoeld in de artikelen 10 en 11 van hetzelfde besluit". Indien een definitie in die zin niet overeenstemt met de bedoelingen van de stellers van het ontwerp moet deze bepaling verduidelijkt worden. 3. Om soortgelijke redenen kan in het ontworpen artikel 1, 3°, het begrip "directeur" blijkbaar gedefinieerd worden als "de directeur van de centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit".4. Tenzij het de bedoeling is om statisch te verwijzen naar artikel 31 van de wet van 30 maart 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten `tot uitvoering van het globaal plan op het stuk van de fiscaliteit' in het ontworpen artikel 1, 4°, dienen de woorden ", gewijzigd bij de wetten van 13 maart 2002 en 10 april 2003" weggelaten te worden. Artikel 11 Er dient gepreciseerd te worden dat het ontworpen artikel 11/1 ingevoegd wordt in hoofdstuk IV van het te wijzigen besluit.

De griffier, De voorzitter van de Raad van State, Charles-Henri Van Hove Jacques Jaumotte

29 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/01/2007 pub. 07/02/2007 numac 2007003058 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de federale politie teneinde deze bij te staan in de strijd tegen de georganiseerde economische en financiële criminalit sluiten tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de federale politie teneinde deze bij te staan in de strijd tegen de georganiseerde economische en financiële criminaliteit FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 30 maart 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten tot uitvoering van het globaal plan op het stuk van fiscaliteit, artikel 31, gewijzigd bij de wetten van 13 maart 2002 en 10 april 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/01/2007 pub. 07/02/2007 numac 2007003058 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de federale politie teneinde deze bij te staan in de strijd tegen de georganiseerde economische en financiële criminalit sluiten tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de federale politie teneinde deze bij te staan in de strijd tegen de georganiseerde economische en financiële criminaliteit;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 september 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 21 november 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister belast met Ambtenarenzaken, d.d. 7 februari 2017;

Gelet op het protocol van onderhandelingen nr. D.I. 337/D/109-4 van het Sectorcomité II - Financiën, gesloten op 28 mei 2019;

Gelet op de vrijstelling van het verrichten van de regelgevingsimpact-analyse, bedoeld in artikel 8, § 1, 4°, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies 66.299/4 van de Raad van State, gegeven op 1 juli 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Financiën en van de Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het opschrift van het koninklijk besluit van 23 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/01/2007 pub. 07/02/2007 numac 2007003058 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de federale politie teneinde deze bij te staan in de strijd tegen de georganiseerde economische en financiële criminalit sluiten tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de federale politie teneinde deze bij te staan in de strijd tegen de georganiseerde economische en financiële criminaliteit wordt het woord "algemene" ingevoegd tussen de woorden "ambtenaren van de" en de woorden "fiscale administraties".

Art. 2.Artikel 1 van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt: " Artikel 1. In dit besluit moet worden verstaan onder: 1° de centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit: de centrale directie van de algemene directie gerechtelijke politie van de federale politie bedoeld in artikel 11, 4°, van het koninklijk besluit van 14 november 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000888 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie sluiten betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie;2° directeur-generaal: de directeur-generaal van de algemene directie gerechtelijke politie bedoeld in de artikelen 10 en 11 van hetzelfde besluit;3° directeur: de directeur van de centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit;4° terbeschikkingstelling: de terbeschikkingstelling bij de centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit, van ambtenaren van een algemene fiscale administratie in uitvoering van artikel 31 van de wet van 30 maart 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten tot uitvoering van het globaal plan op het stuk van de fiscaliteit; 5° ter beschikking gestelde ambtenaar: de ambtenaar van een algemene fiscale administratie door de Minister van Financiën ter beschikking gesteld van de centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit overeenkomstig de bepalingen van dit besluit.".

Art. 3.In artikel 3 van hetzelfde besluit wordt het woord "fonctionnaires" in de Franse tekst vervangen door het woord "agents".

Art. 4.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de bepaling onder 1° wordt vervangen als volgt: "1° vast benoemd zijn in het niveau B of in de klasse A1 tot A3 van het niveau A en bij zijn laatste evaluatie de vermelding "uitzonderlijk" of "voldoet aan de verwachtingen" hebben gekregen;"; b) in de bepaling onder 2° worden de woorden "artikel 9, 3°, c) van het koninklijk besluit van 3 september 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 23/09/2000 numac 2000000761 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit met betrekking tot de commissaris-generaal en de algemene directies van de federale politie sluiten met betrekking tot de commissaris-generaal en de algemene directies van de federale politie" vervangen door de woorden "artikel 10, 5°, van het koninklijk besluit van 14 november 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000888 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie sluiten betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie".

Art. 5.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "

Art. 6.Aan de hand van de postulaties worden de kandidaten gerangschikt door het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Om die rangschikking vast te stellen houdt het Directiecomité rekening met de beroepsbekwaamheid inzonderheid met het oog op de vereisten geformuleerd in artikel 4, 2°.

Wanneer het Directiecomité van oordeel is dat verscheidene kandidaten als gelijkwaardig moeten worden beschouwd, wordt voorrang verleend aan de ambtenaren van het niveau A. De orde van voorrang onder de ambtenaren van het niveau A wordt als volgt geregeld: 1. de ambtenaar benoemd in de hoogste klasse;2. onder de ambtenaren benoemd in eenzelfde klasse, de ambtenaar met de grootste klasseanciënniteit;3. bij gelijke klasseanciënniteit van ambtenaren behorend tot eenzelfde klasse, de ambtenaar met de grootste dienstanciënniteit;4. bij gelijke dienstanciënniteit van ambtenaren behorend tot eenzelfde klasse, de oudste ambtenaar. Onder de ambtenaren van het niveau B, wordt voorrang verleend aan de titularissen van de graad van fiscaal deskundige.

Onverminderd het vijfde lid, wordt de orde van voorrang onder de ambtenaren van het niveau B als volgt geregeld: 1. de ambtenaar met de grootste graadanciënniteit;2. bij gelijke graadanciënniteit, de ambtenaar met de grootste dienstanciënniteit; 3. bij gelijke dienstanciënniteit, de oudste ambtenaar.".

Art. 6.In hetzelfde besluit wordt het opschrift van hoofdstuk III als volgt vervangen: "HOOFDSTUK III. - Toestand van de ter beschikking gestelde ambtenaar in zijn algemene administratie van oorsprong".

Art. 7.In artikel 8 van hetzelfde besluit wordt het woord "algemene" ingevoegd tussen de woorden "dienstactiviteit in de" en de woorden "administratie van oorsprong.".

Art. 8.Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "

Art. 9.De ter beschikking gestelde ambtenaar behoudt in zijn algemene administratie van oorsprong zijn rechten op bevordering, verandering van graad en mutatie zoals bedoeld in artikel 49 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel.

Te dien einde bekomt hij de nodige dienstvrijstellingen voor deelname aan opleidingen en loopbaanexamens.

Hij behoudt, onverminderd het eerste lid, zijn weddeschaal, de schaalbonificaties, het complement, het weddecomplement, het supplement, alsook zijn toelagen, voor zover hij de toekenningsvoorwaarden verder vervult.

Voor de toepassing van dit artikel dienen het complement, het weddecomplement en het supplement te worden begrepen, zoals ze worden gedefinieerd in artikel 6, 2° tot 4°, van het koninklijk besluit van 3 maart 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003046 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en het Ministerie van Financiën sluiten houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën.".

Art. 9.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "de veranderingen van vakklasse," geschrapt;2° in het tweede lid: - worden de woorden "een verandering van vakklasse," geschrapt; - worden de woorden "de directie van de bestrijding van de economische en financiële criminaliteit van de algemene directie gerechtelijke politie van de federale politie" vervangen door de woorden "de centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit".

Art. 10.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "de directie van de bestrijding van de economische en financiële criminaliteit van de algemene directie gerechtelijke politie van de federale politie" vervangen door de woorden "de centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit";2° in het tweede lid worden de woorden "de directie van de bestrijding van de economische en financiële criminaliteit" vervangen door de woorden "de centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit".

Art. 11.In hoofdstuk IV van hetzelfde besluit wordt een artikel 11/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 11/1.Tijdens de uitvoering van zijn opdrachten bewijst de ambtenaar zijn hoedanigheid door middel van de legitimatiekaart waarvan hij houder is.

Deze legitimatiekaart wordt volgens het door Ons vastgesteld model uitgereikt aan de ter beschikking gestelde ambtenaar door de federale politie.".

Art. 12.In hetzelfde besluit wordt het hoofdstuk V dat het artikel 12 bevat, opgeheven.

Art. 13.In artikel 16, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid,worden de woorden ", hetzij in een betrekking waaraan de titel van gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuur of voorzitter van een aankoopcomité is verbonden, hetzij" geschrapt; 2° tussen het tweede en het derde lid wordt een lid ingevoegd luidende: "De terbeschikkingstelling wordt van ambtswege beëindigd wanneer de ambtenaar wordt aangesteld in een managementfunctie of in een staffunctie.".

Art. 14.In artikel 17 van hetzelfde besluit wordt het woord "algemene" ingevoegd tussen de woorden "de algemene leiding van de betreffende" en de woorden "fiscale administratie".

Art. 15.In hetzelfde besluit wordt het opschrift van hoofdstuk X als volgt vervangen: "HOOFDSTUK X. - Terugkeer van de ambtenaar in zijn algemene administratie van oorsprong na het beëindigen van zijn terbeschikkingstelling".

Art. 16.In artikel 18 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "vakklasse" vervangen door het woord "klasse";2° in het tweede lid wordt telkens het woord "vakklasse" vervangen door het woord "klasse";3° in het derde lid worden de woorden "verandering van vakklasse," geschrapt.

Art. 17.In artikel 19 van hetzelfde besluit wordt het woord "algemene" ingevoegd tussen de woorden "zijn functies bij zijn" en de woorden "administratie van oorsprong.".

Art. 18.In artikel 20 van hetzelfde besluit wordt het woord "algemene" ingevoegd tussen de woorden "Na zijn terugkeer in zijn" en de woorden "administratie van oorsprong".

Art. 19.In artikel 22 van hetzelfde besluit wordt het woord "algemene" ingevoegd tussen het woord "De" en de woorden "administratie van oorsprong".

Art. 20.De procedures tot terbeschikkingstelling, die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit lopende zijn, worden verder geregeld door de bepalingen zoals die van kracht waren voor die datum.

Art. 21.De minister bevoegd voor de Financiën en de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 juli 2019.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM


begin


Publicatie : 2019-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^