Koninklijk Besluit van 29 oktober 1997
gepubliceerd op 27 november 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 1996 tot vaststelling van de weddeschalen van de personeelsleden van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
1997015228
pub.
27/11/1997
prom.
29/10/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 OKTOBER 1997. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 1996 tot vaststelling van de weddeschalen van de personeelsleden van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 juli 1948 tot oprichting van een openbare instelling Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel genoemd, gewijzigd door het koninklijk besluit van 14 september 1955, de wet van 6 februari 1962, het koninklijk besluit nr. 116 van 23 december 1982 en de wet van 24 juni 1997;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, § 1, vervangen door de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 september 1994 houdende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen die behoren tot de niveaus 2, 3 en 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 mei 1996 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de personeelsleden van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel titularis kunnen zijn;

Gelet op het advies van de Afgevaardigde van de Minister van Financiën, gegeven op 27 november 1996;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 28 april 1997;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 28 april 1997;

Gelet op het protocol nr. 75/3 van 25 september 1997 van het Sectorcomité I, Algemeen Bestuur;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 9 augustus 1980, de wet van 16 juni 1989 en de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de noodzaak om onverwijld de weddeschalen vast te stellen van het personeel van de B.D.B.H., voortvloeit uit de verplichting de algemene weddeherziening voor de niveaus 2, 3 en 4 zonder uitstel op de personeelsleden van de B.D.B.H. toe te passen, dit in uitvoering van het protocol nr. 166 van 17 mei 1993 van het Comité voor de Nationale, de Gemeenschaps- en de Gewestelijke Overheidsdiensten;

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Handel, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In de artikels 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 mei 1996 tot vaststelling van de weddeschalen van de personeelsleden van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel worden de woorden « tot 5 april 1994 » en « met ingang van 6 april 1994 » vervangen door « tot 31 mei 1995 » en « vanaf 1 juni 1995 ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1994.

Art. 3.Onze Minister van Buitenlandse Handel is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 oktober 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Handel, Ph. MAYSTADT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^