Koninklijk Besluit van 30 april 2007
gepubliceerd op 11 mei 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal bij de Pensioendienst voor de Overheidssector

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2007022700
pub.
11/05/2007
prom.
30/04/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 APRIL 2007. - Koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal bij de Pensioendienst voor de Overheidssector


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11;

Gelet op de wet van 12 januari 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006022130 bron federale overheidsdienst financien Wet tot oprichting van de « Pensioenen van de Overheidssector » type wet prom. 12/01/2006 pub. 21/08/2007 numac 2007000749 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot oprichting van de « Pensioendienst voor de Overheidssector » sluiten tot oprichting van de Pensioendienst voor de Overheidssector, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007022075 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van managementfuncties in de Pensioendienst van de Overheidssector sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de Pensioendienst van de Overheidssector, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het selectiebericht van een administrateur-generaal bij de Pensioendienst voor de Overheidssector (referentie ANG07707) verschenen in het Belgisch Staatsblad op 16 februari 2007;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 april 2007;

Overwegende dat de heer Johan Janssens, wiens kandidatuur ontvankelijk is verklaard door SELOR - Selectiebureau van de overheid, de mondelinge proef heeft afgelegd voor de Selectiecommissie;

Gelet op het gemotiveerd en omstandig selectieverslag van SELOR - Selectiebureau van de overheid van 30 maart 2007;

Overwegende dat de Selectiecommissie, op basis van de resultaten van de mondelinge proef en de geïnformatiseerde testen, en na vergelijking van de diploma's en verdiensten en na alle kandidaten te hebben gehoord, na deliberatie beslist heeft de heren Johan Janssens en Jean-Claude Laes ex-aequo te rangschikken in de groep « geschikt »;

Overwegende dat na de aanvullende mondelinge proef, blijkt dat de heer Johan Janssens zich onderscheidt door het feit dat hij beschikt over een concretere visie over de functie-inhoud; dat hij aangetoond heeft dat hij zich geheel bewust is van de bijzonderheden van het pensioenstelsel van de openbare sector en dat hij een adequaat beeld heeft voorgesteld van de samenwerking met de andere pensioeninstellingen;

Overwegende dat hij bovendien heeft aangetoond te beschikken over een goed inzicht in de sociale en politieke context van de pensioenmaterie en dat hij een pertinente analyse heeft ontwikkeld omtrent de grote toekomstige uitdagingen van de Pensioendienst voor de Overheidssector;

Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De managementfunctie van administrateur-generaal bij de Pensioendienst voor de Overheidssector wordt toegekend aan de heer Johan Janssens, geboren op 7 februari 1958, voor een periode van 6 jaar.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2007.

Art. 3.Onze Minister van Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 april 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Pensioenen B. TOBBACK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^