Koninklijk Besluit van 30 augustus 2015
gepubliceerd op 03 september 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2015011346
pub.
03/09/2015
prom.
30/08/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015011346

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE


30 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, inzonderheid op artikel 50, § 1 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 10 maart 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting gegeven op 26 maart 2015;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, artikel 73bis, § 2 en § 3;

Overwegende dat geen advies is verstrekt binnen de termijn gesteld in artikel 73bis, § 2;

Overwegende het advies van 24 maart 2015 van de CRB - NAR inzake welvaartsvastheid 2015-2016 - uitvoering van de wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact;

Overwegende de beslissing van de Ministerraad van 3 april 2015 bettreffende de toepassing van het mechanisme van de welvaartaanpassing van de sociale uitkeringen voor de periode 2015-2016;

Gelet op het advies 57.740/1 van de Raad van State, gegeven op 14 juli 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° , van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister Maatschappelijke Integratie, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2 van de koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon, gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 15 maart 2007, 4 mei 2010, 13 augustus 2011 en van 30 augustus 2013, wordt aangevuld als volgt: « 8° op 1 september 2015: 5.054,71 7.582,07 10.109,43 »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2015.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 augustus 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie W. BORSUS


begin


Publicatie : 2015-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^