Koninklijk Besluit van 30 augustus 2017
gepubliceerd op 05 oktober 2017
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2016, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, betreffende de koppeling van de lonen aan de afgevlakte gezondheid

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017202612
pub.
05/10/2017
prom.
30/08/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017202612

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


30 AUGUSTUS 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2016, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, betreffende de koppeling van de lonen aan de afgevlakte gezondheidsindex (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2016, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, betreffende de koppeling van de lonen aan de afgevlakte gezondheidsindex.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 augustus 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2016 Koppeling van de lonen aan de afgevlakte gezondheidsindex (Overeenkomst geregistreerd op 9 januari 2017 onder het nummer 136885/CO/337)

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers die ressorteren onder het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector. Onder "werknemers" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden en bedienden. § 2. In afwijking van het 1ste lid van deze bepaling, is deze overeenkomst niet van toepassing op de werknemers tewerkgesteld door de mutualiteiten, de vrije universiteiten en de persoonlijke assistenten aangeworven in het kader van een persoonlijk assistentiebudget.

Onder "persoonlijke assistenten aangeworven in het kader van een persoonlijk assistentiebudget" wordt verstaan : de privépersonen die voor hun eigen rekening personeel tewerkstellen voor hun persoonlijke dienst of deze van hun gezin en dit personeel zoals voorzien in het artikel 3 van het koninklijk besluit van 14 februari 2008.

Onder "vrije universiteiten" wordt verstaan : de vrije universitaire instellingen.

Onder "mutualiteiten" wordt verstaan : - de mutualiteiten en de landsbonden van ziekenfondsen die respectievelijk vermeld worden in artikelen 2, § 1 en 6, § 1 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen; - de maatschappijen van onderlinge bijstand, die onder het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector vallen, opgericht in uitvoering van artikel 43bis of van artikel 70 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen; - de privaatrechtelijke rechtspersonen, die onder het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector vallen, en die via ondernemingsovereenkomst er voor kiezen om integraal de arbeidsvoorwaarden van een bepaalde mutualiteit of landsbond van mutualiteit toe te passen. § 3. De uitsluiting van de vrije universiteiten houdt rekening met het feit dat het overeengekomen overleg door het protocolakkoord van 30 januari 2014 betreffende de samenstelling en activering van de paritaire comités 200, 335, 336 en 337 afgesloten tussen ACV, ABVV, ACLVB, VBO, UNIZO, UCM en Unisoc nog niet werd afgerond. De uitsluiting van de mutualiteiten houdt rekening met het bestaan van een intern sociaal overleg dat, voor wat het onderwerp van deze collectieve arbeidsovereenkomst betreft, tot afsluiten van minstens evenwaardige collectieve voordelen geleid heeft.

Art. 2.De voorziene lonen evenals de werkelijk uitbetaalde lonen worden gekoppeld aan het afgevlakte gezondheidsindexcijfer, maandelijks vastgesteld door de Federale Overheidsdienst Economie en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder "spilindex" : de getallen behorend tot een reeks waarvan het eerste 103,04 is (basis 2013) en elk van de volgende wordt bekomen door het voorgaande te vermenigvuldigen met 1,02. Voor de berekening van elke spilindex worden de delen van honderdsten van een punt afgerond op het naast hogere honderdste of verwaarloosd, naargelang zij al dan niet 50 pct. van een honderdste bereiken.

Art. 4.Iedere maal dat het afgevlakte indexcijfer één der spilindexen bereikt of er op teruggebracht wordt, worden de bedragen, bedoeld in artikel 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, opnieuw berekend door ze met 2 pct. te verhogen of te verlagen. De effectieve berekening gebeurt door middel van de toepassing van de coëfficiënt 1,02 als vermenigvuldiger of als deler.

Art. 5.Het resultaat van de aanpassingen van de lonen ten gevolge van de koppeling aan het afgevlakte gezondheidsindexcijfer wordt afgerond als volgt : zowel voor de jaarlijkse als de maandelijkse bedragen als voor de uurbedragen, houdt men rekening met de derde decimaal. Het resultaat wordt afgerond naar de hogere decimaal wanneer de derde decimaal gelijk of hoger is dan 5 en naar de lagere decimaal wanneer de derde decimaal lager is dan 5.

Art. 6.De verhoging of de verlaging van de lonen, volgens de berekening bedoeld in artikel 5, wordt toegepast vanaf de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin het gezondheidsindexcijfer de spilindex bereikt die de aanpassing rechtvaardigt.

Art. 7.Het mechanisme van koppeling aan het indexcijfer bepaald in deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt niet toegepast, wanneer bij de inwerkingtreding van deze collectieve arbeidsovereenkomst, er een eigen minstens evenwaardig systeem van indexatie voorhanden is in de onderneming op grond van een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op bedrijfsniveau, het arbeidsreglement of het gebruik.

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 6 december 2016 en is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzegging van zes maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 30 augustus 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2017-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^