Koninklijk Besluit van 29 mei 2018
gepubliceerd op 11 juni 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2007 betreffende het personeel van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018012552
pub.
11/06/2018
prom.
29/05/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012552

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


29 MEI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007009119 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het personeel van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse sluiten betreffende het personeel van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 10 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de analyse van de dreiging sluiten betreffende de analyse van de dreiging, artikel 7, § 2, derde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007009119 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het personeel van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse sluiten betreffende het personeel van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën - Binnenlandse Zaken, gegeven op 26 januari 2017 ;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën - Justitie, gegeven op 8 mei 207;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 26 oktober 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 29 november 2017;

Gelet op het protocol n° 738 van 13 december 2017 van het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten;

Gelet op advies 62.782/2 van de Raad van State, gegeven op 31 januari 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat artikel 7, § 2, derde lid, van de wet 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging stelt dat het aantal personeelsleden van het OCAD bepaald wordt door de Koning, dat uit deze bepaling niet af te leiden is dat geen minimumaantal mag worden vastgesteld;

Op de voordracht van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 3 van het koninklijk besluit van 23 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007009119 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het personeel van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse sluiten betreffende het personeel van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse wordt vervangen als volgt: «

Art. 3.Naast de directeur en de adjunct-directeur, beschikt het OCAD, en binnen de beschikbare middelen, voor de uitvoering van zijn opdrachten over minstens 15 analisten en maximum 20 analisten van niveau A, minstens 13 en maximum 24 gedetacheerde deskundigen van niveau A van de ondersteunende diensten en over minstens 42 en maximum 62 administratieve personeelsleden. Wat de 62 administratieve personeelsleden betreft zijn minstens 29 administratieve personeelsleden gedetacheerd overeenkomstig Hoofdstuk III en blijven ten laste van de ondersteunende diensten. Minstens 13 administratieve personeelsleden zijn gedetacheerd overeenkomstig Hoofdstuk IIIbis en zijn ten laste van de kredieten ingeschreven op het budget van het OCAD. »

Art. 2.In het koninklijk besluit van 23 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007009119 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het personeel van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse sluiten betreffende het personeel van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse wordt de titel van Hoofdstuk III vervangen als volgt : "De situatie van de deskundigen en van het administratief personeel gedetacheerd bij het OCAD, maar ten laste van de ondersteunende diensten"

Art. 3.In het koninklijk besluit van 23 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007009119 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het personeel van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse sluiten betreffende het personeel van het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse wordt een Hoofdstuk IIIbis ingevoegd met als titel "De situatie van het administratief personeel ten laste van de kredieten ingeschreven op het budget van het OCAD".

Art. 4.In Hoofdstuk IIIbis ingevoegd door artikel 3 wordt een artikel 95/1 ingevoegd, luidende : "Art. 95/1.De betrekkingen van administratief personeel ten laste van de kredieten ingeschreven op het budget van het OCAD, worden via detachering ingevuld door personeelsleden die aangeworven worden door de FOD Binnenlandse Zaken.

De totale budgettaire last van het in dit hoofdstuk bedoelde administratief personeel wordt gedragen door het OCAD. De artikelen 88 tot 90 en 92 tot 95 zijn van toepassing op dit personeel."

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2016.

Art. 6.De minister bevoegd voor Veiligheid en Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 29 mei 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Minister van Justitie, K. GEENS


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^