Koninklijk Besluit van 29 juni 2015
gepubliceerd op 10 juli 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 2000 tot vastlegging van de categorieën van standaardprofielen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015009346
pub.
10/07/2015
prom.
29/06/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015009346

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


29 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2000 pub. 30/03/2000 numac 2000009157 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vastlegging van de categorieën van standaardprofielen sluiten tot vastlegging van de categorieën van standaardprofielen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 259bis-13, derde lid, ingevoegd bij de wet van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2000 pub. 30/03/2000 numac 2000009157 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vastlegging van de categorieën van standaardprofielen sluiten tot vastlegging van de categorieën van standaardprofielen;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 12 februari 2015;

Gelet op het advies 57.418/3 van de Raad van State, gegeven op 13 mei 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 maart 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2000 pub. 30/03/2000 numac 2000009157 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vastlegging van de categorieën van standaardprofielen sluiten tot vastlegging van de categorieën van standaardprofielen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 januari 2014, wordt vervangen als volgt : "

Artikel 1.Er worden de volgende categorieën van standaardprofielen vastgelegd : 1° eerste voorzitter van het Hof van Cassatie;2° procureur-generaal bij het Hof van Cassatie;3° eerste voorzitter van een hof van beroep;4° procureur-generaal bij een hof van beroep;5° eerste voorzitter van een arbeidshof;6° federale procureur;7° voorzitter van een rechtbank van eerste aanleg;8° procureur des Konings;9° voorzitter van een rechtbank van koophandel;10° voorzitter van een arbeidsrechtbank;11° arbeidsauditeur bij een arbeidsrechtbank; 12° voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank.".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te brussel, 29 juni 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS


begin


Publicatie : 2015-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^