Koninklijk Besluit van 29 september 2002
gepubliceerd op 10 oktober 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002011389
pub.
10/10/2002
prom.
29/09/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBER 2002. - Koninklijk besluit tot vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, inzonderheid artikel 2 § 1;

Gelet op de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, inzonderheid artikel 12;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot benoeming van de leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling;

Overwegende dat aan de voorwaarden betreffende de voordracht van de kandidaten zoals bepaald in artikel 2 § 1 van de wet van 20 juli 1990 werd voldaan;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer en Onze Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag als lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling wordt verleend aan Mevr. An Cliquet, vertegenwoordigster van de niet-gouvernementele organisaties bevoegd inzake milieubescherming.

Art. 2.Mevr. Valérie Kochuyt wordt benoemd tot lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling als vertegenwoordigster van de niet-gouvernementele organisaties bevoegd inzake milieubescherming, ter vervanging van Mevr. An Cliquet, voor de resterende duur van haar mandaat.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad .

Art. 4.Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer en Onze Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 september 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT De Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, O. DELEUZE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^