Koninklijk Besluit van 29 juni 2009
gepubliceerd op 24 juli 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij ambtenaren van de FOD Budget en Beheerscontrole worden aangesteld in de hoedanigheid van controleur van de vastleggingen

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2009003279
pub.
24/07/2009
prom.
29/06/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 JUNI 2009. - Koninklijk besluit waarbij ambtenaren van de FOD Budget en Beheerscontrole worden aangesteld in de hoedanigheid van controleur van de vastleggingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 107, tweede lid van de Grondwet;

Gelet op de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit van 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 48;

Gelet op de programmawet van 22 december 2008Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, inzonderheid op artikel 9;

Op de voordracht van Onze Staatssecretaris voor Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden bij de FOD Budget en Beheerscontrole aangesteld in de hoedanigheid van controleur van de vastleggingen : - Mevr. Boma, Sylverie, Attaché van Financiën; - de heer Coosemans, Jeroen, Attaché van Financiën; - de heer Laurent, Sébastien, Attaché van Financiën; - de heer Molimo, Aimé, Attaché van Financiën; - de heer Bouderbala, Farid, Financieel Deskundige.

Art. 2.Er wordt een einde gemaakt aan de aanstelling van : de heer Ahn Cédric, Financieel en Administratief Deskundige; bij de FOD Budget en Beheerscontrole in de hoedanigheid van controleur van de vastleggingen.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2009.

Art. 4.Onze Staatssecretaris voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit, dat medegedeeld zal worden aan de belanghebbenden en waarvan een afschrift tot kennisgeving aan het Rekenhof zal worden toegezonden.

Gegeven te Brussel, 29 juni 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Begroting, M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^