Koninklijk Besluit van 29 september 2013
gepubliceerd op 04 oktober 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij vergunning wordt verleend aan de NV Fluxys Belgium, Kunstlaan 31, 1040 Brussel, tot verzaking aan de opsporings- en exploitatievergunning verleend bij het koninklijk besluit van 10 oktober 1983, gewijzigd bij de koninklijke besl

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011503
pub.
04/10/2013
prom.
29/09/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBER 2013. - Koninklijk besluit waarbij vergunning wordt verleend aan de NV Fluxys Belgium, Kunstlaan 31, 1040 Brussel, tot verzaking aan de opsporings- en exploitatievergunning verleend bij het koninklijk besluit van 10 oktober 1983, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 oktober 1991 en 12 mei 1995, voor het opsporen en exploiteren van een ondergrondse bergruimte in situ bestemd voor het opslaan van gas, in de streek gelegen ten zuidwesten van Turnhout


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 18 juli 1975 betreffende het opsporen en exploiteren van ondergrondse bergruimten in situ bestemd voor het opslaan van gas;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 december 1975 tot bepaling van de voorschriften en de wijze waarop een vergunning voor het opsporen en exploiteren van ondergrondse bergruimten in situ bestemd voor het opslaan van gas wordt verleend;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 december 1975 betreffende de verklaring van openbaar nut voor het oprichten van gebouwen en bovengrondse installaties die nodig zijn voor het opsporen of exploiteren van ondergrondse bergruimten in situ bestemd voor het opslaan van gas;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 oktober 1983 waarbij aan de NV Distrigas vergunning verleend wordt voor het opsporen en exploiteren van een ondergrondse bergruimte in situ bestemd voor het opslaan van gas, in de streek gelegen ten zuidwesten van Turnhout;

Gelet op de aanvraag nr. P40862/420512/AWI van 8 oktober 2012 met bijhorende plannen en documenten, gericht aan de Minister van Economie, waarbij de NV Fluxys Belgium, Kunstlaan 31, 1040 Brussel, een aanvraag indient tot verzaking aan de opsporings- en exploitatievergunning verleend bij het koninklijk besluit van 10 oktober 1983, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 oktober 1991 en 12 mei 1995, voor het opsporen en exploiteren van een ondergrondse bergruimte in situ bestemd voor het opslaan van gas, in de streek gelegen ten zuidwesten van Turnhout;

Gelet op de aangetekende brief van 23 oktober 2012 waarmee de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid aan de NV Fluxys Belgium een ontvangstbewijs van het dossier en de bevestiging van de volledigheid van de aanvraag verleende;

Gelet op de aangetekende brieven van 23 oktober 2012 waarmee de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid een exemplaar van de aanvraag van 8 oktober 2012, ter kennisgeving zond aan de burgemeesters van de gemeente Beerse, de stad Geel, de gemeente Grobbendonk, de stad Herentals, de gemeente Herenthout, de stad Hoogstraten, de gemeente Kasterlee, de gemeente Lille, de gemeente Malle, de gemeente Merksplas, de gemeente Rijkevorsel, de stad Turnhout, de gemeente Vorselaar, de gemeente Vosselaar, de gemeente Westerlo en de gemeente Wuustwezel;

Gelet op de aangetekende brief van 25 oktober 2012 waarmee de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid een exemplaar van het dossier van de hierboven vermelde aanvraag naar de bevoegde dienst van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap zond en deze dienst verzocht om binnen de voorziene wettelijke termijn van 6 weken een advies te geven;

Gezien de bevoegde dienst van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap zijn advies niet heeft meegedeeld;

Gelet op de aangetekende brief van 30 oktober 2012 waarmee de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid de NV Fluxys Belgium verzocht om de tekst van de aanvraag van 8 oktober 2012 en de lijst van de betrokken gemeenten op haar kosten in twee dagbladen van de streek van Turnhout te laten publiceren;

Gelet op de publicatie in twee dagbladen van de streek van Turnhout, met name in Het Laatste Nieuws op 8 november 2012 en in de Gazet van Antwerpen op 8 november 2012, van de tekst van de aanvraag van 8 oktober 2012 en de lijst van de betrokken gemeenten;

Overwegende dat het opsporen en exploiteren van ondergrondse bergruimten in situ bestemd voor het opslaan van gas om redenen van openbaar nut geschiedt;

Overwegende dat de NV Fluxys Belgium over de technische en financiële middelen beschikt die nodig zijn voor het opsporen en exploiteren van een ondergrondse bergruimte in situ bestemd voor het opslaan van gas;

Overwegende dat de NV Fluxys Belgium aan alle voorwaarden heeft voldaan die vermeld staan in het koninklijk besluit van 10 oktober 1983, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 oktober 1991 en 12 mei 1995, voor het opsporen en exploiteren van een ondergrondse bergruimte in situ bestemd voor het opslaan van gas, in de streek gelegen ten zuidwesten van Turnhout;

Overwegende dat de NV Fluxys Belgium een vergunning heeft gevraagd voor de wijziging van de opsporings- en exploitatieververgunning voor een ondergrondse bergruimte in situ bestemd voor het opslaan van gas in de streek van Turnhout en dat deze aanvraag ook betrekking heeft op een gedeelte van de opsporings- en exploitatievergunning in de streek gelegen ten zuidwesten van Turnhout;

Overwegende dat de huidige vergunning voor het opsporen en exploiteren van ondergrondse bergruimten in situ voor het opslaan van gas op 10 oktober 2013 vervalt;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan de NV Fluxys Belgium, Kunstlaan 31, 1040 Brussel, wordt de verzaking aan de opsporings- en exploitatievergunning verleend voor het opsporen van ondergrondse bergruimten in situ bestemd voor het opslaan van gas in een gebied gelegen op het grondgebied van de gemeente Beerse, de stad Geel, de gemeente Grobbendonk, de stad Herentals, de gemeente Herenthout, de stad Hoogstraten, de gemeente Kasterlee, de gemeente Lille, de gemeente Malle, de gemeente Merksplas, de gemeente Rijkevorsel, de stad Turnhout, de gemeente Vorselaar, de gemeente Vosselaar, de gemeente Westerlo en de gemeente Wuustwezel en afgebakend door de veelhoek waarvan de hoekpunten de volgende Lambertcoördinaten hebben : - hoekpunt A : X = 194.399,49 m en Y = 200.437,51 m; - hoekpunt B : X = 177.071,64 m en Y = 203.404,13 m; - hoekpunt C : X = 177.329,96 m en Y = 232.423,25 m; - hoekpunt D : X = 190.410,26 m en Y = 223.860,28 m.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 10 oktober 1983, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 oktober 1991 en 12 mei 1995, voor het opsporen en exploiteren van een ondergrondse bergruimte in situ voor het opslaan van gas, in de streek gelegen ten zuidwesten van Turnhout, wordt opgeheven.

Art. 3.Inbreuken op voorgaande bepalingen worden opgespoord, vastgesteld en gestraft overeenkomstig de wet van 18 juni 1975 betreffende het opsporen en exploiteren van ondergrondse bergruimten in situ bestemd voor het opslaan van gas.

Art. 4.Een eensluidend afschrift van dit besluit zal worden toegezonden : 1° in één exemplaar aan de NV Fluxys Belgium, Kunstlaan 31, 1040 Brussel;2° in vier exemplaren aan de Directeur-generaal van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid;3° in één exemplaar aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;4° in één exemplaar aan de burgemeesters van de gemeente Beerse, de stad Geel, de gemeente Grobbendonk, de stad Herentals, de gemeente Herenthout, de stad Hoogstraten, de gemeente Kasterlee, de gemeente Lille, de gemeente Malle, de gemeente Merksplas, de gemeente Rijkevorsel, de stad Turnhout, de gemeente Vorselaar, de gemeente Vosselaar, de gemeente Westerlo en de gemeente Wuustwezel.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 6.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 september 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^