Koninklijk Besluit van 30 augustus 2015
gepubliceerd op 05 november 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toekenning van een bedrag van 7.390 voor de ledenbijdrage van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu aan de Wereldunie voor het Natuurbehoud (IUCN) als gouvernementeel orgaan voor 2015

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2015024241
pub.
05/11/2015
prom.
30/08/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015024241

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


30 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een bedrag van 7.390 (Zwitserse frank) voor de ledenbijdrage van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu aan de Wereldunie voor het Natuurbehoud (IUCN) als gouvernementeel orgaan voor 2015


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, programma 25.55.1;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 29 juni 2015;

Overwegende het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1ste, vervangen bij de wet van 7 juni 1994;

Overwegende de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Overwegende het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikelen 14 en 22;

Overwegende dat de Wereldunie voor het Natuurbehoud (IUCN) een internationale vereniging in de zin van het Zwitserse recht is die samengesteld is uit niet-gouvernementele en gouvernementele leden en die beschikt over een rechtspersoonlijkheid;

Overwegende dat de doelstelling van de IUCN erin bestaat een invloed uit te oefenen op alle verenigingen over de ganse wereld, om deze aan te moedigen en te ondersteunen opdat ze de integriteit en de diversiteit van de natuur zouden bewaren en erop zouden toezien dat de natuurlijke rijkdommen billijk en op een ecologisch duurzame manier zouden worden gebruikt;

Overwegende dat, aangezien de bescherming en het behoud van de natuur en haar rijkdommen van essentieel belang is voor alle bevolkingen, een internationale organisatie, die zich hoofdzakelijk inzet voor deze doelstellingen, waardevol zal zijn voor de regeringen, de Organisatie van de Verenigde Naties en haar gespecialiseerde instellingen en voor andere geïnteresseerde organisaties;

Overwegende dat het behoud van de natuur en haar rijkdommen de bescherming en het beheer van de leefwereld, de natuurlijke omgeving van de mens, en haar hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen, die de basis van elke beschaving vormen, impliceert;

Overwegende dat deze vereniging aan haar leden (dit kunnen Staten, gouvernementele organisaties, NGO's of gewone leden zijn) geen verplichtingen kan opleggen, behalve de instemming onder meer (art. 12 c in de statuten) : i) om de doelstellingen, de activiteiten en het toezicht op de werkzaamheden van de IUCN te ondersteunen en te vergemakkelijken; ii) om aan de IUCN op verzoek de bestaande informatie over hun activiteiten die bijdragen tot de realisatie van de doelstellingen van de IUCN te verschaffen; iii) om hun bijdrage conform het Reglement te betalen; iv) om aan de IUCN alle informatie die is vereist voor de berekening van hun bijdrage te verschaffen.

Overwegende dat het DG Leefmilieu van de FOD VVVL actief deelneemt aan de vergaderingen van de IUCN en regelmatig vergaderingen en projecten die door de IUCN worden georganiseerd, bijwoont;

Overwegende dat het DG Leefmilieu van de FOD VVVL sinds 2012 officieel lid is van de IUCN;

Overwegende dat de algemene Vergadering erop aandringt dat de leden hun jaarlijkse bijdrage binnen de geplande termijn zouden betalen;

Overwegende dat de betaling van de jaarlijkse bijdrage van kapitaal belang is voor de werking van de IUCN teneinde haar rol van interface te spelen en zo de toepassing van de Europese milieureglementering te verbeteren;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bedrag ten belope van CHF 7.390 aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 55.11.35.40.01 (programma 25.55.1) van de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2015 uitgetrokken krediet, wordt aan de Wereldunie voor het Natuurbehoud (Fiscaal identificatie nummer van IUCN : CH-550-0080676-2) verleend als Belgische federale bijdrage voor 2015 met het oog op haar lidgeld als gouvernementeel orgaan voor 2015 en zal gestort worden op het volgende rekeningnummer : IUCN "Wereldunie voor het Natuurbehoud" UBS S.A. Place St. François 16 CH-1002 Lausanne Zwitserland Swift Code : UBSWCHZH80A Rekening CHF IBAN : CH23 0024 3243 3350 3501 W Referentienummer : 2015 - GA/25345.

Art. 2.Het in artikel 1 vermeld bedrag zal in eenmaal vereffend worden van zodra dit besluit ondertekend is en de aanvraag tot uitbetaling voorgelegd wordt. Deze vorderingen worden opgesteld in toepassing van de geldende regelgeving en worden ingediend bij FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Stafdienst Budget en Beheerscontrole Eurostation blok 2 Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 BRUSSEL

Art. 3.Overeenkomstig het artikel 123 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, zal het in het kader van het hierboven vermelde project niet benutte gedeelte door de Wereldunie voor het Natuurbehoud (IUCN) worden terugbetaald aan de financiële dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, op het bankrekeningnummer 679-2005917-54 in geval van terugbetaling vanaf een Belgische bankrekening; bij terugbetaling vanaf een bankrekening buiten België zal deze gebeuren op de IBAN rekening : BE42 6792 0059 1754 geopend bij de Bank van de Post (BIC/SWIFT : PCHQBEBB) op naam van " Diverse Ontvangsten ".

Art. 4.De minister bevoegd voor de Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 augustus 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister voor Leefmilieu, Mevr. M.-C. MARGHEM


begin


Publicatie : 2015-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^