Koninklijk Besluit van 29 juni 2014
gepubliceerd op 18 augustus 2014
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 2003 tot uitvoering van artikel 71bis, §§ 1 en 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 19

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022393
pub.
18/08/2014
prom.
29/06/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

29 JUNI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 2003 tot uitvoering van artikel 71bis, §§ 1 en 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid artikel 71bis, §§ 1 en 2, zoals ingevoegd bij artikel 10 van de wet van 22 augustus 2002.

Gelet op het koninklijk besluit van 23 juni 2003 tot uitvoering van artikel 71 bis, §§ 1 en 2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op het advies van de Overeenkomstencommissie tussen de verpleeginrichtingen en de verzekeringsinstellingen, gegeven op 8 november 2013;

Overwegende het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 27 november 2013;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 2 december 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 januari 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 5 februari 2014;

Gelet op het advies 55.346/2 van de Raad van State, gegeven op 5 maart 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973, Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1, § 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 23 juni 2003 tot uitvoering van artikel 71 bis, §§ 1 en 2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en gewijzigd bij koninklijk besluit op 3 juni 2005, worden de woorden "verhoogd met 20 % van de verpleegdagprijs" vervangen door de woorden "verhoogd met 19,32 % van de verpleegdagprijs".

Art. 2.In artikel 2, § 1, worden in het derde lid van hetzelfde koninklijk besluit de woorden "A = aantal verrichte alternatieve niervervangende behandelingen zoals bedoeld in hoofdstuk II met codenummers 761493, 761456 en 761515 in de referentieperiode" vervangen door de woorden "A = aantal verrichte alternatieve niervervangende behandelingen zoals bedoeld in hoofdstuk II met codenummers 761493, 761456, 761515 en 761526 in de referentieperiode".

Art. 3.In artikel 4, § 3 worden de woorden "236,50 euro per dialyse (codenummer 761515)" vervangen door de woorden "232,11 euro per dialyse (codenummers 761515 en 761526)".

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 5.De minister bevoegd voor Sociale zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 juni 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^