Koninklijk Besluit van 29 oktober 2001
gepubliceerd op 23 november 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 1994 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van offic

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2001007283
pub.
23/11/2001
prom.
29/10/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 OKTOBER 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 1994 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 mei 1994 betreffende de geldelijke rechten van de militairen, inzonderheid op artikel 10, tweede lid, gewijzigd bij de wet van 22 maart 2001 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de statuten van het militair personeel;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 juli 1994 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier, inzonderheid op artikel 20bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 2 juli 1996;

Gelet op het protocol van het onderhandelingscomité van het militair personeel van de Krijgsmacht, afgesloten op 18 april 2000;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 april 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 12 juni 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 23 juli 2001;

Gelet op het advies 32.213/4 van de Raad van State, gegeven op 24 september 2001;

Op de voordracht van Onze Minister van Landsverdediging, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 20bis, eerste lid, van het koninklijk besluit van 4 juli 1994 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 2 juli 1996, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden « , voor zover deze plaatsheeft buiten het nationale grondgebied, » vervallen;b) de bepaling onder 1° wordt vervangen als volgt : « 1° in de deelstand hulpverlening : a) op het nationaal grondgebied : 1;b) buiten het nationaal grondgebied : 2;».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekend gemeekt.

Art. 3.Onze Minister van Landsverdediging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 oktober 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE De Minister van Landsverdediging, A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^