Koninklijk Besluit van 29 maart 2012
gepubliceerd op 20 april 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 70.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012009176
pub.
20/04/2012
prom.
29/03/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 MAART 2012. - Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 70.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op de temporaliën van de erediensten, inzonderheid op artikel 19bis, ingevoegd bij de wet van 19 juli 1974, en gewijzigd bij de wetten van 17 april 1985, 18 juli 1991 en 10 maart 1999;

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de financiewet van 21 december 2011 voor het begrotingsjaar 2012, inzonderheid de begroting Justitie, programma 589/2;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 maart 2008 houdende schorsing van de artikelen 4 tot 9 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 mei 2008 houdende erkenning van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 maart 2009, en op artikel 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 december 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 augustus 2011 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 houdende erkenning van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 30 maart 2009 en 22 december 2010;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat bij koninklijk besluit van 28 augustus 2011, het mandaat van de leden van het Bureau van het Executief van de Moslims van België sedert 1 april tot 31 december 2011 is erkend en dat de overheid derhalve de vrijheid van eredienst en de financiering die gekoppeld is aan de erkenning als eredienst dient te ondersteunen met actieve maatregelen;

Overwegende dat het mandaat van de leden van het Bureau van het Executief van de Moslims van België buiten werking treedt op 31 december 2011;

Overwegende dat het Executief van de Moslims van België derhalve niet meer over een mandaat beschikt en het zich moet beperken tot het beheer van de lopende zaken, dat het voor het Executief derhalve onmogelijk is om een begroting voor de goede werking in de toekomst voor te stellen;

Overwegende dat het Executief niet meer over de nodige budgettaire middelen beschikt om het toe te laten de salarissen van het administratief personeel te betalen, noch de huur van het gebouw dat ze betrekken alsook de verschillende vaste lasten die inherent zijn aan de werking;

Overwegende dat op dit ogenblik wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om te voorzien in een voorlopige structuur in afwachting van een oplossing op lange termijn;

Overwegende dat er op dit ogenblik geen alternatief voorhanden is;

Overwegende dat op grond van het koninklijk besluit van 27 maart 2008 de artikelen 4 tot 9 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België geschorst zijn, en dat die artikelen meer bepaald voorzien in de toekenning van een subsidie aan het representatief orgaan van de islamitische eredienst;

Overwegende dat onverwijld een regeling moet worden getroffen voor verschillende problemen in verband met de islamitische eredienst, met name de werking van de erkende gemeenschappen, de administratieve voogdij van de lokale gemeenschappen, de benoeming van de imams, de godsdienstleraars in het onderwijs en de islamconsulenten in de gevangenissen, en dat een aantal dossiers in alle geval verdere opvolging dient te bekomen en dat een administratieve ondersteuning noodzakelijk is op dat vlak en dat uit hoofde van het principe van de continuïteit de opdracht van algemeen belang dient te worden verzekerd;

Overwegende dat de betaling van het administratief personeel dat in dienst bij het Executief van de Moslims van België is en het behoud van de zetel van het Executief absoluut noodzakelijk zijn en dat het los van het vraagstuk van de structuren en zonder dat er enige verdere erkenning aan de leden titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België wordt verleend, de dringende uitgaven dienen te worden uitgevoerd;

Overwegende dat, met het oog op voornoemde opdrachten, de financiering van het Executief van de Moslims van België verzekerd moet zijn;

Overwegende dat de handhaving van een overgangsregeling in de vorm van een subsidie aldus noodzakelijk is;

Overwegende dat de huidige toegekende middelen het Executief moeten in staat stellen tegemoet te komen aan de meest noodzakelijke uitgaven in het kader van de continuïteit van haar werking;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 februari 2012;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bedrag van 70.000 EUR, ten laste van artikel 21.33-02 Afdeling 59 - Erediensten en Vrijzinnigheid - van de begroting van de

FOD Justitie, wordt toegekend aan de VZW « College van het Executief van de Moslims van België » betreffende het dienstjaar 2012, teneinde de werkingskosten voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 maart 2012 te dekken.

Dit bedrag wordt toegekend als volgt : Werkingskosten : . . . . . 20.500 EUR;

Wedde en sociale lasten : . . . . . 15.000 EUR;

Huur en huurlasten : . . . . . 18.000 EUR;

Telefoonkosten en communicatie : . . . . . 4.000 EUR;

Boekhoudkundige kosten en juridische bijstand : . . . . . 12.500 EUR.

Art. 2.De voornoemde VZW zal de bewijsstukken betreffende de in artikel 1 voorziene som voorleggen aan de FOD Justitie voor de 10e van de maand die op de vereffening volgt van het voorschot door de FOD. Alle stukken te zijn ondertekend door alle de statutair daartoe toegelaten personen.

Indien de sociale bijdragen en de belastingen niet werden betaald dan zullen deze sommen onmiddellijk terugvorderbaar zijn.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012 en houdt op uitwerking te hebben op 31 maart 2012.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 maart 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^