Koninklijk Besluit van 29 juni 2001
gepubliceerd op 04 oktober 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende machtiging van de Koninklijke Muntschouwburg tot verwerving van onroerende goederen, het afsluiten van een leningsovereenkomst en een onroerende leasingovereenkomst met aankoopoptie en het vestigen van een hypotheek tot zekerhe

bron
diensten van de eerste minister
numac
2001021460
pub.
04/10/2001
prom.
29/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 JUNI 2001. - Koninklijk besluit houdende machtiging van de Koninklijke Muntschouwburg tot verwerving van onroerende goederen, het afsluiten van een leningsovereenkomst en een onroerende leasingovereenkomst met aankoopoptie en het vestigen van een hypotheek tot zekerheid van de onroerende leasingovereenkomst


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 1963 tot oprichting van een openbare instelling genaamd Koninklijke Muntschouwburg, inzonderheid artikel 18, § 2;

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzonderheid artikel 5;

Gelet op de programmawet van 24 december 1993, inzonderheid artikel 44;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 oktober 1996 betreffende het voorafgaand toezicht en de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake de toekenning van concessies voor openbare werken inzonderheid artikel 2, 3°, b;

Overwegende dat de Koninklijke Muntschouwburg de mogelijkheid heeft om een aantal gebouwen te verwerven die het haar mogelijk zullen maken de technische diensten en repetitielokalen, die nu verspreid zijn over zes verschillende gebouwen in het Brusselse Gewest, samen te brengen;

Overwegende dat deze hergroepering van de verschillende diensten bijdraagt tot een beter beheer van de instelling;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 juni 1998;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 12 juni 1998;

Gelet op de beslissing van Onze Minister van Financiën van 25 februari 1999 om de opdracht voor de lening ten belope van BEF 97 500 000 toe te wijzen aan de Bank Brussel Lambert N.V.;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Financiën van 10 juni 1999 met betrekking tot de offerte van het Gemeentekrediet voor een leasingovereenkomst ten belope van BEF 310 000 000;

Op de voordracht van Onze Minister van Wetenschappelijk Onderzoek en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De Koninklijke Muntschouwburg wordt gemachtigd om : 1° de volle eigendom te verwerven van de grond gelegen aan de Wolvengracht nrs.39-41, 1000 Brussel, dat bezwaard is met een recht van opstal van dertig jaar, en van het onroerend goed gelegen aan de Leopoldstraat nr. 23, te 1000 Brussel, voor een totaal bedrag van BEF 97 500 000; 2° een lening van BEF 97 500 000 met staatswaarborg af te sluiten met de Bank Brussel Lambert N.V.; 3° een leasingovereenkomst met aankoopoptie af te sluiten met het Gemeentekrediet ten belope van BEF 310 000 000 voor het gebouw opgericht op het terrein gelegen aan de Wolvengracht nrs.39-41, 1000 Brussel; 4° een hypotheek te vestigen op het onroerend goed gelegen Leopoldstraat nr.23, te 1000 Brussel, tot zekerheid van de onder 3° vernoemde leasingovereenkomst; 5° het geheel van de bijkomende werken uit te voeren binnen de beperkingen van de begroting van de instelling.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 28 oktober 1998.

Art. 3.Onze Minister van Wetenschappelijk Onderzoek wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 juni 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^