Koninklijk Besluit van 29 mei 2015
gepubliceerd op 11 juni 2015
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 67, 2° tot 4°, van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de polit

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken federale overheidsdienst justitie
numac
2015000200
pub.
11/06/2015
prom.
29/05/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2015000200

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


29 MEI 2015. - Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 67, 2° tot 4°, van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, artikel 67, 2° tot 4°, gewijzigd bij de wet van 20 juni 2006 en de wet van 26 maart 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol);

Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van financiën, gegeven op 31 maart 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 2 april 2014;

Gelet op het protocol van onderhandelingen nr. 343/3 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten, gesloten op 12 mei 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, d.d. 14 juli 2014;

Gelet op artikel 8, § 1, 4°, van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse omdat het autoregulering betreft;

Gelet op advies 56.063/2 van de Raad van State, gegeven op 12 mei 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In bijlage 3 RPPol, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 april 2002, het koninklijk besluit van 18 september 2008 en het koninklijk besluit van 23 mei 2013, wordt de voetnoot vervangen als volgt : "(1) Grote gebieden : Antwerpen, Luxemburg, West-Vlaanderen, Brussel, Charleroi, Oost-Vlaanderen, Limburg, Luik, Bergen, Namen en Henegouwen - Middelgrote gebieden : Halle-Vilvoorde, Leuven en Waals-Brabant - Kleine gebieden : Eupen".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2014.

Art. 3.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 mei 2015.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Minister van Justitie, K. GEENS


begin


Publicatie : 2015-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^