Koninklijk Besluit van 29 oktober 1997
gepubliceerd op 10 december 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de personeelsleden van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
1997015229
pub.
10/12/1997
prom.
29/10/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 OKTOBER 1997. Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de personeelsleden van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 juli 1948 tot oprichting van een openbare instelling, Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel genoemd, gewijzigd door het koninklijk besluit van 14 september 1955, de wet van 6 februari 1962, het koninklijk besluit nr. 116 van 23 december 1982 en de wet van 24 juni 1997;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, § 1, vervangen bij de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 september 1994 houdende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen die behoren tot de niveaus 2, 3 en 4, gewijzigd bij koninklijk besluit van 17 maart 1995;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995 houdende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen die behoren tot de niveaus 1 en 2+, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 december 1995, 3 juni 1996 en 4 oktober 1996;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 28 april 1997;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 28 april 1997;

Gelet op het protocol nr. 75/4 van 25 september 1997 van het Sectorcomité I, Algemeen Bestuur;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 9 augustus 1980, de wet van 16 juni 1989 en de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de noodzaak om onverwijld de weddeschalen vast te stellen van het personeel van de B.D.B.H., voortvloeit uit de verplichting de algemene weddeherziening zonder uitstel op de personeelsleden van de B.D.B.H. toe te passen, dit in uitvoering van het protocol nr. 166 van 17 mei 1993, nr. 192 van 5 juli 1994 en nr. 212 van 15 maart 1995 van het Comité voor de Nationale, de Gemeenschaps- en de Gewestelijke Overheidsdiensten;

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Handel, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I - Organieke regeling Afdeling 1 - Administratief personeel

Artikel 1.§ 1 - Aan de graad van beambte (rang 42) wordt de weddeschaal 42 A verbonden. De beambte die vier jaar graadanciënniteit heeft, geniet de weddeschaal 42 B. § 2 - De beambte die ten minste zes jaar graadanciënniteit heeft, kan, voor zover er vacante betrekkingen zijn, de weddeschaal 42 C bekomen. § 3 - De beambte die ten minste negen jaar graadanciënniteit heeft, kan, voor zover er vacante betrekkingen zijn, de weddeschaal 42 D bekomen. § 4 - De beambte die ten minste twaalf jaar graadanciënniteit heeft, kan, voor zover er vacante betrekkingen zijn, de weddeschaal 42 E bekomen.

Art. 2.§ 1 - Aan de graad van klerk (rang 30) wordt de weddeschaal 30 A verbonden. De klerk die vier jaar graaganciënniteit heeft, geniet de weddeschaal 30 C § 2 - De klerk die ten minste zes jaar graadanciënniteit heeft, kan, voor zover er vacante betrekkingen zijn, de weddeschaal 30 F bekomen. § 3 - De klerk die ten minste negen jaar graadanciënniteit heeft, kan, voor zover er vacante betrekkingen zijn, de weddeschaal 30 H bekomen. § 4 - De klerk die ten minste twaalf jaar graadanciënniteit heeft, kan, voor zover er vacante betrekkingen zijn, de weddeschaal 30 I bekomen.

Art. 3.§ 1 - Aan de graad van bestuursassistent (rang 20) wordt de weddeschaal 20 A verbonden. De bestuursassistent die vier jaar graadanciënniteit heeft, geniet de weddeschaal 20 B. § 2 - De bestuursassistent die slaagt voor het examen voor verhoging in weddeschaal, bekomt de weddeschaal 20 E.

Art. 4.§ 1 - Aan de graad van bestuurschef (rang 22) wordt de weddeschaal 22 A verbonden. § 2 - De bestuurschef die ten minste zes jaar graadanciënniteit heeft, kan, voor zover er vacante betrekkingen zijn, de weddeschaal 22 B bekomen.

Art. 5.§ 1 - Aan de graden van vertaler en van receptionist (rang 26) wordt de weddeschaal 26 A verbonden. § 2 - De vertaler en de receptionist die negen jaar graadanciënniteit tellen, bekomen de weddeschaal 26 J.

Art. 6.§ 1 - Aan de graad van eerstaanwezend vertaler en van eerstaanwezend receptionist (rang 28) wordt de weddeschaal 28 G verbonden. § 2 - De eerstaanwezend vertaler en de eerstaanwezend receptionist die ten minste zes jaar graadanciënniteit tellen, kunnen, voor zover er vacante betrekkingen zijn, de weddeschaal 28 I bekomen.

Art. 7.§ 1 - Aan de graad van directiesecretaris (rang 26) wordt de weddeschaal 26 B verbonden. § 2 - De directiesecretaris die negen jaar graadanciënniteit heeft, bekomt de weddeschaal 26 D.

Art. 8.§ 1 - Aan de graad van eerstaanwezend directiesecretaris (rang 28) wordt de weddeschaal 28 A verbonden. § 2 - De eerstaanwezend directiesecretaris die ten minste zes jaar graadanciënniteit heeft, kan, voor zover er vacante betrekkingen zijn, de weddeschaal 28 B bekomen.

Art. 9.§ 1 - Aan de graad van boekhouder (rang 26) wordt de weddeschaal 26 E verbonden. § 2 - De boekhouder die negen jaar graadanciënniteit heeft, bekomt de weddeschaal 26 H.

Art. 10.§ 1 - Aan de graad van eerstaanwezend boekhouder (rang 28) wordt de weddeschaal 28 C verbonden. § 2 - De eerstaanwezend boekhouder die ten minste zes jaar graadanciënniteit heeft, kan, voor zover er vacante betrekkingen zijn, de weddeschaal 28 D bekomen.

Art. 11.§ 1 - Aan de graad van programmeur (rang 26) wordt de weddeschaal 26 G verbonden. § 2 - De programmeur die negen jaar graadanciënniteit heeft, geniet de weddeschaal 26 L.

Art. 12.§ 1 - Aan de graad van programmeringsanalist (rang 28) wordt de weddeschaal 28 K verbonden. § 2 - De programmeringsanalist die ten minste zes jaar graadanciënniteit heeft, kan, voor zover er vacante betrekkingen zijn, de weddeschaal 28 L bekomen.

Art. 13.§ 1 - Aan de graden van adjunct-adviseur en van vertaler-revisor (rang 10) wordt de weddeschaal 10 A verbonden. § 2 - De adjunct-adviseur en de vertaler-revisor die vier jaar graadanciënniteit tellen, bekomen de weddeschaal 10 B. § 3 - De adjunct-adviseur en de vertaler-revisor die ten minste twaalf jaar graadanciënniteit tellen, kunnen, voor zover er vacante betrekkingen zijn, de weddeschaal 10 C bekomen.

Art. 14.§ 1 - Aan de graad van adviseur (rang 13) wordt de weddeschaal 13 A verbonden. § 2 - De adviseur (rang 13) die ten minste drie jaar graadanciënniteit heeft, kan, voor zover er vacante betrekkingen zijn, de weddeschaal 13 B bekomen.

Art. 15.§ 1 - Aan de graad van informaticus wordt de weddeschaal 10 C verbonden. § 2 - De informaticus die vijf jaar graadanciënniteit heeft, bekomt de weddeschaal 10 F. § 3 - De informaticus die negen jaar graadanciënniteit heeft, bekomt de weddeschaal 10 G.

Art. 16.Aan de graad van informaticus-directeur (rang 13) wordt de weddeschaal 13 F verbonden.

Art. 17.Aan de graden van adjunct-directeur-generaal en adviseur-generaal wordt de weddeschaal 15 A verbonden.

Art. 18.Aan de graad van directeur-generaal wordt de weddeschaal 16 A verbonden. Afdeling 2 - Technisch personeel

Art. 19.§ 1 - Aan de graad van technicus (rang 20) wordt de weddeschaal 20 A verbonden. De technicus die vier jaar graadanciënniteit heeft, geniet de weddeschaal 20 B. § 2 - De technicus, geslaagd voor het examen voor verhoging in weddeschaal, bekomt de weddeschaal 20 E.

Art. 20.§ 1 - Aan de graad van hoofdtechnicus (rang 22) wordt de weddeschaal 22 A verbonden. § 2 - De hoofdtechnicus die ten minste zes jaar graadanciënniteit heeft, kan, voor zover er vacante betrekkingen zijn, de weddeschaal 22 B bekomen. Afdeling 3 - Meesters-, vak- en dienstpersoneel

Art. 21.Aan de graad van arbeider (rang 40) wordt de weddeschaal 40 A verbonden. De arbeider die twee jaar graadanciënniteit heeft, geniet de weddeschaal 40 B.

Art. 22.§ 1 - Aan de graad van geschoold arbeider (rang 42) wordt de weddeschaal 42 C verbonden. § 2 - De geschoold arbeider die ten minste zes jaar graadanciënniteit heeft, kan, voor zover er vacante betrekkingen zijn, de weddeschaal 42 E bekomen. HOOFDSTUK II - Overgangsbepalingen Afdeling 1 - Administratief personeel

Art. 23.In afwijking van artikel 1, § 1, behoudt het personeelslid benoemd in de graad van beambte, voorheen bekleed met de geschrapte graad van hoofdkamerbewaarder en in dienst op 1 januari 1994, het voordeel van de weddeschaal : 499.063 - 570.653 31 x 4.342 22 x 4.342 102 x 4.988 (Cl. 18 j. - N.4 - G.A.)

Art. 24.§ 1 - In afwijking van artikel 2, § 1, behoudt het personeelslid benoemd in de graad van klerk, voorheen bekleed met de geschrapte graad van klerk-stenotypiste en in dienst op 1 januari 1994, het voordeel van de weddeschaal : 509.968 - 663.056 31 x 5.595 52 x 7.775 62 x 10.655 22 x 16.749 (Cl. 18 j. - N.4 - G.A.) § 2 - Het personeelslid benoemd in de graad van klerk, voorheen bekleed met de geschrapte graad van operateur-fotograaf en dat in dienst is op 1 januari 1994, behoudt het voordeel van de weddeschaal : 509.968 - 663.056 31 x 5.595 52 x 7.775 62 x 10.655 22 x 16.749 (Cl. 18 j. - N.4 - G.A.) § 3 - In afwijking van artikel 2, § 3, behoudt het personeelslid benoemd in de graad van klerk, voorheen bekleed met de geschrapte graad van hoofdklerk-stenotypiste en in dienst op 1 januari 1994, het voordeel van de weddeschaal : 584.375 - 792.604 31 x 8.733 42 x 10.655 102 x 13.941 (Cl. 18 j. - N.3 - G.A.) § 4 - In afwijking van artikel 2, § 4, behoudt het personeelslid benoemd in de graad van klerk, voorheen bekleed met de geschrapte graad van monitor-mechanograaf en in dienst op 1 januari 1994, het voordeel van de weddeschaal : 737.728 - 947.547 31 x 8.733 42 x 10.655 102 x 14.100 (Cl. 18 j. - N.3 - G.A.)

Art. 25.In afwijking van artikel 3, § 1, behoudt het personeelslid benoemd in de graad van bestuursassistent, voorheen bekleed met de geschrapte graad van rekenplichtig opsteller en dat op 1 januari 1994 minder dan vier jaar anciënniteit heeft in die graad, het voordeel van de weddeschaal : 546.922 - 884.947 31 x 10.676 12 x 10.676 12 x 14.232 22 x 28.463 92 x 24.907 (Cl. 20 j. - N.2 - G.A.)

Art. 26.§ 1 - In afwijking van artikel 7, § 1, behoudt het personeelslid benoemd in de graad van directiesecretaris, dat vier jaar graadanciënniteit heeft, het voordeel van de hiernavermelde bijzondere weddeschaal : 575.910 - 910.715 31 x 10.481 12 x 10.481 12 x 13.970 22 x 27.939 22 x 24.448 12 x 24.539 62 x 24.933 (Kl. 23 j. - N2+ - G.A.) § 2 - In afwijking van artikel 5, § 1, behoudt het personeelslid benoemd in de graad van receptionist, het voordeel van de hiernavermelde bijzondere weddeschaal : 623.661 - 914.894 31 x 12.223 42 x 20.956 12 x 21.129 72 x 21.373 (Cl. 23 j. - N. 2+ - G.A.) § 3 - In afwijking van artikel 9, § 1, behoudt het personeelslid benoemd in de graad van boekhouder, het voordeel van de hiernavermelde bijzondere weddeschaal : 718.547 - 1.085.035 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 Cl. 23 j. - N. 2+ - G.A.)

Art. 27.§ 1 - De weddeschalen verbonden aan de hierna vermelde graden worden vastgesteld als volgt : a) vanaf 1 januari 1994 : - programmeringsanalist (rang 29) 871.018 - 1.257.424 31 x 10.072 22 x 15.578 22 x 26.852 102 x 27.133 (Kl. 23 j. - N2+ - G.A.) - hoofdvertaler (rang 29) 841.890 - 1.205.273 31 x 11.686 22 x 11.686 32 x 26.852 92 x 24.933 (Kl. 23 j. - N2+ - G.A.) - hoofdprogrammeur (rang 28) 736.609 - 1.099.042 31 x 10.072 12 x 11.686 12 x 15.578 32 x 26.852 92 x 24.933 (Kl. 23 j. - N2+ - G.A.) - eerste vertaler (rang 28) 715.150 - 1.077.583 31 x 10.072 12 x 11.686 12 x 15.578 32 x 26.852 92 x 24.933 (Kl. 23 j. - N2+ - G.A.) - programmeur (rang 26) 657.294 - 992.875 31 x 10.072 12 x 11.686 12 x 15.578 22 x 26.852 92 x 24.933 (Kl. 23 j. - N2+ - G.A.) - revisor deskundige boekhouding (24/2) (vanaf 1 juni 1995, rang 26) 718.547 - 1.085.035 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Kl. 23 j. - N2+ - G.A.) - revisor boekhouding (rang 26) 618.141 - 953.722 31 x 10.072 12 x 11.686 12 x 15.578 22 x 26.852 92 x 24.933 (Kl. 23 j. - N2+ - G.A.) - eerstaanwezend directiesecretaris (rang 27) 612.021 - 951.494 31 x 10.072 32 x 15.578 22 x 26.852 92 x 24.933 (Kl. 23 j. - N2+ - G.A.) - directiesecretaris (rang 26) 575.932 - 898.589 31 x 10.078 12 x 11.686 12 x 15.578 22 x 26.852 92 x 23.497 (Kl. 23 j. - N2+ - G.A.) - vertaler (rang 26) 575.024 - 897.681 31 x 10.072 12 x 11.686 12 x 15.578 22 x 26.852 92 x 23.497 (Kl. 23 j. - N2+ - G.A.) - receptionist (rang 22) (van 1 januari 1994 tot 31 mei 1995, vanaf 1 juni 1995, rang 26) 623.661 - 914.894 31 x 12.223 42 x 20.956 12 x 21.129 72 x 21.373 (Kl. 20 j. - N2+ - G.A.) b) vanaf 1 juni 1994 : - directeur-generaal (rang 16) 1.843.916 - 2.431.635 112 x 53.429 (Kl. 24 j. - N1 - G.B.) - adjunct-directeur-generaal (rang 15) - inspecteur-generaal (rang 15) 1.547.099 - 2.134.818 112 x 53.429 (Kl. 24 j. - N1 - G.B.) - informaticus-directeur (rang 14) 1.493.670 - 2.081.389 112 x 53.429 (Kl. 24 j. - N1 - G.B.) - eerste adviseur (rang 14) 1.226.775 - 1.974.781 142 x 53.429 (Kl. 24 j. - N1 - G.B.) - informaticus-deskundige (rang 13) 1.357.137 - 1.944.856 112 x 53.429 (Kl. 24 j. - N1 - G.B.) - directeur (rang 13) - juridisch adviseur (rang 13) - vertaler-directeur (rang 13) 1.115.290 - 1.703.009 112 x 53.429 (Kl. 24 j. - N1 - G.B.) - informaticus (rang 12) na 5 jaar graadanciënniteit 1.259.187 - 1.766.758 31 x 26.713 82 x 53.428 (Kl. 24 j. - N 1 - G.B.) - adjunct-adviseur hoofd van dienst (rang 12) - informaticus (rang 12) 1.018.768 - 1.514.768 31 x 24.933 112 x 38.291 (Kl. 24 j. - N1 - G.B.) - adjunct-adviseur (rang 11) - adjunct-juridisch adviseur (rang 11) - eerstaanwezend vertaler-revisor (rang 11) 898.575 - 1.394.575 31 x 24.933 112 x 38.291 (Kl. 24 j. - N1 - G.B.) - bestuurssecretaris (rang 10) - juridisch bestuurssecretaris (rang 10) - vertaler-revisor (rang 10) na 4 jaar graadanciënniteit 898.575 - 1.394.575 31 x 24.933 112 x 38.291 (Kl. 24 j. - N1 - G.B.) - bestuurssecretaris (rang 10) - juridisch bestuurssecretaris (rang 10) - vertaler-revisor (rang 10) 826.981 - 1.284.690 31 x 24.933 102 x 38.291 (Kl. 24 j. - N1 - G.B.) § 2 - In afwijking van § 1 behoudt de directiesecretaris (rang 26) die 4 jaar graadanciënniteit heeft, het voordeel van de hiernavermelde weddeschaal, voor zover deze voordeliger uitvalt dan de in § 1 vermelde weddeschaal : 575.910 - 910.715 31 x 10.481 12 x 10.481 12 x 13.970 22 x 27.939 22 x 24.448 12 x 24.539 62 x 24.933 (Kl. 23 j. - N2+ - G.A.)

Art. 28.§ 1 - Aan de graad van vertaler-revisor (vlakke loopbaan in uitdoving) en van juridisch bestuurssecretaris (vlakke loopbaan in uitdoving) wordt de weddeschaal 10 A verbonden.

De vertaler-revisor (vlakke loopbaan in uitdoving) en de juridisch bestuurssecretaris (vlakke loopbaan in uitdoving) die vier jaar graadanciënniteit tellen, bekomen de weddeschaal 10 B. § 2 - Aan de graad van vertaler-directeur (vlakke loopbaan in uitdoving) en van juridisch adviseur (vlakke loopbaan in uitdoving) wordt de weddeschaal 13 A verbonden. § 3 - De juridisch adviseur (vlakke loopbaan in uitdoving) bekomt de weddeschaal 15 A zodra hij het maximum bereikt van de weddeschaal 13 A. HOOFDSTUK III - Opheffings- en slotbepalingen

Art. 29.Dit besluit heeft uitwerking op 1 juli 1997, met uitzondering van de artikels 23,24,25, 26, 27 § 1, a en § 2, die uitwerking hebben op 1 januari 1994 en van het artikel 27 § 1 b dat uitwerking heeft vanaf 1 juni 1994.

Art. 30.§ 1 - De weddeschalen verbonden aan de graden opgenomen in artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 mei 1996 tot vaststelling van de weddeschalen van de personeelsleden van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel, worden op de in artikel 27 en 29 vermelde data vervangen. § 2 - Het koninklijk besluit van 15 mei 1996 tot vaststelling van de weddeschalen van de personeelsleden van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel wordt opgeheven.

Art. 31.De bepalingen inzake principalaat opgenomen in de bijlage II bij het besluit van de Regent van 15 mei 1949, worden opgeheven.

Art. 32.Onze Minister bevoegd voor Buitenlandse Handel is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 oktober 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Handel, Ph. MAYSTADT Bijlage 1 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 29 oktober 1997.

ALBERT Van Koningswege: De Minister van Buitenlandse Handel, P. MAYSTADT Bijlage 2 Tabel der weddeschalen Niveau 1 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 29 oktober 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Handel, P. MAYSTADT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^