Koninklijk Besluit van 29 september 2013
gepubliceerd op 22 oktober 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1954 tot regeling der luchtvaart

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2013014573
pub.
22/10/2013
prom.
29/09/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1954 tot regeling der luchtvaart


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart, op het artikel 5, § 1 gewijzigd door de wet van 2 januari 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1954 tot regeling der luchtvaart, artikel 43, § 1, lid 2 vervangen door het koninklijk besluit van 31 augustus 1970 tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 15 maart 1954 tot regeling der luchtvaart en artikel 43bis ingevoegd door het koninklijk besluit van 27 januari 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1954 tot regeling der luchtvaart en gewijzigd door het koninklijk besluit van 8 juni 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1954 tot regeling der luchtvaart;

Gelet op de omstandigheid dat de gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit betrokken zijn;

Gelet op advies nr. 53.333/4 van de Raad van State, gegeven op 3 juni 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het Verdrag inzake de internationale burgerlijke luchtvaart, ondertekend te Chicago op 7 december 1944 en goedgekeurd bij de wet van 30 april 1947, bijlage 14;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 43, § 1, tweede lid van het koninklijk besluit van 15 maart 1954 tot regeling der luchtvaart vervangen bij het koninklijk besluit van 31 augustus 1970 wordt opgeheven.

Art. 2.In artikel 43bis van hetzelfde besluit ingevoegd door het koninklijk besluit van 27 januari 2004 en gewijzigd door het koninklijk besluit van 8 juni 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° Paragraaf 1 wordt vervangen door : "De technische eisen voor het gebruik van de luchtvaartterreinen die openstaan voor internationaal luchtverkeer en beschikken over minstens één baan met een lengte die gelijk is aan of groter is dan 1200 meter zijn deze van Bijlage 14, deel I, bij het Verdrag betreffende de internationale burgerlijke luchtvaart. De technische eisen voor het gebruik van de luchtvaartterreinen voor hefschroefvliegtuigen die openstaan voor internationaal luchtverkeer zijn deze van Bijlage 14, deel II, bij het Verdrag betreffende de internationale burgerlijke luchtvaart.

Elke belanghebbende kan kennis nemen van Bijlage 14, deel I of deel II op het Directoraat-generaal Luchtvaart."; 2° Paragraaf 1/1, eerste lid wordt met de woorden « of deel II.» aangevuld.

Art. 3.De minister bevoegd voor de Luchtvaart wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 september 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET De Staatssecretaris voor Mobiliteit, M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^