Koninklijk Besluit van 29 juni 2018
gepubliceerd op 26 juli 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld i

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018011122
pub.
26/07/2018
prom.
29/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011122

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


29 JUNI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de slachthuizen en de werkplaatsen voor het uitsnijden van vlees (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de slachthuizen en de werkplaatsen voor het uitsnijden van vlees.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 juni 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017 Loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de slachthuizen en de werkplaatsen voor het uitsnijden van vlees (Overeenkomst geregistreerd op 27 november 2017 onder het nummer 142872/CO/118) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders van de slachthuizen en de werkplaatsen voor het uitsnijden van vlees die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren.

Met "arbeiders" worden de mannelijke en vrouwelijke arbeiders bedoeld. HOOFDSTUK II. - Uurlonen

Art. 2.Op 1 juli 2017 gelden volgende minimumuurlonen voor de arbeiders die geen zes maanden anciënniteit in de onderneming tellen, ongeacht hun leeftijd : Voor de arbeid in de loop van de eerste vijf dagen van de week (van maandag tot vrijdag), in EUR :

Binnenplaatswerker

12,98

Homme de cour

12,98

Hulparbeider

13,44

Manoeuvre

13,44

Geschoolde

13,89

Ouvrier qualifié

13,89

Vakman

14,37

Homme de métier

14,37

Uitsnijder-uitbener : aanvangsloon

12,74

Découpeur-désosseur : salaire de départ

12,74

na 1 jaar praktijk

-

après 1 an de pratique

-

na 2 jaar praktijk

-

après 2 ans de pratique

-

na 3 jaar praktijk

-

après 3 ans de pratique

-


Voor de arbeid gedurende vijf dagen per week, waarbij de zaterdag, in EUR :

Binnenplaatswerker

13,46

Homme de cour

13,46

Hulparbeider

13,89

Manoeuvre

13,89

Geschoolde

14,47

Ouvrier qualifié

14,47

Vakman

14,92

Homme de métier

14,92

Uitsnijder-uitbener : aanvangsloon

13,19

Découpeur-désosseur : salaire de départ

13,19

na 1 jaar praktijk

-

après 1 an de pratique

-

na 2 jaar praktijk

-

après 2 ans de pratique

-

na 3 jaar praktijk

-

après 3 ans de pratique

-


Art. 3.Op 1 juli 2017 gelden volgende minimumuurlonen voor de arbeiders die zes maanden anciënniteit in de onderneming tellen, ongeacht hun leeftijd : Voor de arbeid in de loop van de eerste vijf dagen van de week (van maandag tot vrijdag), in EUR :

Binnenplaatswerker

13,42

Homme de cour

13,42

Hulparbeider

13,89

Manoeuvre

13,89

Geschoolde

14,36

Ouvrier qualifié

14,36

Vakman

14,83

Homme de métier

14,83

Uitsnijder-uitbener : aanvangsloon

13,15

Découpeur-désosseur : salaire de départ

13,15

na 1 jaar praktijk

13,54

après 1 an de pratique

13,54

na 2 jaar praktijk

13,96

après 2 ans de pratique

13,96

na 3 jaar praktijk

14,49

après 3 ans de pratique

14,49


Voor de arbeid gedurende vijf dagen per week, waarbij de zaterdag, in EUR :

Binnenplaatswerker

13,92

Homme de cour

13,92

Hulparbeider

14,36

Manoeuvre

14,36

Geschoolde

14,92

Ouvrier qualifié

14,92

Vakman

15,41

Homme de métier

15,41

Uitsnijder-uitbener : aanvangsloon

13,63

Découpeur-désosseur : salaire de départ

13,63

na 1 jaar praktijk

14,04

après 1 an de pratique

14,04

na 2 jaar praktijk

14,51

après 2 ans de pratique

14,51

na 3 jaar praktijk

14,97

après 3 ans de pratique

14,97


Art. 4.De voorwaarde van zes maanden anciënniteit is ingevuld op de dag dat de som van alle tewerkstellingsperiodes, al dan niet onderbroken, bij eenzelfde werkgever in de loop van de laatste twee jaar minstens zes maanden bedraagt.

Onder "tewerkstellingsperiodes" dient men te verstaan de periodes gedekt door : - alle arbeidsovereenkomsten, van welke aard ook, zelfs al wordt de uitvoering ervan geschorst; en/of - een interimovereenkomst.

Commentaar bij artikel 4 De partijen komen overeen dat deze periode van zes maanden opgebouwd kan worden door al dan niet onderbroken tewerkstellingsperiodes bij dezelfde werkgever in een referentieperiode van twee jaar. Eens deze voorwaarde van zes maanden is gerealiseerd, is die verworven voor alle latere periodes van tewerkstelling bij deze werkgever.

Art. 5.In afwijking op artikel 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst gelden voor arbeiders tewerkgesteld met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten, zoals bepaald in titel VII van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten, volgende minimumlonen, uitgedrukt als een percentage van de in artikel 2 vermelde minimumlonen :

Leeftijd

Percentage

Age

Pourcentage

18 jaar en ouder

90

18 ans et plus

90

17 jaar

80

17 ans

80

16 jaar

70

16 ans

70

15 jaar

60

15 ans

60


Commentaar bij artikel 5 Deze minimumuurlonen van de jongere werklieden tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst voor studenten, zoals bepaald in titel VII van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten, werden vastgelegd rekening houdend met de opleidingsperiode van toepassing op jonge arbeiders en het vergemakkelijken van de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt. HOOFDSTUK III. - Koppeling van de uurlonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen

Art. 6.De bij deze collectieve arbeidsovereenkomst vastgestelde minimumuurlonen worden gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juli 2011 tot koppeling van de lonen aan het indexcijfer der consumptieprijzen, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid. HOOFDSTUK IV. - Premie voor nachtarbeid

Art. 7.De nacht omvat een periode van 8 uren die, behalve wanneer het anders voorzien wordt in het arbeidsreglement, loopt van 22 tot 6 uur.

Art. 8.De nachtarbeid geeft recht op een uurtoeslag van 10 pct., met een minimum van 1,88 EUR per uur.

Deze minimum uurtoeslag wordt op 1 januari 2018 verhoogd naar 1,95 EUR per uur. HOOFDSTUK V. - Premie voor ploegenarbeid

Art. 9.Een minimum uurtoeslag van : - 0,48 EUR wordt toegekend voor de arbeid geleverd in de morgenploeg; - 0,54 EUR wordt toegekend voor de arbeid geleverd in de namiddagploeg.

Deze minimum uurtoeslagen worden op 1 januari 2018 verhoogd naar : - 0,50 EUR voor de arbeid geleverd in de morgenploeg; - 0,56 EUR voor de arbeid geleverd in de namiddagploeg.

Behalve wanneer het anders voorzien wordt in het arbeidsreglement, zijn de arbeidsuren van de ploegen als volgt vastgesteld : - voor de morgenploeg : van 6 tot 14 uur; - voor de namiddagploeg : van 14 tot 22 uur.

Deze toeslagen kunnen niet met de bij artikel 8 voorziene premie voor nachtarbeid gecumuleerd worden. HOOFDSTUK VI. - Premie voor arbeid in gekoelde plaatsen

Art. 10.De arbeiders die gewoonlijk in koelkamers of vrachtwagens tewerkgesteld worden, hebben recht op een toeslag van : - 5 pct. wanneer de temperatuur in deze kamers of vrachtwagens lager ligt dan 5 graden Celsius; - 10 pct. in de koelkamers of vrachtwagens voor diepgevroren producten. HOOFDSTUK VII. - Geldigheid

Art. 11.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt deze van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de slachthuizen en de werkplaatsen voor het uitsnijden van vlees die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren, geregistreerd onder het nummer 131582/CO/118.

Zij heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2017 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2018. Nadien wordt zij stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar, behoudens opzegging door één der partijen uiterlijk drie maanden vóór het verstrijken van de collectieve arbeidsovereenkomst bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid en aan de erin vertegenwoordigde organisaties.

Gunstigere regelingen die vóór de inwerkingtreding van deze collectieve arbeidsovereenkomst bestonden, blijven behouden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 29 juni 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^