Koninklijk Besluit van 29 september 2019
gepubliceerd op 16 oktober 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende een stelsel van we

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019204203
pub.
16/10/2019
prom.
29/09/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019204203

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


29 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor 2019-2020 (zwaar beroep met 35 jaar beroepsloopbaan) (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor 2019-2020 (zwaar beroep met 35 jaar beroepsloopbaan).

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 september 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, W. BEKE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor 2019-2020 (zwaar beroep met 35 jaar beroepsloopbaan) (Overeenkomst geregistreerd op 29 juli 2019 onder het nummer 152900/CO/226)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden van de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 132 tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2019 en 2020, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 23 april 2019.

Art. 3.Voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2020 wordt de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan bedienden in een zwaar beroep die worden ontslagen, vastgesteld op 59 jaar.

De bediende moet de in het vorige lid vastgelegde leeftijd hebben bereikt uiterlijk op het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst en tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst. De bediende moet bovendien worden ontslagen tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst.

Art. 4.De in artikel 3 bedoelde bedienden moeten bovendien 35 jaar beroepsverleden als loontrekkende kunnen rechtvaardigen en gewerkt hebben in een zwaar beroep, in de zin van artikel 3, § 3 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Art. 5.Bij de overgang van een arbeidstijdregeling zoals bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 of nr. 137 van de Nationale Arbeidsraad naar het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, moet voor de berekening van de bedrijfstoeslag bedoeld in artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad rekening worden gehouden met het voltijds loon, desgevallend beperkt tot het netto referteloon bepaald in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17.

Art. 6.Het recht op de bedrijfstoeslag blijft behouden in geval van werkhervatting.

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde tijd.

Zij heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019 en treedt buiten werking op 31 december 2020.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 29 september 2019.

De Minister van Werk, W. BEKE


begin


Publicatie : 2019-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^