Koninklijk Besluit van 29 juni 2007
gepubliceerd op 27 juli 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007012241
pub.
27/07/2007
prom.
29/06/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 JUNI 2007. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2002 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de Vlaamse socio-culturele sector, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2002 maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid in de socio-culturele sector en organisatie van het "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" en van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2002 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de socio-culturele sector (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2002 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de Vlaamse socio-culturele sector, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2002 maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid in de socio-culturele sector en organisatie van het "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" en van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2002 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de socio-culturele sector.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 juni 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de socio-culturele sector Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006 Opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2002 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de Vlaamse socio-culturele sector, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2002 maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid in de socio-culturele sector en organisatie van het "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" en van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2002 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de socio-culturele sector (Overeenkomst geregistreerd op 11 april 2007 onder het nummer 82460/CO/329) Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de organisaties of instellingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de socio-culturele sector.

Opheffing

Art. 2.De volgende collectieve arbeidsovereenkomsten worden met ingang van 1 januari 2007 opgeheven : - de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2002 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de Vlaamse socio-culturele sector (koninklijk besluit van 15 juli 2004, Belgisch Staatsblad van 28 september 2004); - de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2002 maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid in de socio-culturele sector en organisatie van het "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" (koninklijk besluit van 16 juli 2004, Belgisch Staatsblad van 13 september 2004); - de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2002 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de socio-culturele sector (overeenkomst geregistreerd onder het nr. 65536/CO/329).

Inwerkingtreding en duur

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten voor een onbepaalde duur. Zij treedt in werking op 1 januari 2007.

Ze kan worden opgezegd door één van de ondertekenende partijen per aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector met inachtname van een opzeggingstermijn van drie maanden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 29 juni 2007.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^