Koninklijk Besluit van 29 september 2019
gepubliceerd op 23 oktober 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende het stelsel van werkloosheid met

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019203944
pub.
23/10/2019
prom.
29/09/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019203944

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


29 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (62 jaar) (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (62 jaar).

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 september 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, W. BEKE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (62 jaar) (Overeenkomst geregistreerd op 24 juli 2019 onder het nummer 152831/CO/132) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de technische land- en tuinbouwwerken. § 2. Met "werknemers" worden de mannelijke en vrouwelijke arbeiders bedoeld. HOOFDSTUK II. - Rechtsgrond

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van : - het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 13 december 2017 (Belgisch Staatsblad van 21 december 2017); - de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 (geregistreerd op 31 december 1974 onder het nummer 3107/CO/NAR) en haar aanpassingen, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 19 december 1974, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, behalve om een dringende reden in de zin van de wetgeving betreffende de arbeidsovereenkomsten en rekening houdend met de in voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst voorziene overlegprocedure; - de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 107 van 28 maart 2013 betreffende het kliksysteem voor het behoud van de aanvullende vergoeding in het kader van bepaalde stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (algemeen verbindend verklaard door het koninklijk besluit van 7 november 2013, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 november 2013). HOOFDSTUK III. - Leeftijds- en loopbaanvoorwaarden

Art. 3.De werknemers hebben recht op een aanvullende vergoeding op volgende voorwaarden : - Ontslagen zijn door de werkgever om een andere reden dan een dringende reden in de zin van de wetgeving betreffende de arbeidsovereenkomsten; - 62 jaar of ouder zijn tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst en op het ogenblik van de werkelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst; - Mannen : op het einde van de arbeidsovereenkomst een beroepsloopbaan als loontrekkende bewijzen van 40 jaar.

Vrouwen : op het einde van de arbeidsovereenkomst een beroepsloopbaan als loontrekkende bewijzen van : - 35 jaar vanaf 1 januari 2019; - 36 jaar vanaf 1 januari 2020. HOOFDSTUK IV. - Aanvullende vergoeding

Art. 4.De werknemers bedoeld in artikel 2, hebben na ontslag recht op een aanvullende vergoeding ten laste van hun werkgever. Die aanvullende vergoeding wordt toegekend vanaf het einde van de wettelijke opzeggingstermijn tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.

Art. 5.De aanvullende vergoeding is gelijk aan de helft van het verschil tussen het netto refertemaandloon en de werkloosheidsuitkering en wordt berekend en aangepast overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad. HOOFDSTUK V. - Tussenkomst van het waarborg- en sociaal fonds in de aanvullende vergoeding

Art. 6.Het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken", opgericht bij collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1976, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 4 oktober 1976, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 oktober 1976, betaalt aan de werkgever de in artikelen 3 en 4 bedoelde aanvullende vergoeding, met inbegrip van de bijzondere maandelijkse werkgeversbijdrage terug, met een maximum van 200 EUR per werknemer.

De hierboven vermelde verbintenis tot terugbetaling door het sociaal fonds aan de werkgevers is beperkt tot 10 000 EUR per jaar voor de totaliteit van de werkgevers.

Art. 7.Alleen de werkgevers wier werknemers gedurende de twee jaren voorafgaand aan het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag onafgebroken door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn geweest met een werkgever die onder het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken ressorteert, kunnen genieten van de in artikel 6 bedoelde tussenkomst.

Art. 8.Onverminderd artikel 5 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, wordt de tussenkomst door het waarborg- en sociaal fonds berekend op basis van het gemiddelde van de lonen die de werknemer heeft ontvangen gedurende de twaalf maanden voorafgaand aan het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en niet op basis van het loon van de refertemaand.

Art. 9.De raad van beheer van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken" stelt de praktische modaliteiten vast met betrekking tot de uitvoering van dit hoofdstuk. HOOFDSTUK VI. - Geldigheid

Art. 10.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2019 en treedt buiten werking op 30 juni 2021.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 29 september 2019.

De Minister van Werk, W. BEKE


begin


Publicatie : 2019-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^