Koninklijk Besluit van 29 juni 2015
gepubliceerd op 16 juli 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage ten bate van het V.Z.W. Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2015018240
pub.
16/07/2015
prom.
29/06/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015018240

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN


29 JUNI 2015. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage ten bate van het V.Z.W. Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten sluiten tot oprichting van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten;

Gelet op de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003003 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, het artikel 511-060 van de begroting van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 17 juli 1991, op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op de wijzigingen van de statuten van de V.Z.W. neergelegd bij het Belgisch Staatsblad op 5 februari 1996 ;

Gelet op de wijzigingen van de statuten van de V.Z.W., neergelegd bij het Belgisch Staatsblad op 6 oktober 2004, meer bepaald deze aangebracht aan artikel 1, § 1 van de statuten waarbij de benaming van de vereniging veranderd wordt in "V.Z.W. Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid" ;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 mei 2015;

Overwegende dat de V.Z.W. de opdracht moet kunnen vervullen die haar bij de jaarlijkse overeenkomst die haar met het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten verbindt, wordt opgedragen Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan de V.Z.W. "Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid", rekening nummer IBAN BE13 0682 1859 0739 te Brussel, wordt een toelage van 82.021,56 euro toegekend, aan te rekenen ten bezwaar van het begrotingsartikel 511-060 van de begroting van het Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten voor het begroting jaar 2015 volgens de modaliteiten bijgevoegd bij dit besluit.

Art. 2.De rechtvaardiging van het gebruik van de dotatie zal geschieden overeenkomstig de voorschriften van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tem 124.

Art. 3.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 juni 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Maggie DE BLOCK

Bijlage SAMENWERKINGSAKKOORD Deze overeenkomst is gebaseerd op een personeelskader van 458 werknemers. Mocht er in de toekomst een kaderuitbreiding komen dan zal de kostprijs herzien worden op basis van de voorziene personeelsleden die onder dezelfde voorwaarden kunnen aansluiten.

Samenwerking "FAGG" met de vzw "Sociale Dienst" van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de FOD Sociale Zekerheid. 1. Tussenkomst maatschappelijk assistenten Per aanvraag zal een forfaitair bedrag van € 125,00 in rekening gebracht worden.2. Leningskas Lening voor moeilijke financiële situatie. Werknemers met een financieel probleem kunnen een renteloze lening bekomen. Voorafgaand dient een maatschappelijk assistente de gezins- en financiële situatie grondig te evalueren, hetgeen zal gebeuren tegen de hierboven vermelde tarief. De Raad van Bestuur van de vzw Sociale Dienst neemt op basis van deze enquête de uiteindelijke beslissing of er al dan niet een financiële hulp dient te worden toegestaan.

Voorschotten op achterstallige wedden en/of andere - vergoedingen.

Op basis van een attest meegegeven door het FAGG, waaruit moet blijken dat betrokkene daadwerkelijk een personeelslid is en recht heeft op de bedoelde achterstallige wedde (of andere vergoedingen) zal de maatschappelijk assistente in overeenkomst met deze werknemer het bedrag van het voorschot bepalen.

Het FAGG verbindt er zich toe bij het uitblijven van de terugbetaling van de verschuldigde bedragen (leningen of voorschotten) om inhoudingen op de wedde van betrokken werknemer te laten uitvoeren.

Indien dit niet kan worden nageleefd, is het FAGG ertoe gebonden de nog openstaande schulden af te lossen ten voordele van de vzw Sociale Dienst. 3. Sociale actie

Coût par employé

Coût total (*)

Kostprijs per werknemer

Totale kostprijs (*)

Intervention individuelle avec perte du principal (+ € 125,00 coût/demande)

8,56

3.920,48

Individuele tussenkomst met verlies van de hoofdsom (+ € 125,00 kost/aanvraag)

8,56

3.920,48

Culture

1,46

668,68

Cultuur

1,46

668,68

Intervention garderie

20,40

9.343,20

Tussenkomst kinderopvang

20,40

9.343,20

Prime sport ou culture (enfants à partir de 3e année de l'enseignement primaire jusqu'à la dernière de l'enseignement secondaire : max € 100,00 par enfant)

21,90

10.030,20

Sport- of cultuurpremie (kinderen vanaf 3de leerjaar lager onderwijs t.e.m. laatste jaar middelbaar onderwijs - max € 100,00 per kind)

21,90

10.030,20

Prime sport et culture (fonctionnaires - max € 60,00 par employé)

10,30

4.717,40

Sport- of cultuurpremie (ambtenaren - max € 60,00 per werknemer)

10,30

4.717,40

Prothèses et lunettes - max. € 100,00 par employé

10,58

4.845,64

Prothesen en brillen - max. € 100,00 per werknemer

10,58

4.845,64

Assurance collective soins de santé FORTIS (100 % de la formule de base) ***

46,08

21.104,64

Collectieve verzekering gezondheidszorgen FORTIS (100 % in de basisformule) ***

46,08

21.104,64

Compléments de pension

6,06

2.775,48

Pensioencomplementen

6,06

2.775,48

Cadeau de naissance (€ 125,00)

5,18

2.372,44

Geboortegeschenk (€ 125,00)

5,18

2.372,44

Allocations complémentaires orphelins (€ 75,00)

0,51

233,58

Bijkomende uitkeringen wezen (€ 75,00)

0,51

233,58

Saint-Nicolas

10,70

4.900,60

Sint-Niklaas

10,70

4.900,60

Primes scolaires (13 à 18 ans - € 60,00)

8,62

3.947,96

Schoolpremies (13 jaar t.e.m. 18 jaar - € 60,00)

8,62

3.947,96

Primes étudiants (19 à 25 ans - € 100,00) **

7,88

3.609,04

Studentenpremies (19 jaar t.e.m. 25 jaar - € 100,00) **

7,88

3.609,04

Interventions « Troisième âge »

4,25

1.946,50

Tussenkomsten « Derde Leeftijd »

4,25

1.946,50

Couronnes mortuaires (€ 125,00)

0,34

155,72

Rouwkransen (€ 125,00)

0,34

155,72

TOTAL

162,82

74.571,56

TOTAAL

162,82

74.571,56


(*) Als basis voor de totale kostprijs is een personeelsbestand van 458 eenheden gehanteerd.

Mocht het personeelsbestand per 31/12/2015 afwijken van het hierboven vermelde aantal, dan zullen de reële cijfers in acht genomen worden. (**) Is van toepassing op studenten die dagonderwijs volgen in een hoge school of universiteit.

Tevens moet de student nog recht hebben op kinderbijslag voor studenten. (***) Als basis voor de totale kostprijs is een personeelsbestand van 458 eenheden gehanteerd.

De kostprijs zal op het einde van 2015 aangepast worden in functie van het aantal aangesloten werknemers.

De administratieve- en personeelskosten voor de uitvoering van deze collectieve voordelen en boekhoudkundige verwerking zijn op jaarbasis ten belope van € 7.450,00.

Besluit : Tussenkomst maatschappelijk assistenten : € 125,00 per aanvraag.

Zal gefactureerd worden aan het FAGG. Leningskas : € 125,00 per aanvraag.

Zal gefactureerd worden aan het FAGG. Sociale actie : . . . . . € 74.571,56 Administratieve kost Sociale actie : . . . . . € 7.450,00 Totaal . . . . . € 82.021,56 De kostprijs voor de Sociale actie alsmede voor de administratieve verwerking dient in 2 schijven betaald te worden aan de vzw Sociale Dienst, te weten 50 % van het bovenvermeld bedrag per 1 juni 2015, en de tweede schijf van 50 % per 1 september 2015.

Deze offerte is geldig vanaf 1 januari 2015 en dit voor het dienstjaar 2015.

Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 29 juni 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Maggie DE BLOCK


begin


Publicatie : 2015-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^