Koninklijk Besluit van 30 augustus 2015
gepubliceerd op 26 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 10.000 euros aan de vzw « Nature et Progrès Belgique »

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2015024218
pub.
26/10/2015
prom.
30/08/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015024218

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


30 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 10.000 euros aan de vzw « Nature et Progrès Belgique »


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, programma 25.55.3;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikelen 14 en 22;

Overwegende de cruciale rol van de burgermaatschappij en dus, van de niet-gouvernementele organisaties, bij het nemen van de besluitvorming voor het federale beleid dat de duurzame ontwikkeling bevordert;

Overwegende dat de verenigingen voor milieubescherming en de bewegingen voor permanente scholing zoals de vzw Nature et Progrès een belangrijke rol vervullen bij de bewustmaking van het publiek voor de milieuproblemen, meer bepaald via hun rol als tussenpersoon tussen de overheid en de burgers, en in het bijzonder bij de organisatie van ontmoetingsevenementen met deze laatste over thema's in verband met biologische voeding alsook meer algemeen over ecologie;

Overwegende dat subsidiëring een vitale bijdrage betekent om Nature et Progrès in staat te stellen de editie van haar Salon « Valériane » 2015 te organiseren, waarbij dit jaar de nadruk gelegd wordt op consumentenacties met respect voor het leefmilieu;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 juli 2015;

Op de voordracht van de Minister voor Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een facultatieve toelage van maximum 10.000 euro aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 55.3.1.3132.01 (programma 25.55.3) van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2015, wordt verleend aan de vzw "Nature et Progrès Belgique", met zetel in rue de Dave, 520 te 5100 Jambes (ondernemingsnummer 0416 171 669), vertegenwoordigd door Marc Fischers, secretaris-generaal, als tegemoetkoming in de kosten voor de organisatie van de editie 2015 van het Salon Valériane dat van 4 tot 6 september 2015 plaatsvindt.

Art. 2.De toelage is bestemd voor de werkingskosten die de begunstigde vereniging heeft gemaakt voor de organisatie van de editie van het Salon « Valériane » 2015 dat van 4 tot 6 september 2015 plaatsvindt.

Art. 3.Het bedrag van de toelage zal gestort worden op rekeningnummer BE10 0682 0257 2504 van de vzw "Nature et Progrès Belgique", Rue de Dave, 520 te 5100 Jambes.

Art. 4.§ 1. De uitbetaling geschiedt na voorlegging van een staat van inkomsten en uitgaven teweeggebracht door de organisatie van het Salon "Valériane" van 4 tot 6 september 2015. § 2. De uitgaven worden gerechtvaardigd door facturen van werkingskosten voor de promotie en de animatie van het gesubsidieerde evenement zoals folders, affiches, animatiemateriaal, decoratie die de begunstigde vereniging heeft gemaakt voor de organisatie van de editie van het Salon « Valériane » 2015 dat " van 4 tot 6 september 2015 plaatsvindt. Ze worden gerechtvaardigd op voorlegging van een deugdelijk en onvergolden verklaarde schuldvordering, samen met de stukken die de subsidie verantwoorden alsmede een eindrapport van activiteiten. § 3. De verantwoordingsstukken zijn door de opdrachtgever gedagtekend, ondertekend en voor de betaalde som voor deugdelijk en onvergolden verklaard. Ze worden in drievoud voorgelegd. § 4. Alle schuldvorderingen en verantwoordingsstukken voor uitbetaling van de toelage, moeten ten laatste op 18 december 2015 ter beschikking liggen van het Directoraat-generaal Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Ze worden in drie exemplaren ingediend ter attentie van meneer Laurent Voiturier - Victor Hortaplein, 40 bus 10 te 1060 Brussel.

Art. 5.De Minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 augustus 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister voor Leefmilieu, M.-C. MARGHEM


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^