Koninklijk Besluit van 29 juni 2011
gepubliceerd op 01 juli 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2011018233
pub.
01/07/2011
prom.
29/06/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 JUNI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën;

Gelet op de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, artikel 3, gewijzigd bij de wetten van 13 juli 1981 en 27 mei 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong;

Gelet op Beschikking 2009/719/EG tot machtiging van bepaalde lidstaten om hun jaarlijkse programma voor toezicht op BSE te herzien, gewijzigd bij de Besluiten 2010/66/EU van de Commissie van 5 februari 2010 en 2011/358/EU van de Commissie van 17 juni 2011;

Gelet op het advies 03-2011 van het Wetenschappelijk Comité, ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gegeven op 18 maart 2011;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 april 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 29 juni 2011;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de noodzakelijkheid om zonder uitstel de reglementering aan te passen inzake de bewaking van boviene spongiforme encefalopathie voor implementatie op 1 juli 2011 overeenkomstig de bepalingen uit Besluit 2011/358/EU van de Commissie van 17 juni 2011 tot machtiging van bepaalde lidstaten om hun jaarlijks programma voor toezicht op BSE te herzien.

Gelet op de laattijdige publicatie van dit besluit door de Europese Commissie en de belangrijke budgettaire impact op zowel landbouw als overheid, is het absoluut noodzakelijk dat de voorziene aanpassingen in het BSE-bewakingsprogramma vanaf 1 juli 2011 in werking treden, teneinde maximaal de voorziene wijzigingen te benutten;

Gelet op advies 49.793/3 van de Raad van State, gegeven op 9 juni 2011 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 8 van het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong wordt de paragraaf 1/1, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 14 december 2010, vervangen als volgt : « § 1/1. In afwijking van artikel 6, 1bis, van verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën wordt met toepassing van de beschikking 2009/719/EG tot machtiging van bepaalde lidstaten om hun jaarlijkse programma voor toezicht op BSE te herzien, in zover de runderen geboren zijn in één van de lidstaten van de EU vermeld in bijlage VI, een snelle test op boviene spongiforme encefalopathie uitgevoerd bij de keuring van : 1° alle runderen ouder dan tweeënzeventig maanden die a) normaal voor menselijke consumptie geslacht zijn;b) in het kader van een dierziekte-uitroeiingscampagne zijn geslacht, maar die geen klinische ziektesymptomen vertonen;2° alle runderen ouder dan achtenveertig maanden a) die een noodslachting buiten het slachthuis hebben ondergaan;b) waarvan wordt vermoed : - dat ze lijden aan een ziekte die besmettelijk is voor mens of dier dan wel dat de aanwezige verschijnselen of de algemene gezondheidstoestand van het dier het uitbreken van een dergelijke ziekte doen vrezen, of - dat ze verschijnselen vertonen van een ziekte of storing van de algemene gezondheidstoestand, waardoor het vlees ongeschikt kan worden voor menselijke consumptie, met uitzondering van dieren zonder klinische ziekteverschijnselen die in het kader van een dierziekte-uitroeiingscampagne zijn geslacht.»

Art. 2.In bijlage VI van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 december 2008 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 december 2010, wordt de lijst van sommige Lidstaten vervangen door de volgende lijst : « België, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Estland, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk (inclusief de Kanaaleilanden en het eiland Man). »

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2011.

Art. 4.De Minister bevoegd voor de Veiligheid van de Voedselketen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel op 29 juni 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^