Koninklijk Besluit van 29 november 2017
gepubliceerd op 21 december 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondisseme

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017040809
pub.
21/12/2017
prom.
29/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017040809

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


29 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de invoering van een conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58/59 jaar (stelsel 33/20) (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de invoering van een conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58/59 jaar (stelsel 33/20).

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 november 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2017 Invoering van een conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58/59 jaar (stelsel 33/20) (Overeenkomst geregistreerd op 8 augustus 2017 onder het nummer 140895/CO/102.07) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de arbeiders en de arbeidsters. HOOFDSTUK II. - Bepalingen

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in uitvoering van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, zoals laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 30 december 2014, en van de door de Nationale Arbeidsraad op 21 maart 2017 gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 120, tot vaststelling, voor 2017 en 2018, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, en nr. 121, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2017 en 2018, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn.

Art. 3.Onverminderd de bepalingen van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot vaststelling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (Belgisch Staatsblad van 8 juni 2007), wordt het principe van de toepassing van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in deze sector toegekend aan de personeelsleden onder de volgende voorwaarden : Voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2017 wordt de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep en arbeidsongeschikt in de bouwsector zijn, vastgesteld op 58 jaar.

De werknemer moet worden ontslagen in 2017 en de leeftijd van 58 jaar of ouder hebben bereikt uiterlijk op 31 december 2017 en op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst;

Voor de periode van 1 januari 2018 tot 31 december 2018 wordt de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep en arbeidsongeschikt in de bouwsector zijn, vastgesteld op 59 jaar.

De werknemer moet worden ontslagen in 2018 en de leeftijd van 59 jaar of ouder hebben bereikt uiterlijk op 31 december 2018 en op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Art. 4.a) De leeftijd van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de werknemers die een beroepsverleden van 33 jaar als loontrekkende kunnen voorleggen, berekend overeenkomstig artikel 114, § 4, 2de lid van het koninklijk besluit van 25 november 1991 betreffende de werkloosheidsuitkeringen, wordt op 58 jaar gebracht vanaf 1 januari 2017 en 59 jaar vanaf 1 januari 2018. b) In het kader van de toepassingsvoorwaarden van dit beroepsverleden wordt de gelijkstelling van de periodes van volledige werkloosheid beperkt tot maximaal 5 jaar.

Art. 5.De toepassing van de verschillende bepalingen bedoeld in voornoemde artikelen 3 en 4, is evenwel aan de volgende voorwaarden onderworpen : a) de werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58/59 jaar zal toegekend worden voor zover de werknemer een beroepsverleden van 33 jaar, gelijkstellingsperiodes inbegrepen, kan aantonen, en ten minste 20 jaar in een nachtarbeid omvattend ploegenstelsel heeft gewerkt zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.46 gesloten op 23 maart 1990 in de Nationale Arbeidsraad, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 mei 1990; b) voor de werknemer die toetreedt tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58/59 jaar onder de voorwaarden bepaald onder a), wordt een bedrijfstoeslag toegekend tot de leeftijd van 65 jaar;c) de werknemer die recht heeft op de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag zal worden vervangen volgens de wettelijke bepalingen;d) het toezicht hierop zal in de onderneming worden uitgevoerd door de hiertoe aangestelde instanties. HOOFDSTUK III. - Rechthebbenden en bedrag van de bedrijfstoeslag

Art. 6.Vanaf de volle leeftijd van 60 jaar wordt de aanvullende vergoeding van de werknemer in stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag gebracht op 747,47 EUR bruto per maand (bedrag op 1 januari 2017) en wordt 762,50 EUR op 1 juni 2017, zonder geenszins lager te mogen liggen dan de helft van het verschil tussen het netto referentieloon zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 en de werkloosheidsuitkering.

De bedrijfstoeslag bedoeld in het vorige lid wordt verhoogd met 50 EUR geïndexeerd voor de werknemer die in dit stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag instapt vanaf de volle leeftijd van 61 jaar.

Art. 7.De bedrijfstoeslag uitgekeerd door de werkgevers aan de werknemers in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag wordt geïndexeerd overeenkomstig de regels voor indexering vastgesteld voor de lonen van de werknemers uit het bekken, zonder verwijzing naar een globaal inkomen. Dit stelsel wordt ingevoerd om de indexeringsregels van de inkomsten van de werknemers in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag te verduidelijken en te vereenvoudigen.

In geval van vermindering van de aan de werknemers in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag uitgekeerde werkloosheidsuitkering, verbinden de werkgevers zich ertoe het verlies aan werkloosheidsuitkering van de bedoelde werknemers op zich te nemen.

Art. 8.Zonder afbreuk te doen aan de voorwaarde volgens welke de minimumleeftijd bedoeld in de artikelen 3 en 4 moet bereikt zijn tijdens de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst, kan de eerste dag die recht geeft op wettelijke werkloosheidsvergoeding zich situeren na 31 december 2018 indien dit wijten is aan de verlenging van de opzeggingstermijn ingevolge toepassing van de artikelen 38, § 2 en 38bis van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1978).

Art. 9.Het conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag bedoeld in deze collectieve arbeidsovereenkomst is facultatief.

De werkgever verbindt er zich toe om te zijner tijd het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor te stellen aan de werknemer die er recht op heeft.

Art. 10.Het vertrek in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag wordt gelijkgesteld met een natuurlijk vertrek.

Art. 11.Een werknemer aan wie door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening een administratieve sanctiemaatregel wordt opgelegd, zal in geen geval van zijn vroegere werkgever enigerlei compensatie kunnen eisen die hoger is dan de aanvullende vergoeding waarop hij recht had vóór de sanctie. HOOFDSTUK IV. - Geldigheid

Art. 12.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2018.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 29 november 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^