Koninklijk Besluit van 30 augustus 2015
gepubliceerd op 18 september 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoör

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015022333
pub.
18/09/2015
prom.
30/08/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015022333

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


30 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/02/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009022116 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen, heeft tot doel het doorvoeren van de maatregel van herwaardering van de uitkeringen voor de gerechtigde in arbeidsongeschiktheid sinds tenminste 15 jaar, voor de periode 2015-2017, op te schorsen.

In het licht van het advies van de Raad van State en met het oog op de gemaakte opmerkingen, wordt hierna enige toelichting gegeven.

Het uitstel van de uitvoering van artikel 98 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, kan als volgt worden verantwoord.

In de artikelen 72 en 73 van de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact sluiten betreffende het generatiepact werd een structureel mechanisme ingeschreven dat de inkomensvervangende uitkeringen koppelt aan de evolutie van de algemene welvaart. Concreet bevat deze wet de verplichting voor de Regering om zich om de twee jaar uit te spreken over de omvang en de verdeling van de financiële middelen voor welvaartsaanpassing van alle of sommige inkomensvervangende uitkeringen.

In uitvoering van de bepalingen van deze wet op het generatiepact werd op 1 september 2008 beslist om recurrent aan alle invaliden met een arbeidsongeschiktheidsduur van 15 tot 19 jaar een verhoging van hun uitkeringen toe te kennen van 2 %. Deze beslissing kaderde in de prioriteit die werd gegeven aan het herwaarderen van de uitkeringen voor zij die reeds een lange periode arbeidsongeschikt waren. Door het nemen van deze maatregel hadden alle invaliden met een ziekteduur van 15 jaar of meer een bijkomende verhoging ontvangen van twee keer 2 % (recurrentie 2 % na 6 jaar en na 15 jaar en langer).

Het lag tevens in de bedoeling van de sociale partners en de Regering om eveneens vanaf 1 september 2009 jaarlijks een verhoging van 2 % toe te kennen aan zij die in het betrokken jaar een arbeidsongeschiktheidsduur hadden bereikt van 15 jaar. Deze recurrente maatregel werd om genoemde reden in de wetgeving ingeschreven.

Daar de Regering alle inkomensvervangende uitkeringen op eenzelfde wijze wenste te behandelen, werden de ziekte- en invaliditeitspensioenen die zijn ingegaan vanaf 1994 t.e.m. 2002 op 1 september 2009 met 2 % verhoogd (inhaaloperatie). Concreet betekent dit een herwaardering van de invaliditeitsuitkeringen voor alle invaliden met een ziekteduur tussen 6 en 15 jaar.

Het doorvoeren van de initieel voorziene herwaardering voor alle invaliden die in 2009 een ziekteduur van 15 jaar hadden bereikt (zie supra), zou als effect hebben gehad dat die invaliden een hogere geherwaardeerde invaliditeitsuitkering zouden ontvangen dan zij die 16 jaar of meer arbeidsongeschikt zijn in 2009. Daar dit indruist tegen de gelijke behandeling van alle langdurig arbeidsongeschikten werd besloten bovenvermelde maatregel (recurrentie op 15 jaar) op te schorten. De opschorsing van de maatregel dient tot in 2017 te worden doorgevoerd om het geciteerde ongewenste neveneffect te vermijden.

Vanaf 2018 dient in principe de recurrente verhoging met 2 % voor de invaliden die op dat ogenblik 15 jaar arbeidsongeschikt zijn, opnieuw te worden toegepast teneinde alle langdurig invaliden op dezelfde wijze te behandelen. Het niet doorvoeren van die maatregel zou immers inhouden dat de invaliden met een beginjaar ziekte in 2003 (= 15 jaar arbeidsongeschiktheid in 2018), 2 % minder herwaardering zouden ontvangen dan zij die 15 jaar arbeidsongeschiktheid hadden bereikt in de jaren voor 2018. Om te vermijden dat op dat ogenblik nieuwe wetgeving dient te worden aangemaakt, wordt de maatregel in kwestie via het voorliggend ontwerp van koninklijk besluit opgeschort.

Voor het overige werd het besluit aangepast aan de bemerkingen geformuleerd door de Raad van State in zijn advies 57.722/2/V van 27 juli 2015.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE BLOCK

ADVIES 57.722/2/V VAN 27 JULI 2015 VAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING WETGEVING, OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT `TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 FEBRUARI 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/02/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009022116 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 3 JULI 1996 TOT UITVOERING VAN DE WET BETREFFENDE DE VERPLICHTE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING EN UITKERINGEN, GECOÖRDINEERD OP 14 JULI 1994' Op 19 juni 2015 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Sociale Zaken verzocht binnen een termijn van dertig dagen, van rechtswege verlengd tot 5 augustus 2015 (*), een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/02/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009022116 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994'.

Het ontwerp is door de tweede vakantie kamer onderzocht op 27 juli 2015.

De kamer was samengesteld uit Jacques Jaumotte, staatsraad, voorzitter, Martine Baguet en Bernard Blero, staatsraden, en Anne-Catherine Van Geersdaele, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Stéphane Tellier, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Jacques Jaumotte.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 27 juli 2015.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

In advies 49.657/2, gegeven op 30 mei 2011 over een ontwerp dat ontstaan heeft gegeven aan het koninklijk besluit van 21 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/06/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011022233 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoör sluiten `tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/02/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009022116 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994', heeft de afdeling Wetgeving van de Raad van State met betrekking tot het ontworpen artikel 7, dat eveneens strekte tot uitstel van de inwerkingtreding van de bepaling, het volgende opgemerkt : "Artikel 98 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, belast de Koning met het vaststellen van `de herwaarderingscoëfficiënt evenals [van] de categorieën van invaliden die er aanspraak op kunnen maken in functie van de aanvangsdatum van de arbeidsongeschiktheid'.

Artikel 108 van de Grondwet bepaalt : `De Koning maakt de verordeningen en neemt de besluiten die voor de uitvoering van de wetten nodig zijn, zonder ooit de wetten zelf te mogen schorsen of vrijstelling van hun uitvoering te mogen verlenen'.

De steller van het ontwerp dient in staat te zijn het uitstel van de uitvoering van artikel 98 van de voornoemde wet te rechtvaardigen ten aanzien van artikel 108 van de Grondwet".

Die opmerking geldt ook voor het voorliggende ontwerp (1).

De griffier, A.-C. Van Geersdaele.

De voorzitter, J. Jaumotte. (*) Deze verlenging vloeit voort uit artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, in fine, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State waarin wordt bepaald dat deze termijn van rechtswege verlengd wordt met vijftien dagen wanneer hij begint te lopen tussen 15 juli en 31 juli of wanneer hij verstrijkt tussen 15 juli en 15 augustus. (1) Zie in dezelfde zin advies 53.300/2, gegeven op 3 juni 2013 over een ontwerp dat geleid heeft tot het koninklijk besluit van 18 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013022406 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoör sluiten `tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/02/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009022116 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994', dat een gelijkluidend ontworpen artikel 7 bevatte.

30 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/02/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009022116 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 98, eerste lid, vervangen bij de programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 februari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/02/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009022116 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor werknemers van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 25 februari 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 maart 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d.6 mei 2015;

Gelet op het advies nr. 57.722/2/V van de Raad van State, gegeven op 27 juli 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 7 van het koninklijk besluit van 12 februari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/02/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009022116 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, vervangen bij de koninklijke besluiten van 21 juni 2011 en 18 juli 2013, wordt vervangen als volgt : «

Art. 7.Artikel 237quater van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 5 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007023054 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007022981 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2002 tot uitvoering van artikel 35, § 3, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor sluiten, is niet van toepassing op de jaren 2009 tot 2017. ».

Art. 2.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 augustus 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2015-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^