Koninklijk Besluit van 30 augustus 2013
gepubliceerd op 19 september 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimale normen betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en de bijkomende uitrusting die de hulpverleningszones en de prezones ter beschikking stellen van hun operationeel personeel

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2013000601
pub.
19/09/2013
prom.
30/08/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 AUGUSTUS 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimale normen betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en de bijkomende uitrusting die de hulpverleningszones en de prezones ter beschikking stellen van hun operationeel personeel


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit voor te leggen, strekt ertoe de minimale normen betreffende de persoonlijke beschermingsmiddelen en de bijkomende uitrusting die de hulpverleningszones en de prezones ter beschikking stellen van hun operationeel personeel.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN Voorliggend ontwerp van koninklijk besluit bepaalt de minimale normen betreffende de persoonlijke beschermingsmiddelen en de bijkomende uitrusting.

De zone is als werkgever verantwoordelijk voor de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten.

Dit ontwerp geeft de minimale vereisten terzake weer, die de zone op basis van haar risicoanalyse toepast en aanpast waar nodig.

De bijlage moet als volgt gelezen worden.

De eerste kolom betreft de opsomming van de interventietypes. De tweede kolom bepaalt de verplichte minimale persoonlijke beschermingsmiddelen. De derde kolom bepaalt de mogelijke varianten op de tweede kolom. De zone beoordeelt dit in functie van de opdracht. De vierde kolom bepaalt de persoonlijke beschermingsmiddelen voor een specifiek risico. Wanneer dergelijk specifiek risico zich voordoet, moet de zone dit beschermingsmiddel voorzien. De vijfde kolom bepaalt de verplichte bijkomende uitrustingen die de zone moet voorzien in ten minste 1 voertuig dat aanwezig is op de plaats van de interventie.

Bijvoorbeeld de radio en de ATEXradio in geval van een interventie voor brand. De radio komt voor in kolom 2 (verplicht minimum). De ATEXradio komt voor in kolom 4 (verplicht ingeval van specifiek risico).

Elke intervenant bij een interventie voor brand moet over een radio beschikken. Wanneer er explosiegevaar is voor de betrokken intervenant, moet deze uitgerust zijn met een ATEXradio.

De intervenant die daarentegen niet blootgesteld wordt aan een explosierisico bvb. bij een brandinterventie, kan uitgerust worden met een gewone radio.

Het komt toe aan de werkgever om de risico's te inventariseren en evalueren en de gepaste beschermingsmiddelen te bepalen.

Voor sommige interventies voor technische hulpverlening wordt in de eerste kolom de BIUbrand bepaald; als mogelijke variant wordt de BIU Tech voorzien.

Er moet op gewezen worden dat de zones in hun beoordeling rekening moeten houden met het feit dat de brandweerhelm het gehoor zwaar beperkt en dat deze helm zwaar is en dus de uitvoering van de taken zwaarder maakt.

De veiligheidshelm daarentegen is lichter en beperkt het gehoor niet of veel minder.

Er moet op gewezen worden dat brandweerschoenen risico's kunnen inhouden. Bijvoorbeeld bij het reinigen van de openbare weg, kan men in brandstoffen trappen. Wanneer men met deze brandstofresten op de brandweerschoenen naar een brand gaat, kan dit een bijkomend risico opleveren.

Naast het ter beschikking stellen van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen en de bijkomende uitrustingen, moet de werkgever ook de nodige hoeveelheid van de kleding en beschermingsmiddelen bepalen. Met het oog op de risico's en hygiëne moet reserveuitrusting beschikbaar zijn in de kazerne voor het geval deze doorweekt of besmet raakt tijdens een interventie en de intervenant opgeroepen wordt voor een volgende interventie.

De zones moeten rekening houden met deze gegevens bij het toepassen en aanpassen van de bepalingen van dit besluit.

Het onderscheid tussen de interventies « dringend vrijmaken van de openbare weg » en « dringend reinigen wegdek » wordt gemaakt op basis van de aanwezigheid van mechanische risico's. Mechanische risico's betreffen de risico's op snijwonden, schuren, verplettering, perforatie, wegspringende deeltjes,...

Bij de interventie « dringend vrijmaken openbare weg » zijn er mechanische risico's (vb. het verwijderen van een boom die op de weg gevallen is) en zijn de persoonlijke beschermingsmiddelen en de bijkomende uitrustingen bepaald in functie van deze risico's.

Bij de interventie « dringend reinigen wegdek » wordt verondersteld dat geen mechanische risico's aanwezig zijn en dus zijn er ook geen beschermingsmiddelen voorzien voor dergelijke risico's.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Binnenlandse Zaken Mevr. J. MILQUET

Raad van State afdeling Wetgeving advies 53.536/2 van 10 juli 2013 Over een ontwerp van koninklijk besluit `tot vaststelling van de minimale normen betreffende de persoonlijke beschermingsmiddelen en de bijkomende uitrusting die de hulpverleningszones en prezones ter beschikking stellen van hun operationeel personeel' Op 12 juni 2013 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot vaststelling van de minimale normen betreffende de persoonlijke beschermingsmiddelen en de bijkomende uitrusting die de hulpverleningszones en prezones ter beschikking stellen van hun operationeel personeel' .

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 10 juli 2013 . De kamer was samengesteld uit Yves Kreins, kamervoorzitter, Pierre Vandernoot en Martine Baguet, staatsraden, en Bernadette Vigneron, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Patrick Ronvaux, auditeur .

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Martine Baguet .

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 10 juli 2013.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals het is vervangen bij de wet van 2 april 2003, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Onderzoek van het ontwerp Aanhef In het zesde lid behoort te worden geschreven: "Gelet op advies 53.536/2 van de Raad van State, gegeven op 10 juli 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;".

Dispositief Artikel 5 In het eerste lid, eerste streepje, wordt geëist dat de uitrustingsstukken waarvan sprake is "conform de geldende Belgische norm" zijn, een uitdrukking die verderop in het ontwerp herhaaldelijk terugkomt.

Om alle moeilijkheden te voorkomen en ter wille van de duidelijkheid zou aangegeven moeten worden naar welke voorschriften men aldus wil verwijzen.

Artikel 9 1. In paragraaf 1, 1°, dient te worden geschreven: "artikel 119, § 2", aangezien paragraaf 1 van artikel 119 reeds in werking is getreden. 2. Om ervoor te zorgen dat paragraaf 2 afdwingbaar is, dient paragraaf 1, 2°, te worden aangevuld met de woorden ", met uitzondering van artikel 9, § 2, dat in werking treedt op...".

Bijlage De bijlage moet voorzien zijn van een opschrift en moet overkomen als een definitieve tekst, wat thans niet het geval is aangezien ze vele doorhalingen bevat.

De griffier De voorzitter Bernadette Vigneron Yves Kreins _______ Nota Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab Wetgevingstechniek, aanbeveling 36.1 en formule F 3-5-2.

Artikel 224, eerste lid, 6°, van de wet van 15 mei 2007 `betreffende de civiele veiligheid'.

30 AUGUSTUS 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimale normen betreffende de persoonlijke beschermingsmiddelen en de bijkomende uitrusting die de hulpverleningszones en prezones ter beschikking stellen van hun operationeel personeel FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikel 119 en artikel 224, tweede lid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 januari 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 13 juli 2012;

Gelet op het protocol van onderhandelingen nr. 2012/01 van 16 februari 2012 en nr. 2013/06 van 13 mei 2013 van het Comité voor de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten;

Gelet op het voorafgaand onderzoek met betrekking tot de noodzaak om een effectbeoordeling uit te voeren, waarbij besloten is dat een effectbeoordeling niet vereist is;

Gelet op het advies nr. 51.940/2 van de Raad van State, gegeven op 5 september 2012 en het advies nr. 53.536/2 van de Raad van State, gegeven op 10 juli 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° « persoonlijke beschermingsmiddelen », hierna « PBM » genoemd : elk middel bedoeld in artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen;2° bijkomende uitrusting : elke uitrusting die het mogelijk maakt om gevaren op te sporen of te identificeren of om risico's te meten, met inbegrip van signalisatiemateriaal;3° « basisinterventie-uitrusting », hierna "BIU" genoemd: PBM nodig voor de interventie;4° geldende Belgische norm : de geldende Belgische norm, gepubliceerd door het Bureau voor Normalisatie, conform de wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie.

Art. 2.Dit besluit is van toepassing op de hulpverleningszones en de personeelsleden die behoren tot het operationeel kader van de zone.

Art. 3.Conform artikel 5 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de artikelen 8 en 9 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, is de hulpverleningszone ertoe gehouden om de risico's inherent aan het werk op te sporen en de gepaste materiële maatregelen te nemen om hieraan te verhelpen.

Art. 4.Wanneer op basis van de in artikel 3 bedoelde risicoanalyse vastgesteld wordt dat er persoonlijke beschermingsmiddelen of bijkomende uitrusting ter beschikking moet worden gesteld van de personeelsleden van het operationeel kader van de hulpverleningszone, stelt de hulpverleningszone in de gevallen bedoeld in de bijlage bij dit besluit tenminste de PBM of bijkomende uitrusting ter beschikking bedoeld in dit besluit en de bijlage ervan.

De verplichting bedoeld in het eerste lid doet geen afbreuk aan de verplichting van de hulpverleningszone om PBM of bijkomende uitrusting met een hoger beschermingsniveau en/of beter aangepast aan het risico ter beschikking te stellen van de personeelsleden van het operationeel kader dan deze bedoeld in dit besluit en zijn bijlage : 1° wanneer dit wordt vereist in toepassing van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan;2° wanneer uit de risicoanalyse blijkt dat er zich risico's voordoen waarvoor er een hoger beschermingsniveau vereist is dan deze voorzien in dit besluit en zijn bijlage.

Art. 5.Onder de « BIU Brand » ter beschikking gesteld bij de bestrijding van brand en ontploffing wordt verstaan: - Een beschermingsvest en -broek voor brandweerlieden conform de geldende Belgische norm; - Schoenen voor brandweerlieden conform de geldende Belgische norm type 2; - Een helm voor de bestrijding van brand in gebouwen en andere structuren (genaamd brandweerhelm) conform de geldende Belgische norm, uitgerust met een ATEX lamp; - Beschermingshandschoenen voor brandweerlieden conform de geldende Belgische norm.

De BIU Brand kan aangevuld worden met een positioneringsgordel, conform de geldende Belgische norm, en/of een gereedschapshouderriem, beide hittebestendig.

De onder de BIU Brand gedragen kledij heeft lange mouwen en lange pijpen en bestaat niet uit brandbare of smeltbare materialen.

Art. 6.Onder de « BIU Tech » ter beschikking gesteld bij de redding van personen en hulp aan personen in gevaarlijke omstandigheden, de beschermingsopdrachten van goederen en de technische hulpverlening wordt verstaan: - Een beschermingsvest en -broek voor brandweerlieden conform de geldende Belgische norm; - Schoenen voor brandweerlieden conform de geldende Belgische norm type 2; - Een veiligheidshelm conform de geldende Belgische normen inzake helmen voor alpinisten en industriële helmen, uitgerust met een ATEX lamp; - Technische handschoenen conform de geldende Belgische norm voor veiligheidshandschoenen tegen mechanische risico's die een hoge graad van bescherming tegen het risico van snijwonden bieden.

Art. 7.Onder de « BIU Med » ter beschikking gesteld bij interventies van de dringende medische hulp wordt verstaan : - Een kledingstuk met zichtbaarheid conform de geldende Belgische norm klasse 3; - Een dienstbroek; - Schoenen voor brandweerlieden conform de geldende Belgische norm type 2 of veiligheidsschoenen conform de geldende Belgische norm; - Een veiligheidshelm conform de geldende Belgische normen inzake helmen voor alpinisten en industriële helmen, uitgerust met een ATEX lamp; - Technische handschoenen conform de geldende Belgische norm voor veiligheidshandschoenen tegen mechanische risico's die een hoge graad van bescherming bieden tegen het risico van snijwonden; - Medische handschoenen.

Art. 8.Elk middel bedoeld in dit besluit en zijn bijlage is conform de geldende Belgische norm.

Art. 9.§ 1. Treden in werking op 1 januari 2014: 1° artikel 119, § 2, van de wet van 15 mei 2007;2° dit besluit, uitgezonderd artikel 9, § 2, dat in werking treedt op de dag van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van dit besluit. § 2. De zones en de prezones plannen de stapsgewijze uitvoering van de bepalingen van dit besluit tegen die datum en nemen de nodige maatregelen om dit te doen.

Art. 10.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 augustus 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET

BIJLAGE

DRINGENDE OPDRACHTEN onderverdeeld in interventietypes

VERPLICHT BESCHIKBARE BESCHERMINGSMIDDELEN en bijkomende uitrusting1


PBM

Mogelijke varianten van de PBM (in functie van de opdracht)

Specifieke PBM (in functie van de specifieke risico's)

Bijkomende uitrusting in een voertuig aanwezig op de plaats van de interventie


1. Strijd tegen brand en ontploffing en hun gevolgen

Brand

o melding brandmeldcentrale o auto, vrachtwagen, landbouwvoertuig o container o hoogspanningscabine of -installatie o berm, gras, talud o brandgeur o controle van goede blussing o controle rookontwikkeling o Gebouw o Industrie o Tunnel, ondergronds parkeerterrein, metrostation o Ontploffing o Bus, trein, tram o Luchtvaartuig o vaartuig o Bos en heide (uitgestrekt)

BIUbrand Bivakmuts voor brandweerlieden ter bescherming tegen vuur ARI Immobiliteitsdetector Radio

Enkel mogelijk bij: o berm, gras, talud o Bos en heide (uitgestrekte brand) Veiligheidshelm conform de geldende Belgische normen inzake helmen voor alpinisten en industriële helmen met vlamweerstand Ook mogelijk bij brand in een tunnel, parkeerterrein, metrostation: Ademhalingstoestel met gesloten kringloop

Atex-radio Op de openbare weg : Zichtbaarheidvest - klasse 3

Warmtecamera Explosiemeter Radioactiviteits-detector2 Levenslijn Op de openbare weg: Signalisatiematerieel

o ADR-vrachtwagen

BIUbrand Bivakmuts voor brandweerlieden ter bescherming tegen vuur ARI Immobiliteitsdetector

Zie persoonlijke beschermingsmiddelen bepaald voor strijd tegen vervuiling en vrijkomen van gevaarlijke stoffen, aan te passen aan de concrete omstandigheden

Op de openbare weg : Zichtbaarheidvest klasse 3 Dosismeter3

Warmtecamera Explosiemeter Gasdetector Radioactiviteits-detector Signalisatiematerieel Draagbare radio of draagbare Atex-radio in functie van het risico

2.Strijd tegen vervuiling en tegen het vrijkomen van gevaarlijke stoffen

Overlast, "beperkte" vervuiling

o CO-meting (controle) o Verdachte geur o Klein verdacht voorwerp op de openbare weg o Verkenning o Bestrijding

BIUbrand Bivakmuts voor brandweerlieden ter bescherming tegen vuur ARI

Chemische handschoenen Chemische laarzen Stofmaskers Veiligheidshelm conform de geldende Belgische normen inzake helmen voor alpinisten en industriële helmen PBM waaraan zo nodig moeten worden toegevoegd: BP tegen stof of chemisch BP

Op de openbare weg: Zichtbaarheidvest - klasse 3

Explosiemeter - CO-detector Multigasmeter of reageerbuisjes Radioactiviteits-detector Draagbare radio Op de openbare weg: Signalisatiematerieel

Ongeval met gevaarlijke stoffen

o Aardgas- of LPG-lek o Ontploffingsgevaar

BIUbrand Bivakmuts voor brandweerlieden ter bescherming tegen vuur ARI

Warmtecamera Explosiemeter Radioactiviteitsdetector Levenslijn Draagbare Atex-radio

o Ongeval met gevaarlijke stoffen: o chemische o biologische o radiologische o BUITEN industrie o Breuk van pijpleidingen met vloeibare koolwaterstoffen

Radio Vloeibare producten: Chemisch BP Chemische laarzen ARI Immobiliteits-detector Gasvormige producten: Gaspak4

Communicatie-systeem voor gaspak Dosismeter Atex-radio

Explosiemeter Multigasdetector of reageerbuisjes Radioactiviteits-detector Levenslijn

o Ongeval met gevaarlijke stoffen: o chemische o biologische o radiologische o BINNEN industrie o Breuk van pijpleidingen met gasvormige koolwaterstoffen o Giftige stoffen

Gaspak Immobiliteits-detector Radio

Communicatie- systeem voor gaspak Dosismeter Atex-radio

Explosiemeter Multigasdetector of reageerbuisjes Radioactiviteits-detector Levenslijn

3. Redding van personen en hulp aan personen in gevaarlijke omstandigheden en de bescherming van hun goederen

Technische hulpverlening

o Deur openen o Klein dier in nood (dringend)

BIUbrand

BIUTech

Harnas in geval van werken op hoogte

Draagbare radio

o Dringende wespenverdelging o Dringende verdelging van eikenprocessierupsen

Wespenpak BP tegen stof

PBM werken op hoogte


o Dringend reinigen wegdek

Dienstkledij Schoenen voor brandweerlieden type 2 Technische handschoenen conform de geldende Belgische norm voor veiligheidshandschoenen tegen mechanische risico's Veiligheidshelm conform de geldende Belgische normen inzake helmen voor alpinisten en industriële helmen Schoonmaak: Zichtbaarheidvest - klasse 3

BP tegen stof Chemische laarzen

Stofmaskers

Draagbare radio Signalisatiematerieel

Dringende interventie bij noodweer en storm

Beschermbroek en -vest, handschoenen voor kettingzaag Schoenen voor brandweerlieden type 2 Helm met oor- en gezichtsbescherming

Veiligheidshelm conform de geldende Belgische normen inzake helmen voor alpinisten en industriële helmen met oor- en gezichtsbescherming Technische handschoenen conform de geldende Belgische norm voor veiligheidshandschoenen tegen mechanische risico's

Harnas in geval van werken op hoogte Op de openbare weg : Zichtbaarheidvest - klasse 3

Draagbare radio Op de openbare weg : Signalisatiematerieel

o Dringende wateroverlast en pompwerkzaamheden

BIUbrand

BIUTech

waadbroek

Draagbare radio

o Dringend vrijmaken van de openbare weg

BIUbrand Op de openbare weg : Zichtbaarheidvest - klasse 3

BIUTech

Stofmasker

Draagbare radio Signalisatiematerieel

o CO-vergiftiging

BIUbrand ARI

CO-detector Draagbare radio of draagbare Atex-radio in functie van het risico

o Elektrocutie persoon o Persoon opgesloten in een lift o Gevaarlijk dier o Persoon gekneld in een machine o Persoon te water of die dreigt in het water te springen o Valgevaar voorwerp openbare weg o Redding in ondergrondse ruimtes

BIUbrand ARI

BIUTech

Naargelang het risicotype: Reddingsvest Speciale speleo-uitrusting Levenslijn Explosiemeter Op de openbare weg : Zichtbaarheidvest - klasse 3

Draagbare radio Op de openbare weg : Signalisatiematerieel Beschermingskit tegen elektrische risico's: isolerend krukje; isolerende handschoenen; isolerende laarzen; stok

o Verkeersongeval personenwagen o Groot dier in nood (dringend) o Redding op hoogte o Persoon gekneld onder brokstukken o Persoon gekneld onder trein, tram of metro o Persoon die dreigt te vallen of naar beneden te springen o Instortings- of valgevaar gebouw o Scheepvaartongeval of boot in moeilijkheden o Groot dier te water

BIUbrand

BIUTech

Naargelang het risicotype: PBM werken op hoogte Stofmasker Reddingsvest Op de openbare weg : Zichtbaarheidvest klasse 3

Draagbare radio Op de openbare weg : Signalisatiematerieel

o Bomalarm, terroristische dreiging

BIUbrand Bivakmuts voor brandweerlieden ter bescherming tegen vuur ARI Immobiliteitsdetector

NBC-risico: Zie punt 2 Dosismeter

Explosiemeter Multigasdetector of reageerbuisjes Radioactiviteits-detector Draagbare radio of draagbare Atex-radio in functie van het risico

o Verkeersongeval zwaar voertuig o Trein-, tram- of metro-ongeval o Luchtvaartongeval of luchtvaartuig in moeilijkheden

BIUbrand

BIUTech

Op de openbare weg: Zichtbaarheidvest -klasse 3

Draagbare radio Op de openbare weg: Signalisatiematerieel

o Ongeval ADR-vervoer o Scheepvaartongeval met gevaarlijke stoffen

BIUbrand ARI Immobiliteits-detector

BIUTech

Chemisch risico: Zie punt 2 Op de openbare weg : Zichtbaarheidvest - klasse 3 Reddingsvest Dosismeter

Explosiemeter Multigasdetector of reageerbuisjes Radioactiviteits-detector Draagbare radio of draagbare Atex-radio in functie van het risico Op de openbare weg : Signalisatiematerieel

4. Logistieke ondersteuning Dringende Medische Hulp

o Dringende bijstand ziekenwagen met mankracht o Dringende bijstand ziekenwagen met autoladder o Installatie CP-OPS

Dienstkledij Schoenen voor brandweerlieden type 2 Veiligheidshelm conform de geldende Belgische normen inzake helmen voor alpinisten en industriële helmen Technische handschoenen conform de geldende Belgische norm voor veiligheidshandschoenen tegen mechanische risico's

Veiligheidsschoenen

Naar gelang het risicotype: Veiligheidsbril Stofmasker BP tegen stof Op de openbare weg: Zichtbaarheidvest- klasse 3 Harnas in geval van werken op hoogte

Draagbare radio Op de openbare weg : Signalisatiematerieel

5.Dringende medische hulp

Dringende medische hulp

o Indien de opdracht dringende medische hulp toevertrouwd is aan de zone door de FOD Volksgezondheid

BIUMed

CO-detector Op de openbare weg : Signalisatiematerieel


Verklarende lijst van de gebruikte afkortingen ARI : adembescherming Levenslijn: een systeem, meestal bestaand uit touwen, die een persoon helpt de weg terug te vinden uit een gebouw BP : beschermpak Onder BP tegen stof moet verstaan worden het wegwerpbeschermingspak tegen vaste partikels Onder chemisch BP moet verstaan worden het beschermpak tegen vloeibare chemische producten. Dit pak kan voor eenmalig gebruik of herbruikbaar zijn. Het bestaat bij voorkeur uit één stuk.

NBC : nucleair, biologisch en chemisch ADR : zoals bedoeld in het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg en zijn bijlagen, ondertekend op 30 september 1957 te Genève en goedgekeurd bij de wet van 10 augustus 1960 Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van de minimale normen betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en de bijkomende uitrusting FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET _______ Nota's 1 Elk middel bedoeld in deze bijlage en zijn besluit is conform de geldende Belgische norm. 2 In geval van gebouwen met radioactieve bronnen zoals ziekenhuizen, laboratoria, medische praktijken, industrieën : de dosis kan ten minste gemeten worden met behulp van de radioactiviteitdetector (gammastraling). Indien de geaccumuleerde dosis groot is, dan wordt het personeel uitgerust met een individuele dosismeter. 3 In geval van vervoer van radioactieve stoffen. 4 De inzet van gaspakken en chemische pakken vereist de inzet van een hele infrastructuur, met inbegrip van de decontaminatie. Deze infrastructuur moet erbij gedacht worden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^