Koninklijk Besluit van 30 augustus 2017
gepubliceerd op 04 oktober 2017
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van een schadevergoeding in geval van ont

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017202573
pub.
04/10/2017
prom.
30/08/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017202573

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


30 AUGUSTUS 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van een schadevergoeding in geval van ontslag wegens het definitief verlies van de medische schifting voor het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van een schadevergoeding in geval van ontslag wegens het definitief verlies van de medische schifting voor het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 augustus 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2016 Vaststelling van een schadevergoeding in geval van ontslag wegens het definitief verlies van de medische schifting voor het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden (Overeenkomst geregistreerd op 21 februari 2017 onder het nummer 138107/CO/140) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers ressorterend onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en behorend tot de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of tot de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden alsook op hun werknemers, conform het koninklijk besluit van 7 mei 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vervoer en van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2007). § 2. Onder "subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden" wordt bedoeld : de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en die zich inlaten met : 1° het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden door middel van een voertuig met of zonder motor voor hetwelk een vervoervergunning vereist is welke door de bevoegde overheid afgeleverd werd;2° het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden door middel van een voertuig met of zonder motor voor hetwelk geen vervoervergunning vereist is;3° het verhuren met chauffeur van voertuigen met of zonder motor bestemd voor het goederenvervoer ten lande, voertuigen voor dewelke een vervoervergunning vereist is welke door de bevoegde overheid afgeleverd werd;4° het verhuren met chauffeur van voertuigen met of zonder motor bestemd voor het goederenvervoer ten lande, voertuigen voor dewelke geen vervoervergunning vereist is. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden de taxibestelwagens, met name de voertuigen waarvan het laadvermogen gelijk is aan of kleiner is dan 500 kilogrammen en uitgerust met een taximeter, beschouwd als voertuigen voor dewelke geen vervoervergunning vereist is. § 3. Onder "subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden" wordt bedoeld : de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en die, buiten de havenzones, zich inlaten met alle logistieke diensten ter voorbereiding van het vervoer van goederen voor rekening van derden en/of ter afwerking van dit vervoer, ongeacht het gebruikte vervoermiddel.

Onder "logistieke activiteiten" wordt verstaan : ontvangst, opslag, weging, verpakking, etikettering, voorbereiding van bestellingen, beheer van voorraden of verzending van grondstoffen, goederen of producten in de verschillende stadia van hun economische cyclus, zonder dat er nieuwe halfafgewerkte of afgewerkte producten worden voortgebracht.

Onder "voor rekening van derden" wordt verstaan : het uitvoeren van logistieke activiteiten voor andere natuurlijke of rechtspersonen en onder voorwaarde dat de ondernemingen die voor rekening van derden logistieke activiteiten uitoefenen op geen enkel ogenblik eigenaar van de betrokken grondstoffen, goederen of producten worden.

Met ondernemingen die voor rekening van derden logistieke activiteiten uitoefenen worden gelijkgesteld de ondernemingen die bij verbonden vennootschappen van de groep grondstoffen, goederen of producten aankopen en deze grondstoffen, goederen of producten verkopen aan verbonden vennootschappen van de groep en in zoverre deze grondstoffen, goederen of producten tevens het voorwerp zijn van logistieke activiteiten.

Onder "een groep van verbonden vennootschappen" wordt verstaan : de verbonden vennootschappen die tevens voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 11, 1° van de wet van 7 mei 1999 betreffende het Wetboek van vennootschappen.

Het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek is niet bevoegd voor de ondernemingen die voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen en de daarmee gelijkgestelde ondernemingen wanneer deze logistieke activiteiten een onlosmakelijk onderdeel vormen van een productie- of handelsactiviteit waarbij deze logistieke activiteiten opgenomen zijn in de bevoegdheid van een specifiek paritair comité. § 4. Onder "werklieden" wordt bedoeld : de werklieden en werksters.

Voor de toepassing van deze overeenkomst worden met werklieden gelijkgesteld de personen verbonden door een arbeidsovereenkomst geregeld door de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, die hoofdzakelijk handenarbeid verrichten ongeacht de juridische kwalificatie die door de partijen aan hun overeenkomst werd gegeven. HOOFDSTUK II. - Begrippen

Art. 2.Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt bedoeld onder "SFTL" : het "Sociaal Fonds Transport en Logistiek" opgericht bij collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juli 1973 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds voor het vervoer van goederen met motorvoertuigen" en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 5 december 1973 (Belgisch Staatsblad van 15 januari 1974), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 1993, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 5 april 1994 (Belgisch Staatsblad van 16 juni 1994), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997 houdende wijziging van de benaming van het "Sociaal Fonds voor het vervoer van goederen met voertuigen" in "Sociaal Fonds voor het goederenvervoer en aanverwante activiteiten voor rekening van derden" en wijziging van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 november 1999 (Belgisch Staatsblad van 28 december 1999), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2004, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005 (Belgisch Staatsblad van 23 november 2005), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007 betreffende de wijziging van de benaming van het "Sociaal Fonds voor het goederenvervoer en aanverwante activiteiten voor rekening van derden" in "Sociaal Fonds Transport en Logistiek", algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 18 mei 2008 (Belgisch Staatsblad van 10 juni 2008), alsook de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2011 betreffende de wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid "Sociaal Fonds Transport en Logistiek", geregistreerd onder nummer 106705/CO/140.04.09, en laatst gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2012 betreffende de wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid "Sociaal Fonds Transport en Logistiek", geregistreerd onder nummer 109264/CO/140.04.09. HOOFDSTUK III. - Uitbetalingsmodaliteiten

Art. 3.§ 1. Bij definitieve intrekking van het getuigschrift van medische schifting, zal aan de werknemers bedoeld in artikel 1, een schadevergoeding uitbetaald worden van maximaal 5 000 EUR bruto. Dit onder de voorwaarden bepaald in artikel 4. § 2. De werkgevers bedoeld in artikel 1, betalen deze schadevergoeding binnen de eerste maand na het ontslag ingevolge het verlies van de medische schifting, uit aan de rechthebbende werknemers. § 3. De werkgever kan het bedrag van deze schadevergoeding recupereren bij het SFTL aan de hand van de bewijsstukken van betaling aan de rechthebbende werknemer.

Het SFTL neemt eveneens de patronale lasten op zich, die betrekking hebben op de uitbetaling van de schadevergoeding wegens verlies van medische schifting. De patronale lasten worden forfaitair geraamd op 50 pct. van deze schadevergoeding.

De raad van beheer van het SFTL is belast met het vaststellen van de procedure - conform de bepalingen in deze collectieve arbeidsovereenkomst - en met het opstellen van de documenten met betrekking tot de indiening van de terugbetalingsaanvragen van de schadevergoeding. HOOFDSTUK IV. - Bedrag en voorwaarden

Art. 4.§ 1. De schadevergoeding van maximaal 5.000 EUR bruto zal enkel uitbetaald worden aan de werknemers bedoeld in artikel 1, § 4, die hun medische schifting definitief verliezen en als gevolg daarvan ontslagen worden en dus geen gelijkwaardig werk binnen hun bedrijf aangeboden kregen. § 2. De schadevergoeding zal enkel uitbetaald worden aan de werknemers die gedurende de laatste 15 jaar een anciënniteit hebben opgebouwd van 10 jaar in de sector. § 3. Indien de werknemer na het definitief verlies van de medische schifting, in een andere functie binnen het bedrijf kan tewerkgesteld blijven en de schadevergoeding dus niet gekregen heeft, behoudt hij het recht op de schadevergoeding, mocht hij binnen een periode van 5 jaar na het verlies van de medische schifting toch nog ontslagen worden.

Art. 5.§ 1. De schadevergoeding bedraagt maximaal 5.000 EUR bruto voor wie voltijds werkt. Voor deeltijdse werknemers wordt een berekening pro rata gemaakt. § 2. Deze schadevergoeding zal ook degressief afgebouwd worden, en dit vanaf 56 jaar, naarmate de werknemer dichter bij zijn wettelijke pensioenleeftijd komt (500 EUR per jaar), zodanig dat ze volledig vervalt op 65-jarige leeftijd.

Dit betekent concreet dat in functie van het aantal jaren dat de werknemer verwijderd is van zijn wettelijke pensioenleeftijd, de volgende bruto bedragen gelden voor de voltijdse werknemers : - tot en met 55 jaar : 5.000 EUR; - vanaf 56 jaar : 4.500 EUR; - vanaf 57 jaar : 4.000 EUR; - vanaf 58 jaar : 3.500 EUR; - vanaf 59 jaar : 3.000 EUR; - vanaf 60 jaar : 2.500 EUR; - vanaf 61 jaar : 2.000 EUR; - vanaf 62 jaar : 1.500 EUR; - vanaf 63 jaar : 1.000 EUR; - vanaf 64 jaar : 500 EUR; - boven 65 jaar : 0 EUR. HOOFDSTUK V. - Geldigheidsduur

Art. 6.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2016 en is gesloten tot en met 31 december 2017. § 2. Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd.

Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen.

De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 30 augustus 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2017-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^