Koninklijk Besluit van 29 maart 2004
gepubliceerd op 02 maart 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de Vestigingsraad, opgericht bij de wet van 26 juni 2002

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2004011169
pub.
02/03/2005
prom.
29/03/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 MAART 2004. - Koninklijk besluit betreffende de Vestigingsraad, opgericht bij de wet van 26 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de oprichting van de Vestigingsraad type wet prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de sluiting van de ondernemingen sluiten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de oprichting van de Vestigingsraad type wet prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de sluiting van de ondernemingen sluiten betreffende de oprichting van de Vestigingsraad, inzonderheid op artikel 3, §§ 1 en 4, gewijzigd bij de wet van 11 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de oprichting van de Vestigingsraad sluiten;

Gelet op de wet van 11 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de oprichting van de Vestigingsraad sluiten tot wijziging van de wet van 26 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de oprichting van de Vestigingsraad type wet prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de sluiting van de ondernemingen sluiten betreffende de oprichting van de Vestigingsraad, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 mei 2003;

Gelet op het advies nr. 35.904/3 van de Raad van State, gegeven op 22 december 2003;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie, en van Onze Minister van Middenstand en Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. De Vestigingsraad bestaat uit twee kamers. Een kamer neemt kennis van de beroepen ingesteld tegen de beslissingen genomen in de Franse of in de Duitse taal.

De andere neemt kennis van de beroepen ingesteld tegen de beslissingen genomen in de Nederlandse taal. § 2. In gemeenschappelijk overleg roepen de voorzitters op geregelde tijdstippen de werkende en plaatsvervangende leden van de verschillende kamers in vergadering bijeen.

Art. 2.Binnen vijfenveertig dagen van de bij hem gedane aanvraag stelt de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen aan de Minister die de Middenstand onder zijn bevoegdheid heeft, twee kandidaten voor van de Franse taalrol en twee kandidaten van de Nederlandse taalrol voor de functie van werkend bijzitter bij de Vestigingsraad, alsmede twee kandidaten van de Franse taalrol en twee kandidaten van de Nederlandse taalrol voor de functie van plaatsvervangend bijzitter.

Art. 3.De griffie van de Vestigingsraad wordt waargenomen door twee griffiers, benoemd door de Minister die de Middenstand onder zijn bevoegdheid heeft; de ene behoort tot de Franse taalrol, de andere tot de Nederlandse taalrol.

De Vestigingsraad houdt zitting in de lokalen van de federale overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;

Bij beslissing van hun voorzitter kunnen de kamers, wanneer dit noodzakelijk is, in een ander lokaal zitting houden.

Art. 4.De termijnen bepaald bij artikel 3, §§ 2 en 5, van de wet van 26 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de oprichting van de Vestigingsraad type wet prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de sluiting van de ondernemingen sluiten betreffende de oprichting van de Vestigingsraad, gaan in, naar gelang het geval, op de dag volgend op die waarop de betekening van de beslissing van het ondernemingsloket of van de controledienst ontvangen werd, of op de dag volgend op die waarop het beroep werd ingediend.

De dag waarop de termijn verstrijkt, is hierin begrepen. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Het bewijs voor de datum van indiening van het beroep wordt geleverd door de datum van de poststempel.

Het beroep wordt ondertekend door de appellant; het moet met een aangetekende brief worden gericht tot de griffier van de Vestigingsraad.

Art. 5.Dadelijk na ontvangst van het beroep vraagt de griffier het ondernemingsloket of de controledienst hem het dossier mee te delen.

De voorzitter stelt de datum vast waarop de beroepen behandeld worden.

Art. 6.§ 1. De griffier nodigt de werkende leden van de kamer van de Vestigingsraad uit op de terechtzitting waarvoor deze kamer wordt samengeroepen. Indien een werkend lid verhinderd is, roept de griffier onmiddellijk de plaatsvervanger op.

Op verzoek van de voorzitter bezorgt de griffier hem het dossier. § 2. De griffier roept de partijen op met een aangetekende brief, ten laatste acht dagen voor de terechtzitting; hij duidt de plaats, de dagen en de uren aan waarop het dossier kan worden ingezien. Deze inzage gebeurt ter plaatse in het bijzijn van de griffier.

De personen die gemachtigd zijn de appellant bij te staan of te vertegenwoordigen mogen hem eveneens bijstaan of vertegenwoordigen bij de inzage van het dossier.

Art. 7.De kamers van de Vestigingsraad houden zitting met vier leden, de voorzitter inbegrepen.

De voorzitter leidt de terechtzittingen; hij opent ze en heft ze op, verleent en ontneemt het woord en sluit de besprekingen en de beraadslagingen.

De terechtzittingen zijn niet openbaar.

De Raad beraadslaagt met gesloten deuren en doet uitspraak bij meerderheid van stemmen. Ingeval van staking van de stemmen, wordt het beroep gegrond verklaard.

De Raad kan getuigen horen, deskundige onderzoeken bevelen, zich ter plaatse begeven, vertalingen vorderen en alle nodige onderzoeksmaatregelen treffen. Hij mag eveneens een van zijn leden met deze opdrachten belasten.

Art. 8.De beslissingen omvatten de gronden en de beschikking en vermelden : 1° de volledige identiteit van de appellant en in voorkomend geval die van de persoon die hem vertegenwoordigt of bijstaat;2° de datum waarop de partijen opgeroepen werden, alsmede hun eventuele aanwezigheid;3° de naam en de voornaam van de leden van de Raad die aan de beraadslaging hebben deelgenomen;4° de datum van de uitspraak.

Art. 9.De beslissing wordt bij verstek gewezen ten opzichte van de partij die na de oproeping haar middelen niet schriftelijk heeft uiteengezet, noch op de terechtzitting aanwezig of vertegenwoordigd is geweest.

Een bij verstek gewezen beslissing is vatbaar voor verzet. Dit verzet moet met een aangetekende brief betekend worden. Uiterlijk de tiende dag na die waarop het afschrift van de beslissing is ontvangen, dient die brief te worden verzonden.

De griffier geeft onmiddellijk kennis van het verzet aan de andere partij en schrijft de zaak opnieuw in.

De partij die verzet aantekent en die een tweede maal in gebreke blijft, kan niet opnieuw verzet aantekenen.

Art. 10.Met een aangetekende brief betekent de griffier aan de belanghebbende, het erkende ondernemingsloket en de controledienst een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing.

Art. 11.Op de dag van de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad, treden in werking : 1° de wet van 11 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de oprichting van de Vestigingsraad sluiten tot wijziging van de wet van 26 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de oprichting van de Vestigingsraad type wet prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de sluiting van de ondernemingen sluiten betreffende de oprichting van de Vestigingsraad;2° dit besluit.

Art. 12.Onze Minister van Economie en Onze Minister van Middenstand en Landbouw zijn, ieder wat haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 maart 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, Mevr. F. MOERMAN De Minister van Middenstand en Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^