Koninklijk Besluit van 29 mei 2000
gepubliceerd op 26 juli 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Hélécine en Orp-Jauche van algemeen nut wordt verklaard

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2000014152
pub.
26/07/2000
prom.
29/05/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 MEI 2000. - Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Hélécine en Orp-Jauche van algemeen nut wordt verklaard


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 23 juli 1926 houdende oprichting van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, inzonderheid op artikel 1bis, vervangen door de wet van 21 maart 1991;

Gelet op de wet van 26 juli 1962 gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978 betreffende de onteigeningen ten algmenen nutte en de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 10, § 2, 2°;

Gelet op het koninklijk besluit nr. A/94084/B.48.2.4/B van 31 mei 1994 waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Hélécine, Orp-Jauche, Lincent, Hannut, Berloz, Borgworm, Remicourt, Fexhe-le-Haut-Clocher, Grâce-Hollogne, Awans en Ans van algemeen nut wordt verklaard met het oog op de aanleg van de hogesnelheidslijn Brussel - Luik;

Overwegende dat in het kader van dit project het noodzakelijk is de toegangsweg van de wijk Chapeauvau te Orp-Jauche te herstellen en er een rotonde aan te leggen op het kruispunt van de nieuwe landelijke wegenis, de H. Volonstraat en de Noduwezstraat;

Overwegende dat de inbezitneming van de op het plan nr.

ET-D1/311312/HT5 aangeduide percelen, gelegen op het grondgebied van gemeenten Hélécine en Orp-Jauche nodig is voor de verwezenlijking van bovengenoemde werken;

Overwegende dat het noodzakelijk is de uitvoering van deze werken op te nemen in de werkzaamheden voor de aanleg van de hogesnelheidslijn tussen Brussel en Luik, die tegen 2002 in gebruik dient te worden genomen;

Overwegende dat wegens de vooropstaande duurtijd van de vereiste werkzaamheden derhalve de onmiddellijke inbezitneming van de bedoelde percelen ten algemenen nutte onontbeerlijk is;

Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het algemeen nut vordert voor de uitvoering van de bijkomende werken, kaderend in de reeds aan de gang zijnde werken aan de hogesnelheidslijn baanvak Hélécine - Luik, de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen die zijn gelegen op het grondgebied van de gemeenten Hélécine en Orp-Jauche en aangeduid op het plan nr.

ET-D1/311312/HT5, gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.Bij gebrek aan afstand in der minne, worden de voor de werken benodigde en op voormeld plan aangewezen percelen ingenomen en bezet overeenkomstig de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5.

Art. 3.Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 mei 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT

Bijlage aan het koninklijk besluit van 29 mei 2000 - Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^