Koninklijk Besluit van 29 oktober 2001
gepubliceerd op 12 januari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juni 1981 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en tot uitvoering van sommige artikelen van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid vo

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022835
pub.
12/01/2002
prom.
29/10/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 OKTOBER 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juni 1981 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en tot uitvoering van sommige artikelen van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, inzonderheid op artikel 37, gewijzigd bij de wetten van 30 december 1988 en 29 december 1990;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 juni 1981 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en tot uitvoering van sommige artikelen van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, inzonderheid op artikel 2, vervangen bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000, en artikel 2bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor sociale zekerheid gegeven op 23 februari 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 februari 2001;

Gelet op het akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 29 maart 2001;

Gelet op het advies 31.813/1/V van de Raad van State, gegeven op 23 augustus 2001;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid en van Onze Minister van Sociale Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 30 juni 1981 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en tot uitvoering van sommige artikelen van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, vervangen bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1, 1°, wordt aangevuld als volgt : " Het bovengemeld bedrag van 29 706 BEF, kan, bij koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, verhoogd worden, zonder dat dit evenwel hoger mag zijn dan 37 706 BEF.» 2° In § 1, 2°, ii, worden de woorden "of aan het bedrag verhoogde overeenkomstig § 1, 1°, tweede lid" ingevoegd tussen de woorden "29 706 BEF" en de woorden "per kwartaal".3° In § 1, 2°, iii, wordt het woord "maximaal" ingevoegd tussen de woorden "een periode van" en de woorden "zes jaar".4° § 1, 4° wordt vervangen als volgt : « 4° Het bedrag F* wordt jaarlijks vastgelegd bij een in Ministerraad overlegd besluit.Voor het eerste jaar, ingaand op 1 april 1999, wordt het bedrag vastgelegd op 16 025 BEF per kwartaal. Elk jaar, vóór 30 september, evalueren de sociale gesprekspartners in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad de globale evolutie van de lonen, de vormingsinspanningen en de werkgelegenheid. Indien die globale evaluatie niet positief is, wordt het bedrag F* dat van toepassing is vanaf het tweede kwartaal van het daaropvolgende kalenderjaar verminderd voor die sectoren of ondernemingen waarvan de inspanningen inzake vorming en tewerkstelling als onvoldoende beoordeeld worden. De Koning stelt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, dit verminderd bedrag F* vast, alsook de criteria en de modaliteiten voor het vaststellen van de onvoldoende inspanning inzake vorming en werkgelegenheid. » 5° § 1 wordt aangevuld als volgt : « 5°.De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, bij het vaststellen van het bedrag F* en het verminderd bedrag F* bedoeld in 4°, rekening houden met toepassingsmodaliteiten voorgesteld in het interprofessioneel akkoord dat tweejaarlijks kan afgesloten worden tussen de sociale gesprekspartners. Te dien einde kan Hij, bij in Ministerraad overlegd besluit, voor de geldigheidsduur van dit interprofessioneel akkoord, afwijken van de bepalingen van § 1, 1° tot 4°. »

Art. 2.In artikel 2bis van hetzelfde koninklijk besluit van 30 juni 1981, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1, 1°, vierde gedachtestreepje wordt vervangen als volgt : « Z = H/J • X;Z wordt tot op het dichtstbijzijnde honderdste afgerond, waarbij 0,005 naar boven wordt afgerond. » 2° § 1, 3°, negende lid, wordt aangevuld als volgt : « Voor t = 2, F* = 39 000 BEF"; 3° § 2, 1°, a., wordt vervangen als volgt : « a. de lastenverlaging hangt af van de zone waarin de loonmassa S van de werknemer zich situeert. Hiertoe onderscheidt men vijf zones die afgebakend worden door de waarden S0, S1, S2 en S3 : S0 is gelijk aan 103 479 BEF;

S1 is gelijk aan 131 105 BEF voor t = 1 en aan 134 425 BEF voor t = 2;

S2 is gelijk aan 151 775 BEF voor t = 1. en aan S3 voor t = 2;

S3 is gelijk aan 186 160 BEF voor t = 1, en aan 210 000 BEF voor t = 2. " 4° § 2, 1°, b., 2), wordt aangevuld als volgt : « W/J wordt tot de dichtstbijzijnde eenheid afgerond, waarbij 0,5 naar boven wordt afgerond. » 5° § 2, 1°, b., 3), wordt aangevuld als volgt : « W/H wordt tot de dichtstbijzijnde eenheid afgerond, waarbij 0,5 naar boven wordt afgerond;" 6° § 2, 1°, c., 3), wordt vervangen als volgt : « 3) S is groter dan S1 en lager dan of gelijk aan S2 : R(t) = M* + 21.206 - |ga (S - S1); |ga is gelijk aan 0,5509 voor t = 1 en 0,1895 voor t = 2.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2000.

Art. 4.Onze Minister van Werkgelegenheid en Onze Minister van Sociale Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 oktober 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^