Koninklijk Besluit van 29 juni 2009
gepubliceerd op 06 juli 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Commissie « Ondernemingsplannen »

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2009012202
pub.
06/07/2009
prom.
29/06/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 JUNI 2009. - Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Commissie « Ondernemingsplannen »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 juni 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis sluiten houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis, artikel 14, § 3, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009012200 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009012199 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van titel 3 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis sluiten tot uitvoering van de wet van 19 juni 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis sluiten houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis, de artikelen 4 en 6, eerste lid, 3° en derde lid;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 6 juni 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 9 juni 2009;

Overwegende dat de wet van 19 juni 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis sluiten houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis bepaalt dat drie leden van de commissie die zal oordelen over door werkgevers neergelegde ondernemingsplannen, worden benoemd bij in Ministerraad overlegd koninklijk besluit;

Overwegende dat deze drie leden worden benoemd uit personen die in het domein van het sociaal overleg en op het vlak van de in de wet voorziene maatregelen een bijzondere kennis en ervaring hebben;

Op de voordracht van de Minister van Werk en op het advies van de in de Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Karel Baeck, te Buggenhout, de heer Michel Jadot, te Anderlecht en de heer Tony Vandeputte, te Kraainem, worden tot leden van de Commissie « Ondernemingsplannen » benoemd.

Art. 2.De heer Karel Baeck wordt tot voorzitter van deze commissie benoemd.

Art. 3.De heren Michel Jadot en Tony Vandeputte vervullen alternerend de functie van ondervoorzitter van deze commissie.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de datum van kennisgeving aan de belanghebbenden.

Art. 5.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 juni 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^