Koninklijk Besluit van 29 september 2013
gepubliceerd op 17 oktober 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2005 tot regeling van het luchtvervoer van gevaarlijke goederen

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2013014574
pub.
17/10/2013
prom.
29/09/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2005 tot regeling van het luchtvervoer van gevaarlijke goederen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart, op het artikel 5, paragraaf 1 gewijzigd bij de wet van 2 januari 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 november 2005 tot regeling van het luchtvervoer van gevaarlijke goederen;

Gelet op de omstandigheid dat de gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit betrokken zijn;

Gelet op advies 53.180/4 van de Raad van State, gegeven op 6 mei 2013 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het Verdrag inzake de internationale burgerlijke luchtvaart, ondertekend te Chicago op 7 december 1944 en goedgekeurd bij de wet van 30 april 1947, bijlage 18;

Overwegende dat de wijziging nr. 10 van bijlage 18 van het Verdrag inzake de internationale burgerlijke luchtvaart, ondertekend te Chicago op 7 december 1944 en goedgekeurd bij de wet van 30 april 1947, bepaalde definities verduidelijkt en de bepalingen betreffende het laden van gevaarlijke goederen op vliegtuigen wijzigt;

Overwegende de Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad van 16 december 1991 inzake de harmonisatie van technische voorschriften en Administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart, artikelen 6, 7 en Bijlage III zoals gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 859/2008 van de Commissie van 20 augustus 2008;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 november 2005 tot regeling van het luchtvervoer van gevaarlijke goederen, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de definitie « Technische Instructies », worden de woorden « , bekendgemaakt en gewijzigd » vervangen door de woorden « en regelmatig bekendgemaakt »;2° in de definitie « Ongeval met betrekking tot gevaarlijke goederen » worden de woorden « of schade aan het leefmilieu » ingevoegd tussen de woorden « materiële schade » en « veroorzaakt »;3° in de definitie « Incident met betrekking tot gevaarlijke goederen » worden de woorden « of schade aan het leefmilieu » ingevoegd tussen de woorden « materiële schade » en « veroorzaakt »;4° in de definitie « Staat van oorsprong », worden de woorden « de goederen » vervangen door de woorden « de zending » en in de Franse tekst, wordt het woord « chargée » vervangen door het woord « chargé »;5° artikel 1 wordt aangevuld met de volgende definities : « Goedkeuring : Toelating uitgereikt door het Directoraat-generaal Luchtvaart voor : a) het vervoer van gevaarlijke goederen verboden aan boord van een passagiersluchtvaartuig en/of vrachtluchtvaartuig wanneer de Technische Instructies melden dat deze goederen onder een goedkeuring kunnen worden vervoerd;of b) elk ander doel dat in de Technische Instructies bepaald wordt. Afwijking : Toelating die geen goedkeuring is, uitgereikt door het Directoraat-generaal Luchtvaart, om de bepalingen van de Technische Instructies niet toe te passen;

Staat van de exploitant : Staat waarin de exploitant zijn hoofdvestiging of, bij gebrek daarvan, zijn permanente verblijfplaats heeft. »

Art. 2.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, wordt het derde lid vervangen als volgt : « De machtiging bedoeld in het eerste lid is niet van toepassing : 1° op vliegtuigen geregistreerd in een andere Staat dan België en die moeten worden geëxploiteerd onder en op grond van de bepalingen van Verordening (EEG) nr.3922/91 van de Raad van 16 december 1991 inzake de harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart op voorwaarde dat goedkeuring is verkregen in die staat en een kopie van deze goedkeuring wordt verzonden naar het Directoraat-generaal Luchtvaart; 2° tenzij anders vermeld in de Technische Instructies, op het vervoer van gevaarlijke goederen door een buitenlandse exploitant en dat alleen bestaat uit een overvlucht van het Belgisch grondgebied, op voorwaarde dat de exploitant van zijn Staat van registratie een toelating verkregen heeft om gevaarlijke goederen te vervoeren in overeenstemming met de bepalingen van de Technische Instructies.» 2° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : « § 2.Wanneer de Technische Instructies het expliciet stellen, kan een goedkeuring worden toegestaan door de Staat van oorsprong en de Staat van de exploitant tenzij anders vermeld in de Technische Instructies, op voorwaarde dat in deze gevallen een algemeen veiligheidsniveau van het vervoer wordt verkregen dat ten minste gelijkwaardig is aan het veiligheidsniveau dat zou voortvloeien uit de toepassing van de Technische Instructies. »

Art. 3.In artikel 5, § 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden « in praktijk » worden ingevoegd tussen de woorden « ander transportmiddel » en « kan gebruikt worden »;b) in de bepaling onder 1°, worden de woorden « dat zou bekomen zijn als alle toepasbare voorschriften zouden genomen zijn » vervangen door de woorden « dat voortvloeit uit de toepassing van de Technische Instructies »;c) in de bepaling onder 2° worden de woorden « van de exploitant, » ingevoegd tussen de woorden « van oorsprong, » en « van transit, »;d) in de bepaling onder 2° worden de woorden « van de zending » en « of dat het de Staat is die de exploitatievergunning heeft afgegeven » opgeheven.

Art. 4.In artikel 6 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in de bepaling onder 1°, worden de woorden « voorwerpen en stoffen » vervangen door de woorden « gevaarlijke goederen » en in de Franse tekst, wordt het woord « interdits » vervangen door het woord « interdites »;b) in de laatste zin worden de woorden « uitgaande van » vervangen door de woorden « toegestaan door ».

Art. 5.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de woorden « onder alle omstandigheden » ingevoegd tussen de woorden « het luchtvervoer verbieden » en « , mogen aan boord ».

Art. 6.Artikel 41 van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt : «

Art. 41.Colli met gevaarlijke goederen die het etiket « Cargo Aircraft Only » (enkel vrachtluchtvaartuig) dragen, moeten geladen worden overeenkomstig de bepalingen van de Technische Instructies. »

Art. 7.De minister bevoegd voor de luchtvaart wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 september 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET De Staatssecretaris voor Mobiliteit, M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^