Koninklijk Besluit van 29 juni 2018
gepubliceerd op 09 juli 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de afschaffing van het Beheerscomité voor de mijnwerkers

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018203518
pub.
09/07/2018
prom.
29/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018203518

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


29 JUNI 2018. - Koninklijk besluit betreffende de afschaffing van het Beheerscomité voor de mijnwerkers


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, inzonderheid op artikel 2, § 3bis, ingevoegd bij de wet van 29 april 1996 en vervangen bij de wet van 22 februari 1998;

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 80, § 3, ingevoegd bij de wet van 30 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/09/2017 pub. 23/03/2018 numac 2018030617 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op het advies van het Beheerscomité voor mijnwerkers, gegeven op 7 juni 2017;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor werknemers, gegeven op 22 november 2017;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 november 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 20 december 2017;

Gelet op het advies nr. 63.538/2 van de Raad van State, gegeven op 13 juni 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 8, derde lid, van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers, vervangen bij het koninklijk besluit van 24 februari 2003, worden de woorden "voor de mijnwerkers" vervangen door de woorden "van de Dienst voor uitkeringen".

Art. 2.In artikel 13bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 1993 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 mei 1995, 24 november 1997, 24 februari 2003 en 22 juni 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 6, zesde en zevende lid, worden de woorden "voor de mijnwerkers" telkens vervangen door de woorden "van de Dienst voor uitkeringen";2° in paragraaf 7, tweede lid, worden de woorden "voor de mijnwerkers" vervangen door de woorden "van de Dienst voor uitkeringen".

Art. 3.In het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt de afdeling Ibis van het hoofdstuk I van de titel III, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 8 december 1998, opgeheven.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.

Art. 5.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 juni 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^